CRV Holding, Algemene gang van zaken

De omzet van CRV steeg in het boekjaar 2017-2018 met 1 procent ten opzichte van het boekjaar 2016-2017, vóór uitkering ledenvoordeel en tegen de werkelijke wisselkoersen. Het ledenvoordeel kwam uit op 4,1 miljoen euro.

De omzet in Nederland-Vlaanderen liep terug door een terugloop in aantal koeien in Nederland als gevolg van de nieuwe fosfaatwetgeving. In Duitsland, Nieuw-Zeeland en de exportmarkten groeide de omzet.

Ledenvoordeel 4,1 miljoen euro

Gesteund door redelijke melkprijzen wereldwijd, een gunstige productmix en kostenbesparingen in een aantal landen, is het operationele resultaat vergelijkbaar met dat van boekjaar 2016-2017. Het saldo van impairments, afschrijving goodwill en kosten van herstructurering is negatief. Dit alles heeft geleid tot een nettoresultaat dat vergelijkbaar is met dat van vorig boekjaar van 8,3 miljoen euro. Ook het uit te keren ledenvoordeel van 4,1 miljoen euro is vergelijkbaar. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie van CRV bleef robuust.

CRV Holding BV financiële kerncijfers

2017-2018
(x € 1.000)
2016-2017
(x € 1.000)
2015-2016
(x € 1.000)
2014-2015
(x € 1.000)
2013-2014
(x € 1.000)
netto-omzet vóór ledenvoordeel

173.573

171.901

170.244

176.663

170.955

ledenvoordeel

-4.148

-4.098

-1.941

-3.118

-3.369

netto-omzet na ledenvoordeel

169.425

167.803

168.303

173.515

167.586

operationeel resultaat (incl. boekwinsten)

10.617

10.136

6.991

10.693

6.645

amortisatie goodwill, impairments en herstructurering

-623

347

-3.249

-3.330

-3.011

ledenvoordeel

-4.148

-4.098

-1.941

-3.118

-3.369

bedrijfsresultaat

5.846

6.385

1.801

4.245

265

resultaat na belasting

4.148

4.098

1.940

3.118

3.369

eigen vermogen

83.759

82.804

79.481

75.454

76.028

balanstotaal

123.771

121.792

119.884

111.032

111.983

werkkapitaal (inclusief liquide middelen)

37.474

33.926

39.982

39.912

36.251

liquiditeit

2,07

1,98

2,16

2,26

2,14

solvabiliteit

68%

68%

66%

68%

68%

Bovenstaande tabel geeft de ontwikkeling van CRV weer over de afgelopen vijf boekjaren. Voor een goede vergelijking zijn de kerncijfers in- en exclusief ledenvoordeel en amortisatie van goodwill weergegeven. Goodwill is bij een overname de meerwaarde van een onderneming boven het nettovermogen. De afschrijving van goodwill heet amortisatie.

Nederland en Vlaanderen: weer minder vee

In het afgelopen boekjaar liep de melkveestapel in Nederland met 80.000 koeien verder terug. Ook de aantallen jongvee liepen verder terug. In Vlaanderen is de omvang van de veestapel met 5.000 melkkoeien gestegen. Dit heeft effect gehad op de omzet van sperma, inseminaties en mpr. Het totale marktaandeel van CRV in de spermamarkt bleef gelijk aan dat van vorig boekjaar.

De omzet van de informatieproducten van CRV in Nederland en Vlaanderen laat een stijging zien van 1 procent ten opzichte van vorig boekjaar ondanks een krimpende veestapel. Dit is vooral veroorzaakt door een hogere omzet van VeeManager en Fokken op Maat; de introductie van FosfaatPlanner heeft hier ook aan bijgedragen

Het aantal monsternames daalde met ruim 4 procent, vooral door de daling van het aantal bedrijven. Monsternames in eigen beheer namen relatief toe. Door de krimp van de veestapel in Nederland daalde het aantal inseminaties met circa 8 procent.
De invoering van de fosfaatrechten per 1 januari 2018 zal naar verwachting leiden tot een verdere krimp van de Nederlandse veestapel naar het eind van 2018. Daarna zal naar verwachting het niveau van de veestapel meer constant blijven.

Internationale markten

Door de krimpende marges als gevolg van lagere melkprijzen, oplopende voerprijzen en de tegenvallende weersomstandigheden is de groei van de gezamenlijke melkproductie in de voornaamste exportregio’s als Europa en de VS beperkt gebleven. De Nieuw-Zeelandse melkproductie is, ondanks de wisselende weersomstandigheden, nagenoeg gelijk gebleven.

Voor de vleesveehouderij was het een jaar met stabiele prijzen, maar (te) kleine marges. De vleesveehouderij in Nederland en Vlaanderen komt steeds meer onder druk te staan. Het toepassen van gebruikskruisingen in de melkveehouderij neemt echter nog steeds toe en daarmee het aandeel van Belgisch witblauw in de ki.

In het belangrijke vleesproductieland Brazilië waren de prijzen ook stabiel, maar met kleinere marges als gevolg van de inflatie. Vleesveehouders daar verkopen hun koeien, dus op termijn gaan de prijzen daar waarschijnlijk omhoog en dat wordt nu al gezien in de prijs van de afgespeende kalveren.

Businessunit Duitsland

In Duitsland zet de groei van de omzet en het bedrijfsresultaat van de fleckvieh-unit onverminderd door. CRV heeft een sterk fleckviehprogramma en had in het afgelopen boekjaar met Wobbler ook voor het eerst de stier met de meeste inseminaties in Duitsland.

In het holsteinsegment wordt sterk de focus gelegd op de indexen Better Life Health en Better Life Efficiency en is er een succesvolle roadshow georganiseerd met de titel ‘Economisch melk produceren onder fluctuerende marktomstandigheden’.

Businessunit Centraal-Europa

Het afgelopen jaar is de introductie van Sperma Inclusief binnen het Ovalert-pakket succesvol opgestart en doorgetrokken met een groei van tevreden klanten. Het stierwachtstation in het Tsjechische Valov is afgestoten en de stieren zijn overgebracht naar het station is Zásmuky.

De fleckviehstier Rolls, gefokt in Tsjechië en eigendom van CRV, is de nummer-1-stier in het gezamenlijk fleckviehprogramma van Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië.

Businessunit International Business Development (IBD)

International Business Development heeft afgelopen boekjaar 15 procent meer omzet gerealiseerd. Vooral in China is de omzet hard gegroeid. Door de deelname in het Sino Dutch Dairy Development Centre, met onder meer Royal Friesland Campina, Rabobank, Wageningen Universiteit en Qlip van Nederlandse zijde, is de naamsbekendheid van CRV gestegen.

In Zuid-Afrika bleef CRV Xseed het goed doen, ondanks economische tegenwind. Door het verplaatsen van een medewerker naar Zuid-Amerika en de aanname van nieuwe mensen in Engeland zet IBD stappen om in deze markten komende jaren verder te groeien.

Businessunit Noord-Amerika

Het operationeel resultaat van CRV USA bleef achter bij de verwachtingen. In het afgelopen boekjaar is scherp ingegrepen in de bedrijfsvoering door een reorganisatie, het aanbrengen van meer focus en een verdere kostenbesparing. Het verlies is verminderd ten opzichte van vorig boekjaar. Vooral in de tweede helft van het afgelopen boekjaar heeft dit zijn vruchten afgeworpen.

Businessunit Zuid-Amerika

CRV Lagoa heeft het nog steeds moeilijk in de zeer concurrerende markt in Brazilië. Er zijn een aantal strategische allianties in de markt gemaakt, zoals de samenwerking met de coöperatie Coamo, de samenwerking in de fokkerij van angus met Casa Branca Agropastoril en de lancering van een genoomtest voor het ras girolando. Tevens is er een testcentrum voor vleesvee met een grotere capaciteit gebouwd en geopend.

Bela Vista groeide door in het afgelopen jaar en heeft meer dan 2,2 miljoen doses sperma geproduceerd voor CRV Lagoa en derden in de markt.

Businessunit Oceanië

CRV Ambreed in Nieuw-Zeeland had een herstel van het operationeel resultaat door betere verkopen. Tegelijkertijd is gestart met een genoomtestprogramma om een referentiepopulatie op te bouwen in Nieuw-Zeeland en om de betrouwbaarheid van de fokwaardeschattingen te verhogen.

Met de lancering van een nieuw innovatief genetisch product, LowN Sires (stieren die een lage stikstofuitstoot vererven), speelt CRV Ambreed in op de duurzaamheidsambities van de Nieuw-Zeelandse melkveehouders en de overheid. Samen met enkele andere spelers in de markt (o.a. Fonterra) werkt CRV Ambreed in een langjarig en breed onderzoeksprogramma samen om de nitraatgehalten in het oppervlaktewater verder te reduceren.

Naast de goede resultaten in Nieuw-Zeeland zelf was er ook een record aan export van sperma van het CRV Ambreed-programma. De Nieuw-Zeelandse melkveehouderij is getroffen door een uitbraak van Mycoplasma bovis. Door het verscherpen van de hygiënische maatregelen is CRV Ambreed gevrijwaard gebleven van besmetting.

Verwachting van de gang van zaken 2018-2019
  • De krimp van de veestapel zet onverminderd door, ondanks het feit dat de Nederlandse rundveestapel inmiddels ruim 3 procent minder fosfaat produceert dan de Brusselse norm. Zolang er geen duidelijkheid is omtrent de toewijzing van de rechten uit de fosfaatbank, zal de krimp onverminderd doorzetten. De 10 procent korting die van kracht wordt op het moment dat fosfaatrechten geleased worden, zorgt er nog meer voor dat deze rechten niet gebruikt worden in het belang van de sector, maar dienen voor kortetermijnwinstbejag indien de prijs een bepaald niveau bereikt heeft. Pas als er over deze voornoemde belemmerende factoren duidelijkheid ontstaat, kan er weer groei in de sector komen.
  • De visie van de minister van Landbouw om te komen tot een circulaire landbouw in Nederland, waarbij hergebruik van grondstoffen van eigen bodem centraal staat, zal de behoefte van de individuele veehouder naar ‘precisieveehouderij’ vergroten. CRV speelt daarop in door te investeren in datagedreven oplossingen. De nieuwe businessunit Data zal in nauwe samenwerking met de afdelingen Genetica en Innovatie met steeds nieuwe toepassingen komen om veehouders in staat te stellen hun veestapel optimaal te managen en zo de kansen die een circulaire veehouderij biedt, optimaal te verzilveren.
  • De patriottistische nieuwe koers van de VS biedt kansen voor CRV’s exportactiviteiten. Met name in het Midden-Oosten, Turkije en China zal met toenemende belangstelling gekeken worden naar de producten uit Nederland en Vlaanderen.
  • Met het doorlopende project Bovaris moet onze infrastructuur (Helix-dataplatform) van informatieproducten worden vernieuwd en verder toekomstbestendig worden. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in voeropnamesystemen. De investeringen beperken zich verder tot diverse instandhoudingsinvesteringen en reguliere investeringen in levende have ten behoeve van de fokprogramma’s. Deze investeringen zullen uit eigen middelen gefinancierd worden.
  • Intussen is de overname van de startup Engender door CRV Technologies afgerond. Engender heeft een nieuwe procedure om sperma te sorteren ontwikkeld en gepatenteerd. De komende jaren zal dit proces marktrijp gemaakt worden. Hiermee komt belangrijke technologie in boerenhanden.
  • CRV zal een actieve rol spelen in het onderzoek naar verdere consolidatie in de coöperatieve veeverbetering.
  • De personeelsbezetting zal naar verwachting op niveau blijven.

Kengetallen CRV Holding BV (na ledenvoordeel)

ALGEMEEN

2017-2018

2016-2017

medewerkers (fulltime; gemiddeld)

1.310

1.339

RESULTAAT
netto-omzet (x € 1 mln)

169,4

167,8

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

5,8

6,4

resultaat na belastingen (x € 1 mln)

4,1

4,1

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

83,8

82,8

balanstotaal (x € 1 mln)

123,8

121,8

solvabiliteit (%)

68%

68%

kasstroom (x € 1 mln)

5,3

-1,4

CRV Holding BV geconsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2018
(x € 1.000)

31-8-2017
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

2.816

2.585

materiële vaste activa

44.291

46.953

financiële vaste activa

3.339

3.608

totaal vaste activa

50.446

53.146

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

12.369

13.020

vorderingen

24.430

24.356

liquide middelen

36.526

31.270

totaal vlottende activa

73.325

68.646

totaal

123.771

121.792

PASSIVA
eigen vermogen

83.759

82.804

minderheidsbelang

199

0

groepsvermogen

83.958

82.804

voorzieningen

3.627

3.847

langlopende schulden

335

12

kortlopende schulden

35.851

35.129

totaal

123.771

121.792

CRV Holding BV geconsolideerde winst- en verliesrekening

2017-2018
(x € 1.000)

2016-2017
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
genetisch materiaal

79.040

79.915

informatieproducten

24.202

23.875

dienstverlening

53.601

55.625

beheer

16.730

12.486

netto-omzet vóór ledenvoordeel

173.573

171.901

ledenvoordeel

-4.148

-4.098

netto-omzet na ledenvoordeel

169.425

167.803

voorraadmutaties

373

-1.222

geactiveerde productie

547

495

overige bedrijfsopbrengsten

2.050

1.761

totaal bedrijfsopbrengsten

172.395

168.837

BEDRIJFSLASTEN
kosten van grond- en hulpstoffen

14.645

13.529

kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

27.881

28.246

personeelskosten

90.098

87.293

reis- en autokosten

10.633

10.644

huisvestingskosten

4.544

4.199

afschrijvingen op vaste activa

6.314

5.293

overige bedrijfskosten

12.366

13.248

totaal bedrijfslasten

166.481

162.452

bedrijfsresultaat

5.914

6.385

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten en lasten, per saldo

211

358

resultaat deelnemingen

35

269

resultaat voor belastingen

6.160

7.012

belastingen

-2.152

-2.914

resultaat na belastingen

4.008

4.098

aandeel derden in het resultaat

140

0

geconsolideerd resultaat na belastingen

4.148

4.098

 


 Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2017-2018’