CRV Vlaanderen VZW resultatenrekening

CRV Vlaanderen VZW Resultatenrekening

2017-2018
(x € 1.000)

2016-2017
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
informatieverwerving

4.192

4.597

SDVR

61

71

totaal omzet derden

4.253

4.668

interne bijdragen

48

54

totaal netto-omzet

4.301

4.722

subsidies

939

1.088

totaal bedrijfsopbrengsten

5.240

5.810

BEDRIJFSLASTEN
inkopen

-18

-13

productiekosten

-798

-927

personeelskosten

-2.120

-2.348

overige bedrijfskosten

-62

-94

bijdragen aan CRV

-1.895

-2.088

totaal bedrijfslasten

-4.893

-5.470

bedrijfsresultaat

347

340

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
diverse baten en lasten

0

0

resultaat voor belastingen

347

340

belastingen

0

0

resultaat na belastingen

347

340

* Boekjaar 2016-2017 was een verlengd boekjaar van 13 maanden. Het boekjaar 2017-2018 is een normaal boekjaar van 12 maanden. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het vergelijken van de cijfers van beide boekjaren.

 


 Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2017-2018’