Coöperatie CRV u.a. geconsolideerde balans

Coöperatie CRV U.A. gesonsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2018
(x € 1.000)

31-8-2017
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

2.816

2.585

materiële vaste activa

44.291

46.953

financiële vaste activa

3.339

3.608

totaal vaste activa

50.446

53.146

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

12.369

13.020

vorderingen

24.430

24.355

liquide middelen

37.501

32.245

totaal vlottende activa

74.300

69.620

totaal activa

124.746

122.766

PASSIVA
eigen vermogen

87.653

86.572

minderheidsbelang

199

0

groepsvermogen

87.852

86.572

voorzieningen

3.627

3.847

langlopende schulden

335

12

kortlopende schulden

32.932

32.335

totaal passiva

124.746

122.766

 


 Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2017-2018’