CRV Vlaanderen vzw balans

31-8-2019
(x € 1.000)

31-8-2018
(x € 1.000)

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
vorderingen

616

1.703

liquide middelen

600

169

totaal vlottende activa

1.216

1.872

totaal activa

1.216

1.872

PASSIVA
eigen vermogen

743

687

kortlopende schulden

473

1.185

totaal passiva

1.216

1.872


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2018-2019’