CRV Holding, Algemene gang van zaken

Na een recordjaar 2017-2018 heeft CRV opnieuw een goed boekjaar achter de rug. Ondanks een forse krimp in de veestapel in Nederland, bleef de daling van de omzet beperkt tot twee procent, onder andere door de introductie van nieuwe producten, zoals de FosfaatPlanner. De dalende omzet op de coöperatieve thuismarkt wordt bovendien voor een belangrijk deel gecompenseerd door groei in het buitenland.

Het bedrijfsresultaat bereikte afgelopen boekjaar niet het niveau van het vorige boekjaar, maar was met 4,3 miljoen (3,8 na belasting) nog steeds goed. Het eigen vermogen kon worden vergroot tot ruim 91 miljoen euro en de toch al zeer robuuste solvabiliteit werd verder versterkt.

Geen uitkering ledenvoordeel
Het operationeel resultaat is fors gedaald als gevolg van de gekrompen veestapel in Nederland, oplopende salariskosten als gevolg van de wereldwijd krappe arbeidsmarkt en de ontwikkelingskosten die samenhangen met de acquisitie van Engender. Met het oog op de onzekere situatie op de thuismarkt en de omvangrijke innovatie en investeringsagenda heeft de ledenraad besloten om dit jaar geen ledenvoordeel uit te keren. Het nettoresultaat komt hiermee uit op 3,8 miljoen euro.
Door de acquisitie van Engender, volledig gefinancierd uit eigen middelen, en uitbetaling van het record ledenvoordeel over 2017-2018 in dit boekjaar is de liquiditeitspositie fors afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De solvabiliteitspositie is nog steeds robuust

jaarverslag 2018-2019

 

CRV Holding BV financiële kerncijfers

2018-2019
(x € 1.000)

2017-2018
(x € 1.000)

2016-2017
(x € 1.000)

2015-2016
(x € 1.000)

2014-2015
(x € 1.000)

netto-omzet vóór ledenvoordeel

166.873

173.573

171.901

170.244

176.663

ledenvoordeel

0

-4.148

-4.098

-1.941

-3.118

netto-omzet na ledenvoordeel

166.873

169.425

167.803

168.303

173.515

operationeel resultaat (incl. boekwinsten)

5.349

10.617

10.136

6.991

10.693

amortisatie goodwill, impairments en herstructurering

-970

-623

347

-3.249

-3.330

ledenvoordeel

0

-4.148

-4.098

-1.941

-3.118

bedrijfsresultaat

4.379

5.846

6.385

1.801

4.245

resultaat na belasting

3.758

4.148

4.098

1.940

3.118

eigen vermogen

87.233

83.759

82.804

79.481

75.454

balanstotaal

124.072

123.771

121.792

119.884

111.032

werkkapitaal (inclusief liquide middelen)

30.430

37.475

33.926

39.982

39.912

liquiditeit

1,93

2,05

1,98

2,16

2,26

solvabiliteit

70%

68%

68%

66%

68%

Bovenstaande tabel geeft de ontwikkeling van CRV weer over de afgelopen vijf boekjaren. Voor een goede vergelijking zijn de kerncijfers in- en exclusief ledenvoordeel en amortisatie van goodwill weergegeven. Goodwill is bij een overname de meerwaarde van een onderneming boven het nettovermogen. De afschrijving van goodwill heet amortisatie.

Nederland en Vlaanderen: weer minder vee
De fosfaatproblematiek heeft ook dit jaar effect gehad op de veestapel. In het eerste halfjaar is de daling doorgezet, waarna er in het tweede halfjaar een stijging optrad met uiteindelijk een stabilisatie op het niveau van september 2018. In Vlaanderen is de veestapel toegenomen.
De omzet van CRV’s informatieproducten in Nederland en Vlaanderen laat, ondanks een krimpende veestapel, opnieuw een stijging zien. Dit komt enerzijds door een mix van innovatieve CRV-producten die onze klanten goed ondersteunen in het management van de veestapel en anderzijds door de FosfaatPlanner. Daarnaast is tegen het einde van het boekjaar begonnen met de uitrol van de nieuwe app CRV Dier als vervanger van VeeManager.
Tot 1 januari 2020 verwachten we een stabiele veestapel. Rekening houdend met de stikstofproblematiek is het op dit moment aannemelijk dat de veestapel in 2020 gaat krimpen. CRV zal zich tot het uiterste inspannen om haar leden-veehouders en haar klanten te ondersteunen in deze discussie.

Internationale markten
De mondiale zuivelmarkten zijn in afgelopen jaar redelijk goed in balans gebleven. Dit betekent dat de prijs voor basiszuivelproducten op een relatief hoog niveau is gebleven en melkprijzen in belangrijke zuivelexporterende landen, zoals Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten, ruimte bieden voor een gezonde marge. In Europa ligt de melkprijs lager dan het voorgaande jaar en met name Noordwest-Europa heeft last gehad van de droge zomer, waardoor de melkaanvoer achterbleef en de hogere voerkosten een sterk effect hadden op de marge. Naar beneden bijgestelde economische vooruitzichten, de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest en onzekerheden omtrent de brexit en andere geopolitieke ontwikkelingen, zoals handelsoorlogen, blijven factoren die uiteindelijk nadelige effecten kunnen hebben op mondiale zuivelmarkten alsook de melkprijzen in Nederland.
De vleesveehouderij heeft nog steeds te maken met te kleine marges. Dit doet leden die zowel melkvee als vleesvee hebben, besluiten om over te stappen naar volledig melkvee of hun vleesveetak te verkleinen of te sluiten en andere activiteiten te starten. Naar verwachting zullen de marges in de vleesveehouderij niet snel verbeteren, ondanks hogere prijzen voor varkensvlees als gevolg van de uitbraken van Afrikaanse varkenspest.

Businessunit Centraal-Europa (Duitsland en Tsjechië)
Binnen de businessunit Centraal-Europa heeft Tsjechië ondanks de kostenstijgingen door de hoge inflatie een goed resultaat laten zien. Met name door de stijging van de verkoop van het Ovalert-concept zijn zij in staat steeds meer bedrijven aan CRV te binden, wat heeft geleid tot een evenaring van het resultaat van vorig jaar. In Duitsland is de afzet van fleckvieh achtergebleven op vorig jaar. Daarnaast is er een focusprogramma ingezet om de holsteinverkopen in met name Noord- en Oost-Duitsland te vergroten.

Businessunit Global Sales
Global Sales heeft weer een goed jaar gehad, waarbij met name Zuid-Afrika het weer erg goed gedaan heeft. Aankomend jaar zal CRV verder investeren in deze businessunit, omdat er goede groeimogelijkheden gezien worden.

Businessunit Noord-Amerika
jaarverslag 2018-2019De sanering van verliesgevende regio’s heeft in de businessunit Noord-Amerika geleid tot een lager omzetniveau met een betere marge. Mede door de zeer competitieve marktomstandigheden op de Amerikaanse markt is het uiteindelijke resultaat nog niet tevredenstellend. Het komende boekjaar wordt verder invulling gegeven aan het ingezette focusscenario.

Businessunit Zuid-Amerika
Bij de businessunit Zuid-Amerika is een reorganisatie ingezet bij CRV Lagoa. De eerste resultaten zijn veelbelovend, zo is het omzetbudget gehaald, door gemiddeld hogere afzetprijzen en fors lagere kosten. Aankomend jaar zetten we de reorganisatie verder door.
Bela Vista heeft naar tevredenheid geopereerd.

Businessunit Oceanië
De businessunit Oceanië heeft dit boekjaar een sterke verbetering laten zien in het resultaat door meer focus op embryoproductie en goede kostenbeheersing. CRV Ambreed blijft achter bij de verwachtingen door investeringen in nieuwe managementsoftware en genotyperingskosten van koeien. Deze twee investeringen zijn nodig voor een succesvolle toekomst en moeten de verkoop van sperma en diensten een boost gaan geven.

Verwachting gang van zaken 2019-2020

  • De geopolitieke trend tot protectionisme leidt tot weerbarstige omstandigheden in de wereldhandel. Met name de betrekkingen tussen China en de Verenigde Staten en de op handen zijnde brexit zijn hier de meest in het oog springende voorbeelden van. Desondanks ziet CRV goede kansen in het uitbreiden van haar export naar met name China.
  • Een trend die wereldwijd voelbaar is, is de verhoogde aandacht voor milieu en dierenwelzijn. Overal in de westerse wereld staat de uitstoot van broeikasgassen en de excretie van mineralen door de veehouderij ter discussie. De aandacht voor dierenwelzijn richt zich met name op het verminderen van het medicijngebruik, het niet meer onthoornen en het probleemloos langer leven van runderen. Samenvattend kunnen we stellen dat er een wereldwijde roep is om gezondere dieren, die langer leven en produceren met een lagere ecologische voetafdruk. Enerzijds geeft dit veel kansen voor CRV, anderzijds neemt het niveau van investeringen door de aandacht voor en de roep om snelle oplossingen exponentieel toe.
  • CRV voelt zich verantwoordelijk om met oplossingen te komen die tevens een goed inkomensniveau voor onze leden-veehouders faciliteren. De verwerping van het Plan Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State in mei dit jaar heeft tot politieke onduidelijkheid geleid en tot polarisatie tussen de Randstedelijke bevolking en het platteland. CRV wil te allen tijde polarisatie voorkomen en haar kennis en oplossingen inzetten om haar leden-veehouders te laten bijdragen aan oplossingen voor de ontstane problemen en niet als zondebok te laten wegzetten.
  • Door de toenemende eisen die de maatschappij aan dierlijke productie stelt, nemen de investeringen op het boerenerf en voor CRV zienderogen toe. Wereldwijd zien we een versnelde consolidatie van boerenbedrijven, een versnelde invoering van precisiegenetica door een exponentieel toenemend gebruik van gebruikskruisingen en gebruik van gesekst sperma op de genetisch superieure dieren in een koppel. Hierdoor neemt de omvang van de markt voor klassieke melkveegenetica af, terwijl het investeringsniveau in de fokprogramma’s toeneemt.
  • CRV heeft sterk geïnvesteerd in gezondheidskenmerken en efficiëntiekenmerken, gebundeld in de indexen Better Life Gezondheid en Better Life Efficiëntie en zal deze investeringen onverminderd voortzetten. Met de toenemende investeringen in voerefficiëntie en methaanuitstootreductiekenmerken geeft CRV haar leden en klanten een ‘tool’ om een bijdrage te leveren aan een schoner milieu en een betere leefomgeving met behoud van een goed boereninkomen.
  • De vooruitzichten op de wereldwijde zuivelmarkten zijn positief; de vraag naar zuivel neemt nog altijd toe op mondiale schaal, terwijl de omvang van de nationale veestapels in de westerse wereld (inclusief Amerika) blijft dalen. Dit zal resulteren in goede opbrengstprijzen voor zuivelproducten. Anderzijds zullen de kosten op het boerenerf toenemen door strengere eisen aan de wijze van produceren.
  • De belangrijkste investeringen voor het komend boekjaar hebben betrekking op het doorlopende project Bovaris ten behoeve van het vernieuwen en verder toekomstbestendig maken van onze infrastructuur en applicaties van informatieproducten in Nederland en Vlaanderen, de investering in een data-infrastructuuroplossing in Nieuw-Zeeland en investeringen in voeropnamesystemen. Intussen is de overname van de startup Engender door CRV Technologies afgerond. Engender heeft een procedure om sperma te sorteren ontwikkeld en gepatenteerd. De komende jaren wordt dit proces marktrijp gemaakt. Hiermee komt belangrijke technologie in boerenhanden. Deze investeringen worden uit eigen middelen gefinancierd.
  • De omvang van de personeelsbezetting zal sterk afhankelijk zijn van de timing van eventuele maatregelen omtrent de stikstofreductie en de invloed hiervan op de omvang van de veestapel.

Kengetallen CRV Holding BV (na ledenvoordeel)

ALGEMEEN

2018-2019

2017-2018

medewerkers (fulltime; gemiddeld)

1.304

1.310

RESULTAAT
netto-omzet (x € 1 mln)

166,87

169,4

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

4,4

5,8

resultaat na belastingen (x € 1 mln)

3,8

4,1

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

87,2

83,8

balanstotaal (x € 1 mln)

124,1

123,8

solvabiliteit (%)

70%

68%

kasstroom (x € 1 mln)

-16,9

5,3

 

CRV Holding BV geconsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2019
(x € 1.000)

31-8-2018
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

16.023

2.816

materiële vaste activa

41.401

44.291

financiële vaste activa

3.429

3.339

totaal vaste activa

60.852

50.446

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

15.012

12.369

vorderingen

28.556

24.430

liquide middelen

19.651

36.526

totaal vlottende activa

63.219

73.325

totaal

124.072

123.771

PASSIVA
eigen vermogen

87.233

83.759

minderheidsbelang

211

199

groepsvermogen

87.444

83.958

voorzieningen

3.780

3.627

langlopende schulden

59

335

kortlopende schulden

32.789

35.851

totaal

124.072

123.771

 

CRV Holding BV geconcolideerde winst- en verliesrekening

2018-2019
(x € 1.000)

2017-2018
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
genetisch materiaal

77.953

79.040

informatieproducten

19.496

24.202

dienstverlening

50.669

53.601

beheer

18.755

16.730

netto-omzet vóór ledenvoordeel

166.873

173.573

ledenvoordeel

0

-4.148

netto-omzet na ledenvoordeel

166.873

169.425

voorraadmutaties

3.151

373

geactiveerde productie

421

547

overige bedrijfsopbrengsten

1.020

2.050

totaal bedrijfsopbrengsten

171.465

172.395

BEDRIJFSLASTEN
kosten van grond- en hulpstoffen

14.621

14.645

kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

26.465

27.881

personeelskosten

89.965

90.098

afschrijvingen op vaste activa

8.667

6.314

reis- en autokosten

10.502

10.633

huisvestingskosten

4.495

4.544

overige bedrijfskosten

12.371

12.366

totaal bedrijfslasten

167.086

166.481

bedrijfsresultaat

4.379

5.914

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten en lasten, per saldo

960

211

resultaat deelnemingen

46

35

resultaat voor belastingen

5.385

6.160

belastingen

-1.618

-2.152

resultaat na belastingen

3.766

4.008

aandeel derden in het resultaat

-9

140

geconsolideerd resultaat na belastingen

3.758

4.148

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2018-2019’