Coöperatie CRV u.a. geconsolideerde balans

Coöperatie CRV U.A. geconsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2017
(x € 1.000)

31-8-2016
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

2.585

2.359

materiële vaste activa

46.953

41.347

financiële vaste activa

3.608

1.806

totaal vaste activa

53.146

45.512

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

13.020

14.742

vorderingen

24.355

27.103

liquide middelen

32.245

34.059

totaal vlottende activa

69.620

75.904

totaal activa

122.766

121.416

PASSIVA
eigen vermogen

86.572

65.400

voorzieningen

3.847

6.002

langlopende schulden

12

11

kortlopende schulden

32.335

34.110

totaal passiva

122.766

121.416

* In het afgelopen boekjaar fuseerden de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. en de Vlaamse vereniging VRV vzw met elkaar tot Coöperatie CRV u.a. Om die reden zijn er geen vergelijkende cijfers uit het voorgaande boekjaar opgenomen.

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2016-2017’