CRV Holding BV geconsolideerde winst- en verliesrekening

2020-2021
(x € 1.000)

2019-2020
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
genetisch materiaal

79.434

78.769

informatieproducten

21.228

20.874

dienstverlening

51.490

50.945

overig

17.410

18.155

netto-omzet vóór ledenvoordeel

169.562

168.743

ledenvoordeel

0

-346

netto-omzet na ledenvoordeel

169.5627

168.397

voorraadmutaties

2501

-392

geactiveerde productie

376

453

overige bedrijfsopbrengsten

1.442

1.792

totaal bedrijfsopbrengsten

173.881

170.250

BEDRIJFSLASTEN
kosten van grond- en hulpstoffen

13.973

10.718

kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

29.057

28.605

personeelskosten

93.719

93.909

afschrijvingen op vaste activa

9.051

8.096

reis- en autokosten

9.204

9.266

huisvestingskosten

3.978

4.268

overige bedrijfskosten

15.456

15.032

totaal bedrijfslasten

174.438

169.894

bedrijfsresultaat

-557

356

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten en lasten, per saldo

50

46

resultaat deelnemingen

1.245

1.285

resultaat voor belastingen

738

1.687

belastingen

-663

-1.271

resultaat na belastingen

75

416

aandeel derden in het resultaat

-23

-70

geconsolideerd resultaat na belastingen

52

346


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021’