Coöperatie Koninklijke CRV u.a.

De Coöperatie CRV u.a. telt zo’n 4.463 Vlaamse en 16.252 Nederlandse leden. De bestuurlijke organisatie bestaat uit tien districten en drie verkiezingsregio’s, verdeeld over Nederland en Vlaanderen.

Hoofdbestuur
Het CRV-hoofdbestuur behartigt de belangen van de leden en bestaat uit zeven leden: drie leden die ieder een regio vertegenwoordigen, drie onafhankelijke leden (kunnen uit het gehele gebied Nederland en Vlaanderen komen) en een voorzitter die eveneens afkomstig kan zijn uit Nederland of Vlaanderen. In het CRV-hoofdbestuur hebben minimaal twee Vlamingen zitting.

Samenstelling (per 31-8-2022)
(W.) Wietse Duursma l voorzitter
(G. J.) Gert-Jan Verploeg l vicevoorzitter
(K. J.) Kurt Faes
(L. L. A.) Luc Reijnders
(W.) Verdonck
(T.) Vermeulen-Rehorst
(P.) Peter Schrijver

Naast het hoofdbestuur kent Coöperatie CRV u.a. diverse raden en commissies, die hoofdbestuur en directie ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Ook kent Coöperatie CRV u.a. een ledenraad, diverse adviesraden en jongerencommissies.

Kengetallen Coöperatie CRV u.a.

ALGEMEEN 2021-2022 2020-2021
aantal leden in Nederland en Vlaanderen 20621 21442
RESULTAAT (geconsolideerd)
netto-omzet (x € 1 mln) 179.5 173.4
bedrijfsresultaat (x € 1 mln) 1.6 -0.1
nettoresultaat (x € 1 mln) 0.7 0.4
BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln) 93 90.9
balanstotaal (x € 1 mln) 134.6 129.5
solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) 69 0.7
kasstroom (x € 1 mln) 2 2.1

Geschillencommissie
De geschillencommissie tracht zonder inschakeling van de burgerlijke rechter geschillen op te lossen tussen Coöperatie CRV u.a. of CRV BV enerzijds en een lid of klant anderzijds, evenals in een geschil tussen stamboekdeelnemers onderling. In het afgelopen boekjaar is de commissie eenmaal bijeengekomen voor het behandelen van een zaak.

Samenstelling (per 31-8-2022)
Mr. T.K. Lekkerkerker, Arnhem | voorzitter
E. J. F. Alderkamp, Zevenaar | lid
A. M. J. Zijlmans, Raamsdonk | lid
A. A. M. Gunnewijk-Veer, Beltrum | plaatsvervangend lid

Commissie Toezicht Gebruik Gegevens (CTGG)
De Commissie Toezicht Gebruik Gegevens (CTGG) bestond in het verslagjaar 2021-2022 uit mr. M. J. Bonthuis, voorzitter, en mr. ing. N. M. Keijser. In het verslagjaar heeft de commissie tweemaal (digitaal) vergaderd. Daarbij heeft zij zich onder meer op de hoogte gesteld van de aan CRV gerichte verzoeken tot het verstrekken van gegevens, de omtrent die verzoeken genomen beslissingen en de daadwerkelijke verstrekking van de gegevens. De CTGG heeft op basis van de verkregen informatie de rechtmatigheid van de verstrekkingen getoetst aan het protocol en heeft enkele aanbevelingen gedaan. De commissie heeft inzage in het meldingsregister van (potentiële) datalekken, wat niet tot nadere aanbevelingen heeft geleid.

Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling (CTEG)
De Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling (CTEG) houdt toezicht op de naleving van de reglementen. Ook het opstellen, aanpassen en actualiseren van reglementen is een taak van deze commissie. Daarnaast is de CTEG een adviesorgaan van het hoofdbestuur, dat de kwaliteitscontrole binnen CRV en de contractorganisaties voor wat betreft de melkproductieregistratie, de stamboekregistratie en de registratie van exterieurgegevens coördineert.

De samenstelling van de commissie is in het boekjaar ongewijzigd gebleven, en bestond uit S. Schaap (uittredend voorzitter), P. Schrijver, en namens de contractorganisaties J. Koopmans. De Commissie is in dit boekjaar eenmaal fysiek bij elkaar gekomen en heeft daarnaast enkele keren digitaal overlegd. In het kader van mpr-kwaliteit werd afgelopen boekjaar van 179 monsternames de erkenning ingetrokken vanwege overschrijding van een norm van mpr-kwaliteit. Daarnaast werd van een individuele koe de erkenning van drie lactaties ingetrokken. Het gevoerde beleid heeft ertoe geleid dat de deelname aan zuivelborging is gestegen tot boven de 95 procent van de erkende mpr-bedrijven.

Het voorstel van CTEG om de aanlevering van alle dagelijkse melkingen door een mpr-deelnemer (EMM) toe te voegen als borgingsmethode, werd door het hoofdbestuur overgenomen.
Ook het voorstel om het aantal kalveren in de afstammingssteekproef aanzienlijk terug te brengen werd overgenomen. Jaarlijks worden in het kader van genomic-selectieprogramma’s ruim 70.000 kalveren onder meer op afstamming onderzocht en indien mogelijk gecorrigeerd.

Samenstelling (per 31-8-2022)
J. Koopmans, Zeewolde (namens contractorganisaties)
P. Schrijver, Epse
Vacature

Financiën
In de geconsolideerde balans van Coöperatie CRV u.a. zijn de bezittingen en schulden van de coöperatie alsmede van CRV Holding BV en haar dochtermaatschappijen voor 100 procent meegenomen.
Alle producten en diensten aan de veehouders worden op de Nederlandse markt door CRV BV aangeboden. Het zwaartepunt van de omzet en bijbehorende resultaten komen daardoor tot uiting in de geconsolideerde winst- en verliesrekening van CRV Holding BV. In de enkelvoudige winst- en verliesrekening van Coöperatie CRV u.a. is naast het eigen resultaat ook het aandeel van de coöperatie in het resultaat van CRV Holding BV opgenomen. Dit is verantwoord onder ‘resultaat deelnemingen’.

Enkelvoudige winst- en verliesrekening Coöperatie CRV u.a.

ACTIVA 2022-08-31 2021-08-31
(x € 1.000) (x € 1.000)
VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa 14086 15072
materiële vaste activa 43825 40893
financiële vaste activa 3886 3323
totaal vaste activa 61797 59288
VLOTTENDE ACTIVA
voorraden 20602 17247
vorderingen 32161 29090
liquide middelen 20063 23832
totaal vlottende activa 72826 70169
Totaal activa 134623 129457
PASSIVA
eigen vermogen 93004 90901
minderheidsbelang 711 683
Groepsvermogen 93715 91584
voorzieningen 3985 4831
langlopende schulden 361 541
kortlopende schulden 36562 32501
Totaal passiva 134623 129457

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022’