CRV Vlaanderen VZW balans

Balans CRV Vlaanderen VZW

31-8-2018
(x € 1.000)

31-8-2017
(x € 1.000)

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
vorderingen

1.703

810

liquide middelen

169

69

totaal vlottende activa

1.872

879

totaal activa

1.872

879

PASSIVA
eigen vermogen

687

340

kortlopende schulden

1.185

539

totaal passiva

1.872

879

 


 Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2017-2018’