Coöperatie Koninklijke CRV u.a.

De Coöperatie CRV u.a. telt zo’n 4.858 Vlaamse en 18.228 Nederlandse leden. De bestuurlijke organisatie bestaat uit tien districten en drie verkiezingsregio’s, verdeeld over Nederland en Vlaanderen.

Hoofdbestuur
Het CRV-hoofdbestuur behartigt de belangen van de leden en bestaat uit zeven leden: drie leden die ieder een regio vertegenwoordigen, drie onafhankelijke leden (kunnen uit het gehele gebied Nederland en Vlaanderen komen) en een voorzitter die eveneens afkomstig kan zijn uit Nederland of Vlaanderen. In het CRV-hoofdbestuur hebben minimaal twee Vlamingen zitting.

Samenstelling (per 31-8-2021)
(W.) Wietse Duursma l voorzitter
(A.P.H.J.) Fons Kersten l vicevoorzitter
(K. J.) Kurt Faes
(L.L.A.) Luc Reijnders
(S.) Sjoerd Schaap
(P.) Peter Schrijver
(G. J.) Gert-Jan Verploeg

Naast het hoofdbestuur kent Coöperatie CRV u.a. diverse raden en commissies, die hoofdbestuur en directie ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Ook kent Coöperatie CRV u.a. een ledenraad, diverse adviesraden en jongerencommissies.

KENGETALLEN COÖPERATIE CRV U.A.

ALGEMEEN

2020-2021

2019-2020

aantal leden in Nederland en Vlaanderen

21.442

23.086

RESULTAAT (geconsolideerd)
netto-omzet (x € 1 mln) vóór ledenvoordeel

173,4

172,0

ledenvoordeel

0

0,3

netto-omzet (x € 1 mln) na ledenvoordeel

173,4

171,7

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

-0,1

0,5

nettoresultaat (x € 1 mln)

0,4

0,5

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

90,9

87,4

balanstotaal (x € 1 mln)

129,5

122,0

solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

70%

72%

kasstroom (x € 1 mln)

2,1

1,2

Geschillencommissie
De geschillencommissie tracht, zonder inschakeling van de burgerlijke rechter, geschillen op te lossen tussen Coöperatie CRV u.a. of CRV BV enerzijds en een lid of klant anderzijds. In het afgelopen boekjaar is de commissie niet bijeengekomen voor het behandelen van een zaak.

Samenstelling (per 31-8-2021)
Mr. J. K. Verschoof, Wassenaar | voorzitter

Mr. T.K. Lekkerkerker | plaatsvervangend voorzitter
E. J. F. Alderkamp, Zevenaar | lid
A.M.J. Zijlmans, Raamsdonk | lid
J. A. van Harten-Schooten, Hoge-Hexel | plaatsvervangend lid

Commissie Toezicht Gebruik Gegevens (CTGG)
De Commissie Toezicht Gebruik Gegevens (CTGG) bestond in het verslagjaar 2020-2021 uit mevrouw mr. M. J. Bonthuis, voorzitter, en mr. ing. N. M. Keijser.
In het verslagjaar heeft de commissie tweemaal (digitaal) vergaderd. Daarbij heeft zij zich onder meer op de hoogte gesteld van de aan CRV gerichte verzoeken tot het verstrekken van gegevens, de omtrent die verzoeken genomen beslissingen en de daadwerkelijke verstrekking van de gegevens. De CTGG heeft op basis van de verkregen informatie de rechtmatigheid van de verstrekkingen getoetst aan het protocol en heeft enkele aanbevelingen gedaan. De commissie heeft inzage in het meldingsregister van (potentiële) datalekken, hetgeen niet tot nadere aanbevelingen heeft geleid.

Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling (CTEG)
De Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling (CTEG) houdt toezicht op de naleving van de reglementen. Ook het opstellen, aanpassen en actualiseren van reglementen is een taak van deze commissie. Daarnaast is de CTEG een adviesorgaan van het hoofdbestuur, dat de kwaliteitscontrole binnen CRV en de contractorganisaties voor wat betreft de melkproductieregistratie, de stamboekregistratie en de registratie van exterieurgegevens coördineert.

De samenstelling van de commissie is in het boekjaar ongewijzigd gebleven, en bestond uit S. Schaap (voorzitter), P. Schrijver, en namens de contractorganisaties J. Koopmans.

In dit door COVID-19 gekenmerkte boekjaar heeft de commissie diverse digitale overleggen gevoerd. De commissie heeft aan het hoofdbestuur een reglementswijziging voorgesteld om de voorwaarden voor het verkrijgen van 100- en 10-tonnerpredicaten te versoepelen. Verder zijn er voorstellen gedaan met betrekking tot de publicatie van de mpr-jaarstatistieken. Ook is er beleid ontwikkeld om de borging van de mpr-gegevens bij robotbedrijven te verbeteren met behulp van zuivelborging.

In het kader van mpr-kwaliteit werd afgelopen boekjaar van 240 monsternames de erkenning ingetrokken vanwege overschrijding van een norm van mpr-kwaliteit.

Samenstelling (per 31-8-2021)
S. Schaap, Tirns
P. Schrijver, Epse
J. Koopmans, Zeewolde (namens contractorganisaties)

Financiën
In de geconsolideerde balans van Coöperatie CRV u.a. zijn de bezittingen en schulden van de coöperatie alsmede van CRV Holding BV en haar dochtermaatschappijen voor 100 procent meegenomen.
Alle producten en diensten aan de veehouders worden op de Nederlandse markt door CRV BV aangeboden. Het zwaartepunt van de omzet en bijbehorende resultaten komt daardoor tot uiting in de geconsolideerde winst- en verliesrekening van CRV Holding BV. In de enkelvoudige winst- en verliesrekening van Coöperatie CRV u.a. is naast het eigen resultaat ook het aandeel van de coöperatie in het resultaat van CRV Holding BV opgenomen. Dit is verantwoord onder ‘resultaat deelnemingen’.

COÖPERATIE CRV U.A. GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

31-8-2021
(x € 1.000)

31-8-2020
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

15.072

15.199

materiële vaste activa

40.893

38.860

financiële vaste activa

3.323

3.215

totaal vaste activa

59.288

57.274

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

17.247

14.620

vorderingen

29.090

28.374

liquide middelen

23.832

21.778

totaal vlottende activa

70.169

64.772

totaal activa

129.457

122.046

PASSIVA
eigen vermogen

90.901

87.388

minderheidsbelang

683

602

groepsvermogen

91.584

88.336

voorzieningen

4.831

3.634

langlopende schulden

541

386

kortlopende schulden

32.501

30.036

totaal passiva

129.457

122.046

Coöperatie CRV u.a. enkelvoudige winst- en verliesrekening

2020-2021
(x € 1.000)

2019-2020
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
beheer

7.961

7.923

netto-omzet

7.961

7.923

BEDRIJFSLASTEN
personeelskosten

2.994

3.202

overige bedrijfskosten

4.645

4.550

totaal bedrijfslasten

7.539

7.752

bedrijfsresultaat

422

171

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten, lasten, saldo

0

19

resultaat deelneming CRV Holding bv

52

346

totaal diverse resultaatcomponenten

52

365

resultaat voor belastingen

474

536

belastingen

-111

-18

resultaat na belastingen

363

498

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021’