CRV Vlaanderen VZW

CRV Vlaanderen vzw is een vereniging waar bijna 5.500 Vlaamse melk- en vleesveehouders bij zijn aangesloten. Het werkgebied van CRV Vlaanderen is opgedeeld in twee districten (9 en 10). De districten zijn opgedeeld in elf melkvee-afdelingen en vijf vleesvee-afdelingen. De districtsbestuurders vormen de algemene vergadering van CRV Vlaanderen vzw. De leden zijn de Vlaamse leden van Coöperatie CRV u.a.

CRV Vlaanderen vzw is een vereniging zonder winstoogmerk, die veeverbetering bij haar leden nastreeft. Daartoe heeft zij in 2016 bij de Vlaamse overheid een stamboekerkenning aangevraagd voor de uitvoering van haar werkzaamheden; met name de dataverzameling, onderzoek en fokwaardeschatting. Deze erkenning is per 1 juli 2016 ontvangen.

Het hoogste orgaan van de organisatie is de algemene vergadering. Vanuit de algemene vergadering wordt de raad van bestuur gevormd.

 

Samenstelling raad van bestuur CRV Vlaanderen vzw (per 31-8-2017)

P. (Peter) Broeckx, Dessel | voorzitter | voorzitter RvC
S. (Stefaan) Van Hasselt, Loenhout | ondervoorzitter | voorzitter district 9
K. (Kurt) Faes, Meer | lid van de RvC
M. (Marc) Raemdonck, Sledinge | secretaris district 10
T. (Tom) Van Nespen, Vrasene | voorzitter district 10

Bijeenkomsten van de raad van bestuur worden bijgewoond door L. (Leen) Versmissen | beleidsadviseur Vlaamse overheid – departement Landbouw & Visserij.

Financiën

De werking binnen CRV Vlaanderen vzw is van start gegaan op 1 augustus 2016. Het doel van CRV Vlaanderen vzw is het beheren van de stamboeken zoals vastgelegd in het landbouwdecreet. CRV Vlaanderen vzw heeft de uitbating van de activiteiten binnen CRV cvba gelegd.
Het resultaat van CRV Vlaanderen vzw betreft een verlengd boekjaar van 1 augustus 2016 tot en met 31 augustus 2017. CRV Vlaanderen vzw sluit het boekjaar af met een positief resultaat van € 339.623.

In het algemeen zien we een daling van het aantal deelnemende bedrijven ten opzichte van een stijging van het aantal dieren. Hierdoor daalt de omzet, maar is er een sterkere daling van de kosten. Vooral de personeelskosten van de monsternemers gelinkt aan het aantal bezoeken dalen. Ook een verdere verschuiving naar monstername in eigen beheer veroorzaakt een daling van de kosten.

Subsidies

De Vlaamse overheid draagt met subsidies bij tot het verbeteren van de rundveehouderij. Van de Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij, afdeling Visserijbeleid en Kwaliteit dier werd voor de tweede helft van het kalenderjaar 2016 € 463.747 ontvangen. Voor het kalenderjaar 2017 is € 927.000 voorzien. Hiervan werd 8/12 in het resultaat voorzien.
Deze subsidies zijn inclusief de actieplannen met betrekking tot SDVR-rassen en worden toegekend volgens het fokkerijbesluit. Daarnaast is er € 26.000 ontvangen als voorschot op het project: ‘Vaststellen en registreren van de afstamming door DNA en genetisch onderzoek bij het Rood ras van West-Vlaanderen en Kempens Roodbont’.
CRV Vlaanderen vzw ontving afgelopen boekjaar toelagen van de provinciebesturen Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen voor respectievelijk € 3.700 en € 1.215.

Balans CRV Vlaanderen VZW

31-8-2017
(x € 1.000)

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
vorderingen

810

liquide middelen

69

totaal vlottende activa

879

totaal activa

879

PASSIVA
eigen vermogen

340

kortlopende schulden

539

totaal passiva

879

* In het afgelopen boekjaar fuseerden de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. en de Vlaamse vereniging VRV vzw met elkaar tot Coöperatie CRV u.a. Tijdens dat proces werd CRV Vlaanderen vzw opgericht, onder meer om de Vlaamse overheidserkenningen op correcte wijze te verankeren. Om die reden zijn er geen vergelijkende cijfers uit het voorgaande boekjaar opgenomen.

CRV Vlaanderen VZW Resultatenrekening

2016-2017
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
informatieverwerving

4.597

SDVR

71

totaal omzet derden

4.668

interne bijdragen

54

totaal netto-omzet

4.722

subsidies

1.088

totaal bedrijfsopbrengsten

5.810

BEDRIJFSLASTEN
inkopen

-13

productiekosten

-927

personeelskosten

-2.348

overige bedrijfskosten

-94

bijdragen aan CRV

-2.088

totaal bedrijfslasten

-5.470

bedrijfsresultaat

340

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
diverse baten en lasten

0

resultaat voor belastingen

340

belastingen

0

resultaat na belastingen

340

* In het afgelopen boekjaar fuseerden de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. en de Vlaamse vereniging VRV vzw met elkaar tot Coöperatie CRV u.a. Tijdens dat proces werd CRV Vlaanderen vzw opgericht, onder meer om de Vlaamse overheidserkenningen op correcte wijze te verankeren. Om die reden zijn er geen vergelijkende cijfers uit het voorgaande boekjaar opgenomen.

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2016-2017’