De bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie van CRV u.a. kent vijf regio’s, een ledenraad, een hoofdbestuur en drie jongerenraden.

 

Regio’s
Samen met andere CRV-leden vormt u een regio. Coöperatie CRV kent regio’s waar zowel de melkvee- als de vleesveeleden onder vallen. Eén keer per jaar komt u als leden van uw regio bijeen op een CRV-ledenbijeenkomst. Tijdens deze ledenbijeenkomst worden nieuwe bestuurders gekozen of herkozen; elke regio kent 8 tot 12 bestuursleden.
Verder neemt u kennis van het reilen en zeilen van uw regio, de coöperatie en haar onderneming CRV. Ook worden de jaarcijfers en het ledenvoordeel met u besproken én is er een actueel thema, dat bedoeld is om vakkennis te delen. Na afloop is er tijd voor een gezellige ontmoeting en kunt u napraten met uw collega’s, bestuurders en medewerkers van CRV.

Klik hier voor (de contactgegevens van) de bestuurlijke organisatie

 

 

District ZuidWest-Vlaanderen District ZuidWest-Nederland District NoordOost-Vlaanderen District ZuidOost-Nederland District West-Nederland District Noord-Nederland District NoordOost-Nederland District MidOost-Nederland District Centraal-Nederland District Oost-Nederland

Drukwerk
Afdelingen
Zoals op bovenstaande kaart is te zien, zijn de Vlaamse districten nog onderverdeeld in afdelingen; deze afdelingen vormen echter geen onderdeel van de zeggenschapsstructuur. Die loopt namelijk vanuit de leden via het regiobestuur naar de ledenraad.
Wel kunnen de afdelingen worden ingezet om leden binnen de regio (op afdelingsniveau) uit te nodigen voor de CRV-bijeenkomsten of om activiteiten te organiseren in het kader van de ledenbetrokkenheid in de afdeling.In de bovenstaande kaart zijn binnen district 9 en 10 de grenzen van de 11 melkvee-afdelingen weergegeven. De 5 vleesveeafdelingen zijn weergegeven in onderstaande kaart.

Drukwerk

 

 

Ledenraad
Alle regiobestuurders uit Nederland en Vlaanderen vormen tezamen de ledenraad van de coöperatie CRV. De Ledenraad bestaat daarmee uit 87 leden en zij is het ‘hoogste orgaan’ in de coöperatie.

De ledenraad heeft alle bevoegdheden die in de wet zijn toegekend aan de Algemene Ledenvergadering, tenzij daarvan in de statuten wordt afgeweken. Zie hiervoor verder de statuten van coöperatie CRV.

Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur van de coöperatie CRV bestaat uit vijf leden en heeft tot taak de coöperatie te besturen. Het bestuur vergadert ten minste zes keer per jaar. De dagelijkse leiding is opgedragen aan de directie van CRV.

De vijf veehouder-leden van het hoofdbestuur maken allen deel uit van de Raad van Commissarissen (RvC) van het bedrijf CRV Holding BV. Naast het hoofdbestuur kent coöperatie CRV diverse raden en commissies, die het hoofdbestuur en directie ondersteunen bij het nemen van beslissingen, waaronder de CRV-adviesraad, de dubbeldoelraad en de jongerencommissies.

Jongerenraden
De coöperatie CRV kent drie jongerenraden, in elke regio één. Elke jongerenraad heeft acht tot twaalf leden. Uit iedere regio van de coöperatie CRV worden jongeren gevraagd door het regiobestuur, in samenspraak met de jongerenraad, om hier op persoonlijke titel deel van uit te maken. Affiniteit en interesse in de veehouderij en CRV in het bijzonder zijn voorwaarden om toe te kunnen treden. De maximale leeftijd bij aantreden van een lid is 30 jaar. De zittingsduur is 2x drie jaar.

De raad van commissarissen
De raad van commissarissen (RvC) is toezichthouder op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen CRV Holding BV. De RvC benoemt de leden van de directie, en staat haar met raad terzijde. Alle leden van het hoofdbestuur van de coöperatie CRV zijn tevens lid van de RvC van het bedrijf CRV. Daarnaast bestaat de RvC uit twee of drie externe commissarissen.

Voor de samenstelling van de RvC verwijzen we naar de website van CRV.