CRV Vlaanderen vzw balans

31-08-2022 31-08-2021
(x € 1.000) (x € 1.000)
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
vorderingen 682 647
liquide middelen 951 810
totaal vlottende activa 1633 1457
totaal activa 1633 1457
PASSIVA
eigen vermogen 1027 956
kortlopende schulden 606 501
totaal passiva 1633 1457

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022’