CRV Vlaanderen VZW

CRV Vlaanderen vzw is een vereniging waar 4.476 Vlaamse melk- en vleesveehouders bij zijn aangesloten. Het werkgebied van CRV Vlaanderen is opgedeeld in twee districten (Vlaanderen-Oost en Vlaanderen-West). De districten zijn opgedeeld in elf melkvee-afdelingen en vijf vleesvee-afdelingen. De districtsbestuurders vormen de algemene vergadering van CRV Vlaanderen vzw. De leden zijn de Vlaamse leden van Coöperatie CRV u.a.

CRV Vlaanderen vzw is een vereniging zonder winstoogmerk, die veeverbetering bij haar leden nastreeft. Daartoe heeft zij in 2016 bij de Vlaamse overheid een stamboekerkenning aangevraagd voor de uitvoering van haar werkzaamheden; met name de dataverzameling, onderzoek en fokwaardeschatting. Deze erkenning is per 1 juli 2016 ontvangen.

Het hoogste orgaan van de organisatie is de algemene vergadering. Vanuit de algemene vergadering wordt de raad van bestuur gevormd.

Samenstelling raad van bestuur CRV Vlaanderen vzw (per 31-8-2021)
K. (Kurt) Faes, Meer | voorzitter | lid van de RvC
L. (Luc) Reijnders, Linkhout | ondervoorzitter | lid van de RvC
M. (Marc) Raemdonck, Sledinge | secretaris district 10
P. (Pascal) Devos, Geraadsbergen | vicevoorzitter district 10

Bijeenkomsten van de raad van bestuur worden bijgewoond door L. (Leen) Versmissen, beleidsadviseur Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij.

Financiën
Het doel van CRV Vlaanderen vzw is het beheren van de stamboeken zoals vastgelegd in het landbouwdecreet. CRV Vlaanderen vzw heeft de uitbating van de activiteiten binnen CRV BV gelegd.
CRV Vlaanderen vzw sluit het boekjaar af met een positief resultaat van € 213.459. De trend van de daling van het aantal deelnemende bedrijven in de melkproductieregistratie zet zich door, daarnaast is er een verschuiving naar monstername in eigen beheer. Dit zorgt voor een lagere omzet en omgekeerd voor een daling in de personeelskosten. Het aantal deelnemende dieren blijft stabiel. Ook het verder optimaliseren van de algemene werking zorgt voor een daling van de kosten.

Subsidies
De Vlaamse overheid draagt met subsidies bij tot het verbeteren van de rundveehouderij. Van de Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij, werd in het kalenderjaar 2020 € 899.000 ontvangen. Voor het kalenderjaar 2021 is de subsidie opnieuw vastgesteld op € 899.000.
Deze subsidies zijn inclusief de actieplannen met betrekking tot SDVR-rassen en worden toegekend volgens het fokkerijbesluit. Tevens is een subsidie ontvangen van € 3.695 voor genotypering van het witroodras.

CRV Vlaanderen vzw ontving afgelopen boekjaar toelagen van het provinciebestuur West-Vlaanderen van € 1.215 en twee projectsubsidies voor het rode ras van West-Vlaanderen samen € 14.000.

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021’