CRV Holding BV geconsolideerde balans

CRV Holding BV geconsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2018
(x € 1.000)

31-8-2017
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

2.816

2.585

materiële vaste activa

44.291

46.953

financiële vaste activa

3.339

3.608

totaal vaste activa

50.446

53.146

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

12.369

13.020

vorderingen

24.430

24.356

liquide middelen

36.526

31.270

totaal vlottende activa

73.325

68.646

totaal

123.771

121.792

PASSIVA
eigen vermogen

83.759

82.804

minderheidsbelang

199

0

groepsvermogen

83.958

82.804

voorzieningen

3.627

3.847

langlopende schulden

335

12

kortlopende schulden

35.851

35.129

totaal

123.771

121.792

 


 Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2017-2018’