CRV Vlaanderen vzw balans

31-8-2021
(x € 1.000)

31-8-2020
(x € 1.000)

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
vorderingen

674

1.920

liquide middelen

810

54

totaal vlottende activa

1.457

1.974

totaal activa

1.457

1.974

PASSIVA
eigen vermogen

956

743

kortlopende schulden

501

1.231

totaal passiva

1.457

1.974


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021’