Coöperatie CRV u.a. enkelvoudige winst- en verliesrekening

Enkelvoudige winst en verliesrekening Coöperatie CRV U.A.

2016-2017
(x € 1.000)

2015-2016
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
beheer

1.630

1.296

netto-omzet

1.630

1.296

BEDRIJFSLASTEN
personeelskosten

434

418

overige bedrijfskosten

1.094

1.078

totaal bedrijfslasten

1.528

1.496

bedrijfsresultaat

102

-200

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten, lasten, saldo

1

3

resultaat deelneming CRV Holding bv

4.098

1.552

totaal diverse resultaatcomponenten

4.099

1.555

resultaat voor belastingen

4.201

1.355

belastingen

-32

49

resultaat na belastingen

4.169

1.404

* In het afgelopen boekjaar fuseerden de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. en de Vlaamse vereniging VRV vzw met elkaar tot Coöperatie CRV u.a. Om die reden zijn er geen vergelijkende cijfers uit het voorgaande boekjaar opgenomen.

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2016-2017’