CRV Vlaanderen VZW

CRV Vlaanderen vzw is een vereniging waar bijna 5.260 Vlaamse melk- en vleesveehouders bij zijn aangesloten. Het werkgebied van CRV Vlaanderen is opgedeeld in twee districten (9 en 10). De districten zijn opgedeeld in elf melkvee-afdelingen en vijf vleesvee-afdelingen. De districtsbestuurders vormen de algemene vergadering van CRV Vlaanderen vzw. De leden zijn de Vlaamse leden van Coöperatie CRV u.a.

CRV Vlaanderen vzw is een vereniging zonder winstoogmerk, die veeverbetering bij haar leden nastreeft. Daartoe heeft zij in 2016 bij de Vlaamse overheid een stamboekerkenning aangevraagd voor de uitvoering van haar werkzaamheden; met name de dataverzameling, onderzoek en fokwaardeschatting. Deze erkenning is per 1 juli 2016 ontvangen.

Het hoogste orgaan van de organisatie is de algemene vergadering. Vanuit de algemene vergadering wordt de raad van bestuur gevormd.

Samenstelling raad van bestuur CRV Vlaanderen vzw (per 31-8-2018)

P. (Peter) Broeckx, Dessel | voorzitter | voorzitter raad van commissarissen
S. (Stefaan) Van Hasselt, Loenhout | ondervoorzitter | voorzitter district 9
K. (Kurt) Faes, Meer | lid van raad van commissarissen
M. (Marc) Raemdonck, Sledinge | secretaris district 10
T. (Tom) Van Nespen, Vrasene | voorzitter district 10

Bijeenkomsten van de raad van bestuur worden bijgewoond door L. (Leen) Versmissen | beleidsadviseur Vlaamse overheid – departement Landbouw en Visserij.

Financiën

De werking binnen CRV Vlaanderen vzw is van start gegaan op 1 augustus 2016. Het doel van CRV Vlaanderen vzw is het beheren van de stamboeken zoals vastgelegd in het landbouwdecreet. CRV Vlaanderen vzw heeft de uitbating van de activiteiten binnen CRV cvba gelegd.

CRV Vlaanderen vzw sluit het boekjaar af met een positief resultaat van 346.759 euro. Het resultaat is vergelijkbaar met het resultaat van vorig boekjaar. De trend van een daling van het aantal deelnemende bedrijven ten opzichte van een stijging van het aantal dieren zet zich verder door.

Subsidies

De Vlaamse overheid draagt met subsidies bij tot het verbeteren van de rundveehouderij. Van de Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij werd in het kalenderjaar 2017 927.000 euro ontvangen. Voor het kalenderjaar 2018 is er terug 927.000 euro voorzien. Hiervan werd 8/12 in het resultaat voorzien.
Deze subsidies zijn inclusief de actieplannen met betrekking tot SDVR-rassen en worden toegekend volgens het fokkerijbesluit.
CRV Vlaanderen vzw ontving afgelopen boekjaar toelagen van de provinciebesturen Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen voor respectievelijk 3.700 en 6.435 euro.

CRV Vlaanderen VZW Resultatenrekening

2017-2018
(x € 1.000)

2016-2017
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
informatieverwerving

4.192

4.597

SDVR

61

71

totaal omzet derden

4.253

4.668

interne bijdragen

48

54

totaal netto-omzet

4.301

4.722

subsidies

939

1.088

totaal bedrijfsopbrengsten

5.240

5.810

BEDRIJFSLASTEN
inkopen

-18

-13

productiekosten

-798

-927

personeelskosten

-2.120

-2.348

overige bedrijfskosten

-62

-94

bijdragen aan CRV

-1.895

-2.088

totaal bedrijfslasten

-4.893

-5.470

bedrijfsresultaat

347

340

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
diverse baten en lasten

0

0

resultaat voor belastingen

347

340

belastingen

0

0

resultaat na belastingen

347

340

* Boekjaar 2016-2017 was een verlengd boekjaar van 13 maanden. Het boekjaar 2017-2018 is een normaal boekjaar van 12 maanden. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het vergelijken van de cijfers van beide boekjaren.

Balans CRV Vlaanderen VZW

31-8-2018
(x € 1.000)

31-8-2017
(x € 1.000)

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
vorderingen

1.703

810

liquide middelen

169

69

totaal vlottende activa

1.872

879

totaal activa

1.872

879

PASSIVA
eigen vermogen

687

340

kortlopende schulden

1.185

539

totaal passiva

1.872

879

 


 Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2017-2018’