Coöperatie CRV u.a. geconsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2020
(x € 1.000)

31-8-2019
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

15.199

16.023

materiële vaste activa

38.860

41.401

financiële vaste activa

3.215

3.429

totaal vaste activa

57.274

60.853

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

14.620

15.012

vorderingen

28.374

28.605

liquide middelen

21.778

20.609

totaal vlottende activa

64.772

64.226

totaal activa

122.046

125.079

PASSIVA
eigen vermogen

87.734

91.112

minderheidsbelang

602

211

groepsvermogen

88.336

91.323

voorzieningen

3.634

3.780

langlopende schulden

386

59

kortlopende schulden

29.690

29.917

totaal passiva

122.046

125.079


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2019-2020’