Coöperatie Koninklijke CRV u.a.

De Coöperatie CRV u.a. telt zo’n 5.030 Vlaamse en 18.586 Nederlandse leden. De bestuurlijke organisatie bestaat uit tien districten en drie verkiezingsregio’s, verdeeld over Nederland en Vlaanderen.

Hoofdbestuur
Het CRV-hoofdbestuur behartigt de belangen van de leden en bestaat uit zeven leden: drie leden die ieder een regio vertegenwoordigen, drie onafhankelijke leden (kunnen uit het gehele gebied Nederland en Vlaanderen komen) en een voorzitter die eveneens afkomstig kan zijn uit Nederland of Vlaanderen. In het CRV-hoofdbestuur hebben minimaal twee Vlamingen zitting.

Samenstelling (per 31-8-2019)
– (P. J. D.) Peter Broeckx l voorzitter
– (W.) Wietse Duursma l vicevoorzitter
– (K. J.) Kurt Faes
– (A. P. H. J.) Fons Kersten
– (S.) Sjoerd Schaap
– (P.) Peter Schrijver
– (G. J.) Gert-Jan Verploeg

Naast het hoofdbestuur kent Coöperatie CRV u.a. diverse raden en commissies, die hoofdbestuur en directie ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Ook kent Coöperatie CRV u.a. een ledenraad, diverse adviesraden en jongerencommissies.

Kengetallen Coöperatie CRV u.a.

ALGEMEEN

2018-2019

2017-2018

aantal leden in Nederland en Vlaanderen

23.616

23.805

RESULTAAT (geconsolideerd)
netto-omzet (x € 1 mln) vóór ledenvoordeel

171,0

174,4

ledenvoordeel

0

4,1

netto-omzet (x € 1 mln) na ledenvoordeel

171,0

170,3

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

4,3

6,1

nettoresultaat (x € 1 mln)

3,8

4,3

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

91,1

87,7

balanstotaal (x € 1 mln)

125,1

124,7

solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

73%

70%

kasstroom (x € 1 mln)

-16,9

5,3

Geschillencommissie
De geschillencommissie tracht, zonder inschakeling van de burgerlijke rechter, geschillen op te lossen tussen Coöperatie CRV u.a. of CRV Holding BV enerzijds en een lid of klant anderzijds. In het afgelopen boekjaar is de commissie niet bijeengekomen voor het behandelen van een zaak.

Samenstelling (per 31-8-2019)
– Mr. J. K. Verschoof, Wassenaar | voorzitter
– E.J.F. Alderkamp, Zevenaar | lid
– H. van de Water, Arkel | lid
– Prof. mr. D. W. Bruil, Aalten | plaatsvervangend voorzitter
– J. A. van Harten-Schooten, Hoge-Hexel | plaatsvervangend lid

Commissie Toezicht Gebruik Gegevens (CTGG)
De CTGG bestond in het verslagjaar 2018-2019 uit mr. M.J. Bonthuis, voorzitster, en J. Honkoop, die werd vervangen door dhr. N. Keijser. M. Oudenhoven is aangewezen als ambtelijk secretaris.

In het verslagjaar heeft de commissie tweemaal vergaderd. Daarbij heeft zij zich onder meer op de hoogte gesteld van de aan CRV gerichte verzoeken tot het verstrekken van gegevens, de omtrent die verzoeken genomen beslissingen en de daadwerkelijke verstrekking van de gegevens. De CTGG heeft op basis van de verkregen informatie de rechtmatigheid van de verstrekkingen getoetst aan het protocol en aanbevelingen gedaan. De commissie heeft inzage in het meldingsregister van (potentiële) datalekken. De meldingen hebben niet geleid tot nadere aanbevelingen.

Samenstelling (per 31-8-2019)
– Mevrouw mr. M. J. Bonthuis, Groningen | voorzitter
– De heer mr. ing. N. M. Keijser, ‘s-Gravenzande | lid
Ambtelijk secretaris van de commissie is mevrouw M. Oudenhoven.

jaarverslag 2018-2019

Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling (CTEG)
De CTEG houdt toezicht op de naleving van de reglementen. Ook het opstellen, aanpassen en actualiseren van reglementen is een taak van deze commissie. Daarnaast is de CTEG een adviesorgaan van het hoofdbestuur, dat de kwaliteitscontrole binnen CRV en de contractorganisaties voor wat betreft de melkproductieregistratie, de stamboekregistratie en de registratie van exterieurgegevens coördineert.
De commissie kwam het afgelopen boekjaar twee keer bijeen en behandelde rapportages over mpr-kwaliteit, hercontroles, steekproef stamboekregistratie, controle op melkmeetapparatuur en het gehalte-onderzoek door laboratoria ten behoeve van de melkproductieregistratie.

In het kader van mpr-kwaliteit werd afgelopen boekjaar van 315 monsternames de erkenning ingetrokken vanwege overschrijding van een norm van mpr-kwaliteit.
Daarnaast werd van twee bedrijvende de erkenning van alle lactaties ingetrokken n.a.v. een hercontrole.

Samenstelling (per 31-8-2019)
– S. Schaap, Tirns
– P. Schrijver, Epse
– J. Koopmans, Zeewolde (namens contractorganisaties)

Financiën
In de geconsolideerde balans van Coöperatie CRV u.a. zijn de bezittingen en schulden van de coöperatie alsmede van CRV Holding BV en haar dochtermaatschappijen voor 100 procent meegenomen.
Alle producten en diensten aan de veehouders worden op de Nederlandse markt door CRV BV aangeboden. Het zwaartepunt van de omzet en bijbehorende resultaten komt daardoor tot uiting in de geconsolideerde winst- en verliesrekening van CRV Holding BV. In de enkelvoudige winst- en verliesrekening van Coöperatie CRV u.a. is naast het eigen resultaat ook het aandeel van de coöperatie in het resultaat van CRV Holding BV opgenomen. Dit is verantwoord onder ‘resultaat deelnemingen’.

Coöperatie CRV u.a. geconsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2019
(x € 1.000)

31-8-2018
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

16.023

2.816

materiële vaste activa

41.401

44.291

financiële vaste activa

3.429

3.339

totaal vaste activa

60.853

50.446

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

15.012

12.369

vorderingen

28.605

24.430

liquide middelen

20.609

37.501

totaal vlottende activa

64.226

74.300

totaal activa

125.079

124.746

PASSIVA
eigen vermogen

91.112

87.653

minderheidsbelang

211

199

groepsvermogen

91.323

87.852

voorzieningen

3.780

3.627

langlopende schulden

59

335

kortlopende schulden

29.917

32.932

totaal passiva

125.079

124.746


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2018-2019’