Kengetallen coöperatie CRV u.a.

Kengetallen Coöperatie CRV

ALGEMEEN

2016-2017

aantal leden in Nederland en Vlaanderen

24.528

RESULTAAT (geconsolideerd)
netto-omzet (x € 1 mln)

168.6

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

6,5

nettoresultaat (x € 1 mln)

4,2

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

86,6

balanstotaal (x € 1 mln)

122,8

solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

71%

kasstroom (x € 1 mln)

-1,8

* In het afgelopen boekjaar fuseerden de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. en de Vlaamse vereniging VRV vzw met elkaar tot CRV u.a. Om die reden zijn er geen vergelijkende cijfers uit het voorgaande boekjaar opgenomen.

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2016-2017’