CRV Holding BV geconsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2020
(x € 1.000)

31-8-2019
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

15.199

16.023

materiële vaste activa

38.860

41.401

financiële vaste activa

3.215

3.429

totaal vaste activa

57.274

60.852

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

14.620

15.012

vorderingen

28.206

28.556

liquide middelen

20.778

19.651

totaal vlottende activa

63.604

63.219

totaal

120.878

124.072

PASSIVA
eigen vermogen

83.703

87.233

minderheidsbelang

602

211

groepsvermogen

84.305

87.444

voorzieningen

3.634

3.780

langlopende schulden

386

59

kortlopende schulden

32.553

32.789

totaal

120.878

124.072


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2019-2020’