Bericht van de voorzitter

Het afsluiten van het boekjaar gaat traditioneel gepaard met een algemeen overschouwende terugblik op onze werking en activiteiten van het voorbije jaar. Dit jaar wordt deze periode overschaduwd door alle onrust die er in de sector heerst door de zogenaamde stikstofcrisis.

Het verwerpen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State veroorzaakt in Nederland niet alleen een enorm juridisch vacuüm, maar zet de gehele veehouderijsector op slot. Vooral het onrechtvaardige gevoel dat hoofdzakelijk de veehouderij in het vizier wordt genomen in een veel bredere problematiek van uitstoot van stikstofverbindingen, doet de emoties hoog oplaaien.
Ondanks dat de Vlaamse PAS anders is samengesteld en dat er andere meetmethoden worden gehanteerd, is de problematiek van de stikstofdepositie er niet anders en geldt ook nu het spreekwoord: ‘als het regent in Nederland, druppelt het in Vlaanderen’. Geïnspireerd door wat er zich in Nederland afspeelt, wordt in Vlaanderen het debat ook aangejaagd.

Niemand kan op dit ogenblik inschatten wat het effect van al deze onzekerheden gaat worden op het aantal koeien. Een aantal dat recht evenredig impact heeft op de omzet van CRV in de coöperatieve thuismarkt.
Als we even terugblikken op de fosfaatcrisis, zagen we daardoor het aantal koeien fors teruglopen. 80.000 stuks schreven we in het vorig jaarverslag. Ondertussen is het aantal koeien weer gegroeid met 40.000 koeien. Wel is er een significante daling van het aantal stuks jongvee op de bedrijven. Gelijktijdig zien we in Vlaanderen dat de groei van de laatste jaren met zo’n 5000 melkkoeien per jaar nu tot stilstand is gekomen. Dit gecombineerd met het blijvend dalend aantal zoogkoeien, maakt dat naar alle waarschijnlijkheid de totale veestapel in Vlaanderen eveneens zijn maximum heeft bereikt.

Dit alles zorgt voor onze leden/klanten voor grote onzekerheden en vraagt van hen een grote flexibiliteit. CRV zal eveneens  flexibiliteit aan de dag moeten leggen om alle veehouders zo goed mogelijk te ondersteunen. Die ondersteuning zal gegeven worden in het aanreiken van oplossingen voor de bedrijfsvoering, wat van CRV een grote innovatiekracht verwacht. Als Nederlands/Vlaamse coöperatie krijgen we te maken met vragen of CRV niet meer kan betekenen dan alleen managementondersteuning in de vorm van oplossingen (genetica, data-oplossingen, of services). Of het nu gaat over de genoemde stikstofcrisis, de desastreuze economische omstandigheden voor onze vleesveehouders, of de steeds toenemende maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de dierlijke productie, het is belangrijk om dicht bij onszelf en onze missie te blijven. We zijn en blijven een veeteeltorganisatie.

De toegevoegde waarde naar onze leden/klanten blijft er vooral in bestaan om door genetische vooruitgang het toekomstig rendement te ondersteunen op bedrijfsniveau en op basis van managementondersteuning onze leden/klanten te ontzorgen. Om dit te blijven waarmaken moet de prioriteit op innovatie blijven liggen. De omzet en het resultaat van onze organisatie bepalen dus recht evenredig onze innovatiekracht.
Een goed voorbeeld daarvan is onze dit jaar besloten investering in het meten van voerefficiëntie. In eerste instantie is het een nood zakelijke aanvulling voor de fokkerijrichting van onze veehouders.

De jaren geleden ingezette vervanging van het dataplatform, onder de projectnaam Bovaris, levert na de eerdere lanceringen van HerdOptimizer en CRV Mineraal een nieuwe ‘nakomeling’ af. De vervanging van het managementsysteem VeeManager door nieuwe apps is met de lancering van de app CRV Dier begonnen. De uitrol gebeurt geleidelijk, zodat de ingebruikname probleemloos kan verlopen. Dat de eerste signalen en ervaringen zeer positief zijn, doet iedereen reikhalzend uitkijken naar het vervolg.

Het nog beter implementeren en doorontwikkelen van onze oplossingen in onze buitenlandse vestigingen, vertaald naar lokale wensen en draagkracht in de markt, en het nog beter sturen op resultaat moeten een eerste winst zijn om de investeringen te schragen.  De verbeterplannen in een aantal buitenlandse vestigingen, de verdere groei van de export en de groei in Centraal-Europa zorgen ervoor dat het resultaat en de bijdrage van de buitenlandse/niet-ledenmarkt beter in balans is ten opzichte van de coöperatieve thuismarkt Nederland-Vlaanderen.

Het hoge investeringsritme, dat in het afgesloten boekjaar nog een extra injectie heeft gekregen, heeft een duidelijke invloed op het resultaat. Daardoor neemt het resultaat – dat beter is dan budget – behoorlijk af ten opzichte van de voorbije jaren. Dit tesamen heeft de ledenraad doen besluiten om dit jaar geen ledenvoordeel uit te keren.

CRV kijkt met veel vertrouwen naar de toekomst om de leden/klanten te voorzien van goede genetica en managementondersteuning en een goed innovatieprogramma om de leden/klanten een goed perspectief te geven in een omgeving waarin steeds meer van de veehouder gevraagd wordt.

Peter Broeckx | voorzitter Coöperatie CRV u.a.


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2018-2019’