CRV Vlaanderen VZW resultatenrekening

CRV Vlaanderen VZW Resultatenrekening

2016-2017
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
informatieverwerving

4.597

SDVR

71

totaal omzet derden

4.668

interne bijdragen

54

totaal netto-omzet

4.722

subsidies

1.088

totaal bedrijfsopbrengsten

5.810

BEDRIJFSLASTEN
inkopen

-13

productiekosten

-927

personeelskosten

-2.348

overige bedrijfskosten

-94

bijdragen aan CRV

-2.088

totaal bedrijfslasten

-5.470

bedrijfsresultaat

340

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
diverse baten en lasten

0

resultaat voor belastingen

340

belastingen

0

resultaat na belastingen

340

* In het afgelopen boekjaar fuseerden de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. en de Vlaamse vereniging VRV vzw met elkaar tot Coöperatie CRV u.a. Tijdens dat proces werd CRV Vlaanderen vzw opgericht, onder meer om de Vlaamse overheidserkenningen op correcte wijze te verankeren. Om die reden zijn er geen vergelijkende cijfers uit het voorgaande boekjaar opgenomen.

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2016-2017’