Vacature: lid hoofdbestuur coöperatie CRV

15
okt
2020
0
Reacties
vacature

Geeft u richting aan de koers van CRV?

CRV zoekt een lid hoofdbestuur Coöperatie CRV

(tevens lid van de raad van commissarissen van CRV Holding en lid van de raad van bestuur van CRV Vlaanderen vzw)

Als lid van het hoofdbestuur van Coöperatie Koninklijke CRV vertegenwoordigt u de leden en geeft u mede richting aan de koers van de coöperatie, de holding en omdat er specifiek een lid in Vlaanderen gezocht wordt, ook aan CRV Vlaanderen vzw. Een boeiende en inspirerende uitdaging in een sector die volop in beweging is en die steeds internationaler wordt.

FUNCTIE-INHOUD
 • Het hoofdbestuur bestuurt de coöperatie en draagt het management van de coöperatie op om leiding te geven aan de coöperatie in Nederland en Vlaanderen en het stamboek in Nederland
 • De raad van bestuur bestuurt de vzw en geeft leiding aan de stamboektaken in Vlaanderen
 • Leden van het hoofdbestuur zijn ook lid van de raad van commissarissen van CRV Holding
 • De raad van commissarissen stelt de directie aan, draagt hen op om leiding te geven aan de bedrijfsmatige activiteiten van CRV en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken
PROFIEL

De kandidaat:

 • is actief betrokken bij de rundveehouderij
 • heeft voldoende draagvlak in zijn/haar district en kan dat in andere districten opbouwen
 • beschikt over relevante bestuurlijke ervaring, bij voorkeur niet uitsluitend opgedaan in de rundveeverbetering
 • staat met zijn bedrijf een economische, toekomstgerichte rundveehouderij voor
 • heeft het coöperatief ondernemen hoog in het vaandel staan
 • beschikt over een helder financieel inzicht
 • is lid van Coöperatie Koninklijke CRV en gehuisvest in Vlaanderen (districten 9 en 10)

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

HEEFT U BELANGSTELLING?

Stuur dan uiterlijk 6 november 2020 uw sollicitatiebrief en curriculum vitae (bij voorkeur per e-mail) naar: Coöperatie CRV u.a. t.a.v. P. Vriesekoop,
Postbus 454, 6800 AL Arnhem. E-mail: paul.vriesekoop@crv4all.com.
Voor meer informatie: kijk voor de uitgebreide vacaturebeschrijving op www.crv4all.nl/vacatures of neem contact op met Paul Vriesekoop, telefoonnr.: +31 (6) 22 63 00 38.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

CRV is een innovatieve coöperatieve veeverbeteringsorganisatie die rundveehouders internationaal een breed portfolio aan genetica, managementproducten en dienstverlening biedt. Onze producten en diensten worden wereldwijd afgezet in meer dan 60 landen. Coöperatie Koninklijke CRV is de aandeelhouder van de CRV Holding en heeft ook een zelfstandige taak als erkend stamboek in Nederland. CRV Vlaanderen vzw is het erkend stamboek in Vlaanderen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Procedure hoofdbestuurslid/lid raad van commissarissen
Vanuit regio Zuid (Vlaanderen) dient een nieuw lid voor het hoofdbestuur van de coöperatie geselecteerd en ook lid van de RvC verkozen te worden. De procedure hiervoor is als volgt:

 • een profielschets moet worden vastgesteld
 • er volgt een advertentie in Veeteelt
 • een selectiecommissie wordt samengesteld
 • er worden interviews afgenomen
 • er is een ontwikkelassessment voor de eindkandidaat op basis van de profielschets
 • het hoofdbestuur draagt de kandidaat voor aan de ledenraad

Profielschets hoofdbestuurslid/lid raad van commissarissen

 • is actief betrokken bij de rundveehouderij
 • heeft voldoende draagvlak in zijn/haar district en kan dat in andere districten opbouwen
 • beschikt over relevante bestuurlijke ervaring, bij voorkeur niet uitsluitend opgedaan in de rundveeverbetering
 • staat met zijn bedrijf een economische, toekomstgerichte rundveehouderij voor
 • heeft het coöperatief ondernemen hoog in het vaandel staan
 • heeft het vermogen om vanuit de formele rol van commissaris te werken, te weten:
  • het geven van advies
  • het houden van toezicht
 • is in staat zich de missie, strategie en de problematiek van een onderneming die internationaal groeit, eigen te maken en kan deze mede sturen
 • beschikt over het vermogen tot een onafhankelijke, kritische doch constructieve opstelling ten opzichte van de andere leden van de raad van commissarissen en ten opzichte van de leden van de directie
 • beschikt over strategisch en analytisch denkvermogen; het kunnen werken op een hoog abstractieniveau, met voldoende afstand tot de operationele organisatie
 • beschikt over een helder financieel inzicht; heeft kennis van financiële begrippen en is in staat de balans, jaarrekeningen en budgetten te doorgronden
 • beschikt over voldoende communicatieve vaardigheden en is in staat minder eenvoudige onderwerpen op een begrijpelijke wijze over te brengen naar derden
 • is in staat een overbruggende rol te vervullen tussen organisatie, medewerkers en achterban
 • heeft een goed gevoel voor cultuurverschillen tussen groepen en landen en beschikt over het vermogen om grensoverschrijdend contacten te leggen en uit te bouwen (netwerken)
 • is zich bewust van internationale (maatschappelijke) ontwikkelingen
 • is bereid tot en beschikt over de flexibiliteit om met meerderheid van stemmen genomen besluiten loyaal binnen en buiten de organisatie te verdedigen
 • beschikt over een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift en beheerst bij voorkeur nog een buitenlandse taal (naast het Nederlands)
 • is bereid om inwerk- en opleidingsprogramma’s te volgen en om periodiek te worden beoordeeld
 • heeft voldoende tijd beschikbaar voor het vervullen van de functie
 • is bereid de – indien aanwezig – met CRV conflicterende belangen op te geven

Extra informatie met betrekking tot deze functie vanuit de statuten en het huishoudelijk reglement
Voor de volledige teksten zie de statuten (artikel 11 hoofdbestuur) en huishoudelijk reglement (artikel 3 hoofdbestuur) op deze website.

11.1     De coöperatie wordt bestuurd door het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur bestaat uit minimaal zeven personen. Een lid van het hoofdbestuur dient lid te zijn van de coöperatie dan wel directeur met volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid, aandeelhouder of vennoot van een lid van de coöperatie.
11.2     De leden van het hoofdbestuur worden benoemd voor een termijn van vier jaren. Zij kunnen maximaal twee maal aansluitend worden herbenoemd.
11.3     Het hoofdbestuur stelt een rooster van aftreden op. Benoemingen (tussentijds en gewoon) vinden vervolgens plaats binnen dit rooster.
11.4     Een lid van het hoofdbestuur is niet herkiesbaar na het bereiken van het achtenzestigste levensjaar.
11.5     Benoeming van de leden van het hoofdbestuur geschiedt door de ledenraad op voordracht van de selectiecommissie. Leden van het hoofdbestuur kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van een districtsbestuur.

Procedure lid raad van bestuur CRV Vlaanderen
De raad van bestuur bestaat uit 4 leden. De 2 hoofdbestuurders van de Coöperatie zijn ‘aangewezen’ bestuursleden. Verder is bepaald dat district 9 en 10 elk 2 vertegenwoordigers hebben in de raad van bestuur. Het kan zijn dat bij een aanstelling van een nieuw lid in het hoofdbestuur/de raad van bestuur uit regio 10 er een tijdelijke overgangssituatie ontstaat. Deze overgangssituatie kan erin bestaan dat de raad van bestuur tijdelijk uit 5 bestuurders bestaat totdat er iemand uit het oververtegenwoordigde district aftredend en niet herkiesbaar is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *