CRV Holding, Algemene gang van zaken

De omzet van CRV steeg in het boekjaar 2016-2017 met 1% ten opzichte van het boekjaar 2015-2016, vóór uitkering ledenvoordeel en tegen de werkelijke wisselkoersen. Het ledenvoordeel kwam uit op €4,1 miljoen.

Bij gelijkblijvende wisselkoersen daalde de omzet met 0,9%. Belangrijkste reden hiervoor is het feit dat de melkcontrole-activiteiten in Tsjechië zijn afgestoten. Zonder deze desinvestering zou de omzet nagenoeg gelijk zijn gebleven.

Ledenvoordeel € 4,1 miljoen
Gesteund door betere melkprijzen wereldwijd, een gunstigere productmix en kostenbesparingen is het operationele resultaat toegenomen ten opzichte van boekjaar 2015-2016. Het saldo van impairments, afschrijving goodwill en kosten van herstructurering is positief door een vrijval uit de vorig jaar gevormde reorganisatievoorziening. Dit alles heeft geleid tot een flinke toename van het netto resultaat, dat uitkwam op € 8,2 miljoen. Ook het uit te keren ledenvoordeel kwam met € 4,1 miljoen fors hoger uit. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie van CRV bleef robuust.

Fusie van aandeelhouders
Op 14 januari 2017 zijn de beide aandeelhouders van CRV Holding bv gefuseerd in één coöperatie met zowel Vlaamse als Nederlandse leden. Het betreft een coöperatie naar Nederlands recht en deze is 100% eigenaar van de aandelen van CRV Holding bv. Coöperatie Koninklijke CRV u.a. is de officiële naam van de coöperatie.

CRV Holding BV financiële kerncijfers

2016-2017
(x € 1.000)
2015-2016
(x € 1.000)
2014-2015
(x € 1.000)
2013-2014
(x € 1.000)
2012-2013
(x € 1.000)
netto-omzet vóór ledenvoordeel

171.901

170.244

176.663

170.955

168.458

ledenvoordeel

-4.098

-1.941

-3.118

-3.369

-517

netto-omzet na ledenvoordeel

167.803

168.303

173.515

167.586

167.941

operationeel resultaat (incl. boekwinsten)

10.136

6.991

10.693

6.645

3.900

amortisatie goodwill, impairments en herstructurering

347

-3.249

-3.330

-3.011

-3.086

ledenvoordeel

-4.098

-1.941

-3.118

-3.369

-517

bedrijfsresultaat

6.385

1.801

4.245

265

297

resultaat na belasting

4.098

1.940

3.118

3.369

518

eigen vermogen

82.804

79.481

75.454

76.028

71.773

balanstotaal

121.792

119.884

111.032

111.983

108.498

werkkapitaal (inclusief liquide middelen)

33.926

39.982

39.912

36.251

26.501

liquiditeit

1,98

2,16

2,26

2,14

1,85

solvabiliteit

68%

66%

68%

68%

66%

Bovenstaande tabel geeft de ontwikkeling van CRV weer over de afgelopen vijf boekjaren. Voor een goede vergelijking zijn de kerncijfers in- en exclusief ledenvoordeel en amortisatie van goodwill weergegeven. Goodwill is bij een overname de meerwaarde van een onderneming boven het nettovermogen. De afschrijving van goodwill heet amortisatie.

 

Nederland en Vlaanderen: minder vee
Vooruitlopend op het in werking treden van de fosfaatregeling per 1 januari 2018, werden effectief 160.000 grootvee-eenheden afgevoerd in de Nederlandse veestapel. Melkveehouders anticipeerden op de nieuwe regeling door het afstoten van jongvee, het langer aanhouden van melkkoeien en een hoger percentage gebruikskruisingen.
In Vlaanderen is de omvang van de veestapel gelijk gebleven. Het totale marktaandeel van CRV in de spermamarkt bleef nagenoeg gelijk aan vorig boekjaar.

De omzet van de informatieproducten van CRV in Nederland en Vlaanderen laat een stijging zien van 4% ten opzichte van vorig boekjaar. Dit is vooral veroorzaakt door een hogere omzet van Veedata & VeeManager, CRV Mineraal en een succesvolle introductie van Fokken op Maat.

Het aantal monsternames daalde met ruim 3%, onder andere door een toenemend gebruik van melkrobots en een verschuiving van 4- naar 6-weekse mpr. Door de krimp van de veestapel in Nederland daalde het aantal inseminaties met circa 2%.
De invoering van de fosfaatrechten per 1 januari 2018 zal naar verwachting leiden tot een verdere krimp van de Nederlandse veestapel. CRV zal met kostenbesparende en efficiëntiemaatregelen anticiperen op de verwachte marktontwikkeling.

 

Internationale markten
Terwijl Europa een daling van de melkproductie laat zien, is in de rest van de wereld een duidelijke stijging zichtbaar, onder aanvoering van de Verenigde Staten en Argentinië, gevolgd door Nieuw-Zeeland en Australië. Per saldo blijft de productiestijging achter bij de licht gestegen vraag, waardoor de melkprijzen robuust op een hoog niveau bleven.

Vleesveehouders werden na jaren van hoge vleesprijzen plotseling geconfronteerd met een scherpe daling van de prijzen. In de Verenigde Staten werd deze daling ingegeven door te veel aanbod van slachtrijpe dieren aan de slachterijen, waardoor de slachtcapaciteit ontoereikend werd. De Braziliaanse vleessector werd en wordt geteisterd door het ‘Carne Fraca’-schandaal, waarbij een hoofdrol is weggelegd voor JBS, het grootste slachthuis ter wereld.

Businessunit Duitsland
In Duitsland zet de groei van de omzet en het bedrijfsresultaat van de Fleckvieh-unit onverminderd door, terwijl ook de omzet en de winstgevendheid van de holsteinverkoop verbeterde.

Businessunit Centraal-Europa
Door het afstoten van de melkcontrole-activiteiten aan de Tsjechische (semi-)overheidsinstantie voor melkcontrole werd een significant deel van het personeelsbestand mee overgedragen. Vervolgens werd het verkoop- en distributie-apparaat efficiënter ingericht en werd de introductie van Sperma Inclusief binnen het Ovalert-pakket succesvol afgerond. Dit resulteerde in een groei van het marktaandeel en het bedrijfsresultaat.

Businessunit International Business Development (IBD)
International Business Development had duidelijk de wind in de zeilen door betere melkprijzen en een onverminderd goed draaiend CRV XSeed in Zuid-Afrika. Ook CRV Spanje liet een hogere winst zien.

Businessunit Noord-Amerika
Het operationeel resultaat van CRV USA bleef achter bij de verwachtingen, ondanks een verdere omzetgroei. De directie heeft daarom halverwege het boekjaar ingegrepen en het verantwoordelijk management onder scherp toezicht gesteld.

 

Businessunit Zuid-Amerika
De opening van de nieuwbouw Bela Vista was het hoogtepunt van het jaar in Brazilië. De resultaten van Bela Vista zijn goed en het orderboek is ook het komend boekjaar stevig gevuld. CRV Lagoa liet een resultaatverbetering zien ten opzichte van vorig jaar, maar nog niet alle ambities werden waargemaakt. Het management blijft zich concentreren op het continue verbeteren van het bedrijfsresultaat onder moeilijke marktomstandigheden.

 

Businessunit Oceanië
Voor CRV Ambreed in Nieuw-Zeeland kwam het herstel op de zuivelmarkten net te laat en dat betekent dat het operationeel resultaat op het niveau van vorig jaar ligt. Met de lancering van een nieuw innovatief genetisch product, LowN Sires (stieren die een lage stikstofuitstoot vererven), speelt CRV Ambreed in op de duurzaamheidsambities van de Nieuw-Zeelandse melkveehouders en de overheid.

 

Verwachting gang van zaken 2017-2018

  • Ondanks het feit dat bij het live gaan van dit jaarverslag de Nederlandse fosfaatuitstoot onder het door Brussel voorgeschreven maximum zit, verwachten wij nog een aantal onzekere maanden richting het einde van 2017. De actuele melkprijs stimuleert meer melken en daardoor meer fosfaatproductie. Het is onzeker of dit de derogatie in gevaar gaat brengen.
  • Na 1 januari 2018 zullen fosfaatrechten duur zijn, als ze al verkrijgbaar zijn. Wij verwachten daarom een verdere reductie van de veestapel in de tweede helft van 2018 en dat zal zijn weerslag hebben op de resultaten in de coöperatieve thuismarkten.
  • Er zal een interne herverdeling van taken plaatsvinden binnen de directie die ook tot verdere wijzigingen in de organisatie kan leiden. Wij verwachten dat dit rond 1 maart 2018 zijn beslag zal krijgen. Dit staat in dienst van onze opdracht om onze leden-veehouders nog betere producten en diensten te kunnen leveren in een steeds sneller veranderende markt en maatschappij.
  • Naast het doorlopende project Bovaris ten behoeve van het vernieuwen en verder toekomstbestendig maken van onze infrastructuur van informatieproducten zullen de investeringen zich beperken tot diverse instandhoudingsinvesteringen en reguliere investeringen in levende have ten behoeve van de fokprogramma’s. Deze investeringen zullen uit eigen middelen gefinancierd worden.
  • De verdere uitrol van de datastrategie zal volop aandacht krijgen door de participatie van CRV in SmartDairyFarming 3.0 en de ontwikkeling van oplossingen in het kader van genomic-herdmanagement.
  • De personeelsbezetting zal naar verwachting op niveau blijven.

 

Kengetallen CRV Holding bv na ledenvoordeel

ALGEMEEN

2016-2017

2015-2016

medewerkers (fulltime; gemiddeld)

1.221

1.329

monsternemers (fulltime; gemiddeld)

118

128

RESULTAAT
netto-omzet (x € 1 mln)

167,8

168,3

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

6,4

1,8

resultaat na belastingen (x € 1 mln)

4,1

1,9

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

82,8

79,4

balanstotaal (x € 1 mln)

121,8

119,8

solvabiliteit (%)

68%

66%

kasstroom (x € 1 mln)

-1,4

1,5

CRV Holding BV geconsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2017
(x € 1.000)

31-8-2016
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

2.585

2.359

materiële vaste activa

46.953

41.347

financiële vaste activa

3.608

1.806

totaal vaste activa

53.146

45.512

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

13.020

14.742

vorderingen

24.356

26.994

liquide middelen

31.270

32.636

totaal vlottende activa

68.646

74.372

totaal

121.792

119.884

PASSIVA
eigen vermogen

82.804

79.481

groepsvermogen

82.804

79.481

voorzieningen

3.847

6.002

langlopende schulden

12

11

kortlopende schulden

35.129

34.390

totaal

121.792

119.884

CRV Holding BV geconsolideerde winst en verliesrekening

2016-2017
(x € 1.000)

2015-2016
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
genetisch materiaal

79.915

78.495

informatieproducten

23.875

22.991

dienstverlening

55.625

58.094

beheer

12.486

10.664

netto-omzet vóór ledenvoordeel

171.901

170.244

ledenvoordeel

-4.098

-1.941

netto-omzet na ledenvoordeel

167.803

168.303

voorraadmutaties

-1.222

215

geactiveerde productie

495

462

overige bedrijfsopbrengsten

1.761

2.563

totaal bedrijfsopbrengsten

168.837

171.543

BEDRIJFSLASTEN
kosten van grond- en hulpstoffen

13.529

13.604

kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

28.246

28.808

personeelskosten

87.293

90.100

reis- en autokosten

10.644

10.362

huisvestingskosten

4.199

3.396

afschrijvingen op vaste activa

5.293

9.259

overige bedrijfskosten

13.248

13.640

totaal bedrijfslasten

162.452

169.742

bedrijfsresultaat

6.385

1.801

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten en lasten, per saldo

358

269

resultaat deelnemingen

269

346

resultaat voor belastingen

7.012

2.416

belastingen

-2.914

-476

resultaat na belastingen

4.098

1.940

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2016-2017’