Coöperatie CRV u.a. enkelvoudige winst- en verliesrekening

2021-2022 2020-2021
(x € 1.000) (x € 1.000)
NETTO-OMZET
beheer 7817 7961
netto-omzet 7817 7961
BEDRIJFSLASTEN
personeelskosten 3179 2894
overige bedrijfskosten 4432 4645
totaal bedrijfslasten 7611 7539
bedrijfsresultaat 206 422
DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten, lasten, saldo 0 0
resultaat deelneming CRV Holding bv 579 52
totaal diverse resultaatcomponenten 579 52
resultaat voor belastingen 785 474
belastingen -52 -111
resultaat na belastingen 733 363

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021’