CRV Holding BV geconsolideerde winst- en verliesrekening

2021-2022 2020-2021
(x € 1.000) (x € 1.000)
NETTO-OMZET
genetisch materiaal 84848 79434
informatieproducten 21761 21228
dienstverlening 50232 51490
beheer 18383 17410
netto-omzet vóór ledenvoordeel 175224 169562
ledenvoordeel -578 0
netto-omzet na ledenvoordeel 174646 169562
voorraadmutaties 3355 2501
geactiveerde productie 283 376
overige bedrijfsopbrengsten 1288 1442
totaal bedrijfsopbrengsten 179572 173881
BEDRIJFSLASTEN
kosten van grond- en hulpstoffen 14998 13973
kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 32647 29057
personeelskosten 92633 93719
reis- en autokosten 7919 9051
huisvestingskosten 10112 9204
afschrijvingen op vaste activa 4595 3978
overige bedrijfskosten 15311 15456
totaal bedrijfslasten 178215 174438
bedrijfsresultaat 1357 -557
DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten en lasten, per saldo 188 50
resultaat deelnemingen 1134 1245
resultaat voor belastingen 2679 738
belastingen -2088 -663
resultaat na belastingen 591 75
aandeel derden in het resultaat -12 -23
Geconsolideerd resultaat na belastingen 579 52

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022’