Lidmaatschap

Lid worden van de coöperatie CRV is mogelijk voor natuurlijke personen en rechtspersonen die zelfstandig of in samenwerking met anderen een rundveebedrijf uitoefenen.

Voor de volledige tekst en voorwaarden van lidmaatschap verwijzen we naar de statuten van de coöperatie CRV, op deze website. De kosten van het CRV-lidmaatschap (de contributie) wordt jaarlijks vastgesteld en gefactureerd in november en is van toepassing op het boekjaar, dat loopt van 1 september t/m 31 augustus.

Voordelen lidmaatschap

  • Leden hebben stemrecht en daarmee inspraak in het beleid van de coöperatie CRV en CRV Holding BV en haar dochterbedrijven;
  • Leden kunnen gekozen worden in verschillende organen van CRV en hebben daarmee actief invloed op het beleid van de coöperatie en haar onderneming;
  • Leden ontvangen gratis, als onderdeel van het lidmaatschap, de vakbladen Veeteelt of VeeteeltVlees (naar keuze);
  • De leden van de coöperatie CRV hebben recht op Ledenvoordeel.

CRV-Ledenvoordeel
Indien de onderneming CRV voldoende winst maakt, hebben de leden van de coöperatie CRV recht op winstdeling. Deze winstdeling wordt het ‘CRV-Ledenvoordeel’ genoemd. De leden van de coöperatie CRV delen mee in de winst van het bedrijf CRV; ook in de winsten die in het buitenland gerealiseerd worden. Het CRV-Ledenvoordeel wordt uitgekeerd naar rato van de omzet van het lid bij het bedrijf CRV in het betreffende boekjaar.

Ledencommunicatie
De ledencommunicatie vindt plaats via de CRV vakbladen Veeteelt en VeeteeltVlees. Deze vakbladen maken deel uit van de contributie die de leden betalen. De vakbladen informeren de leden-veehouders over de gang van zaken binnen de coöperatie CRV en haar onderneming. Zij ondersteunen de communicatie en promotie van de CRV-producten en -diensten die de leden en klanten ter beschikking staan. Tot slot informeren de vakbladen de lezers op het gebied van het dagelijks management van de veehouderijbedrijven. Naast fokkerij betreft dit o.a. voeding, huisvesting, melkwinning, diergezondheid, management, markt en economie.

CRV-Ledenbijeenkomsten
Jaarlijks worden van januari tot en met maart de CRV-Ledenbijeenkomsten gehouden. CRV kent over haar hele werkgebied in Nederland en Vlaanderen in totaal 10 districten, waarin de leden voor melkvee- en vleesvee gecombineerd zijn. Op de ledenbijeenkomsten worden zowel de zaken van de coöperatie CRV als die van het bedrijf CRV (productpresentaties) toegelicht.

Op de agenda van de ledenbijeenkomsten komen diverse zaken aan de orde, waaronder:

  • De jaarcijfers van de coöperatie CRV en het bedrijf CRV;
  • Het (eventueel) vastgestelde CRV-ledenvoordeel;
  • Actualiteiten uit de afdeling (o.a. verkiezingen) en organisatie (coöperatie en bedrijf);
  • Een actueel thema ter ondersteuning voor het management van het rundveebedrijf;
  • Eens per vijf jaar een discussie met de leden over de fokdoelen per ras;
  • Actuele informatie uit het producten- en dienstenaanbod van het bedrijf CRV.

De data en locaties worden jaarlijks in januari gepubliceerd in Veeteelt/VeeteeltVlees en op de websites van het bedrijf CRV (www.crv4all.nl en www.crv4all.be). De leden ontvangen daarnaast een persoonlijke uitnodiging voor de districtsbijeenkomst in hun district c.q. woonomgeving.

De waarde van het lidmaatschap
CRV is een coöperatie met als voornaamste doel: veeverbetering. Dit vraagt om focus op de lange termijn, om continuïteit te kunnen waarborgen. Vanuit dat perspectief levert CRV dienstverlening (stamboekregistratie, mpr, bedrijfsinspectie, etc.), managementproducten en genetica. Zij levert deze producten en diensten mede via het bedrijf CRV, waarvan de coöperatie CRV 100% eigenaar is.

Daarnaast ondersteunt CRV haar leden met vakkennis, ten behoeve van hun onderneming. Dit doet zij via de eerder genoemde media Veeteelt en VeeteeltVlees, maar ook op de CRV-Districtsbijeenkomsten, via websites, dochtergroepenpresentaties, open dagen, etc.
Klanten van CRV die géén lid zijn van de coöperatie, kunnen zich desgewenst abonneren op Veeteelt en/of VeeteeltVlees.