Coöperatie CRV u.a. geconsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2021
(x € 1.000)

31-8-2020
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

15.072

15.199

materiële vaste activa

40.893

38.860

financiële vaste activa

3.323

3.215

totaal vaste activa

59.288

57.274

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

17.247

14.620

vorderingen

29.090

28.374

liquide middelen

23.832

21.778

totaal vlottende activa

70.169

64.772

totaal activa

129.457

122.046

PASSIVA
eigen vermogen

90.901

87.388

minderheidsbelang

683

602

groepsvermogen

91.584

88.336

voorzieningen

4.831

3.634

langlopende schulden

541

386

kortlopende schulden

32.501

30.036

totaal passiva

129.457

122.046

 

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021’