CRV Holding, Algemene gang van zaken

CRV’s omzet is in het boekjaar 2015-2016 met 3,6 procent gedaald, vóór uitkering ledenvoordeel. De wereldwijde zuivelcrisis was de belangrijkste oorzaak voor deze achterblijvende omzet. Het ledenvoordeel kwam uit op bijna twee miljoen euro.

Wereldwijd kregen veehouders te maken met een crisis in de zuivelsector. Dat betekende voor CRV in het boekjaar 2015-2016 een kleine daling van de omzet ten opzichte van het vorig boekjaar. Het operationele bedrijfsresultaat vóór uitkering van het ledenvoordeel en incidentele posten laat een daling zien van 35 procent in vergelijking met vorig boekjaar. In de (financiële) planning was al rekening gehouden met deze zuivelcrisis. Uiteindelijk sloot CRV het financiële jaar af met een operationeel bedrijfsresultaat dat 30 procent hoger ligt dan gepland.

1,94 miljoen ledenvoordeel

De omzet van CRV daalde in het boekjaar 2015-2016 met 3,6 procent, voor uitkering ledenvoordeel, tegen de werkelijke wisselkoersen. Bij gelijkblijvende wisselkoersen ten opzichte van het boekjaar 2014-2015 zou de daling zijn uitgekomen op 1,2 procent. Vooral door de gedaalde afzet in genetica wereldwijd is het operationele bedrijfsresultaat met circa 35 procent gedaald. Het ledenvoordeel over 2015-2016 komt uit op 1,94 miljoen euro.
De liquiditeitspositie en de solvabiliteitspositie zijn op een vergelijkbaar, robuust niveau gebleven.

Focus op kostenbesparing en efficiëntie

Gedurende de zomer van 2015 werd duidelijk dat de situatie met lage melkprijzen nog zou doorzetten. De vraag naar melkproducten nam niet toe, terwijl de productie gestaag bleef stijgen, mede door het afschaffen van het melkquotum in de EU. De verminderde vraag naar zuivelproducten resulteerde in krimpende veestapels, behalve in Nederland en Ierland, en daardoor was er minder vraag naar fokkerijproducten.
Alle businessunits van CRV zijn geraakt door de wereldwijde malaise in de melkveehouderij. Daarom zijn binnen de organisatie wereldwijd kostenbesparende maatregelen genomen, met focus op efficiëntie en intensief klantcontact. Door deze maatregelen kon CRV toch een positief resultaat noteren.
De directie van CRV is de medewerkers die CRV door deze moeilijke periode sleepten, zeer erkentelijk.

Financiële kerncijfers

2015-2016
(x €1.000)
2014-2015
(x €1.000)
2013-2014
(x €1.000)
2012-2013
(x €1.000)
2011-2012
(x €1.000)
netto-omzet vóór ledenvoordeel

170.244

176.663

170.955

168.458

169.569

ledenvoordeel

-1.941

-3.118

-3.369

-517

0

netto-omzet na ledenvoordeel

168.303

173.515

167.586

167.941

169.569

operationeel resultaat

6.991

10.693

6.645

3.900

2.270

amortisatie goodwill, impairments en herstructurering

-3.249

-3.330

-3.011

-3.086

-2.986

ledenvoordeel

-1.941

-3.118

-3.369

-517

0

bedrijfsresultaat

1.801

4.245

265

297

-716

resultaat na belasting

1.940

3.118

3.369

518

-786

eigen vermogen

79.481

75.454

76.028

71.773

75.078

balanstotaal

119.884

111.032

111.983

108.498

115.826

werkkapitaal (inclusief liquide middelen)

39.982

39.912

36.251

26.501

26.118

liquiditeit

2,16

2,26

2,14

1,85

1,82

solvabiliteit

66%

68%

68%

66%

65%

Bovenstaande tabel geeft CRV's ontwikkeling weer over de afgelopen vijf boekjaren. Voor een goede vergelijking zijn de kerncijfers in- en exclusief ledenvoordeel en amortisatie van goodwill weergegeven. Goodwill is bij een overname de meerwaarde van een onderneming boven het nettovermogen. De afschrijving van goodwill heet amortisatie.

 

West-Europa: beter dan verwacht

Ondanks de lage melkprijzen en de op handen zijnde toekenning van fosfaatrechten, presteerde businessunit West-Europa beter dan verwacht. Door afschaffing van het melkquotum groeide de veestapel in Nederland met ruim 90.000 dieren. Die marktgroei had een gunstig effect op de afzet van sperma. Het aandeel Belgisch-witblauwsperma voor gebruikskruisingen nam sterk toe (37% meer in vergelijking met vorig boekjaar). Het gebruik van gesekst sperma nam af.

De groeiende veestapel leidde naast meer inseminaties ook tot zes procent meer mpr-koeien. Wel kozen meer veehouders voor een zesweekse mpr, waardoor het aantal monsternames licht daalde.

In Vlaanderen leidden de lage melkprijzen tot meer inzet van natuurlijk dekkende stieren en doe-het-zelfinseminaties. Daardoor liep de omzet van CRV in Vlaanderen licht terug.

De omzet van informatieproducten in Nederland en Vlaanderen steeg met zes procent ten opzichte van vorig boekjaar. Dit wordt deels veroorzaakt door de groei van de veestapel in Nederland, maar ook door groei van marktaandeel van CRV’s innovatieve, managementondersteunende oplossingen.

Zuid-Amerika: lastig jaar

De businessunit Zuid-Amerika heeft een zeer lastig jaar achter de rug. Toenemende politieke onrust, devaluatie van de munt, een aanhoudende hoge inflatie en een lage melkprijs leidden tot een krimp van de veestapel met vijfentwintig procent. Op deze verontrustende cocktail van externe factoren moest het management van de businessunit een antwoord zien te vinden. Tijdelijk zijn investeringen in nieuwe innovaties opgeschort om zoveel mogelijk kosten terug te dringen. De bouw van de nieuwe productielocatie Bela Vista is wel onverminderd doorgegaan, de opening is in maart 2017.
De genomen maatregelen resulteerden bij Bela Vista in winstherstel, maar CRV Lagoa kwam in de rode cijfers terecht. De maatregelen die het management heeft genomen, positioneren beide bedrijven op robuuste wijze voor de toekomst.
De eerste tekenen in het nieuwe boekjaar duiden op een voorzichtig en broos herstel.

Oceanië: zwaarst getroffen, toch positief resultaat

nieuw-zeelandIn de zomer van 2015 werd duidelijk dat de crisis in de melkveehouderij de Nieuw-Zeelandse markt het zwaarst zou treffen. Het management van de businessunit heeft adequaat gehandeld en de kosten ver teruggedrongen. Uiteindelijk heeft de businessunit het boekjaar met een positief lokaal resultaat afgesloten, wat gezien de marktomstandigheden en in vergelijking met de concurrentie een prestatie van formaat is.
De resultaten van CRV in Australië waren volgens verwachting winstgevend. Het dealerschap van LIC in Australië functioneerde tot volle tevredenheid.

Centraal-Europa: spermaprijzen onder druk

Vanwege lage melkprijzen stonden de spermaprijzen in de Tsjechische markt onder druk. Door toenemend gebruik van genoomselectie is de beschikbare stalruimte niet optimaal bezet. Deze twee ontwikkelingen zorgden voor een operationeel break-even resultaat en een licht dalende omzet.
Het management van de businessunit is tijdens het boekjaar gestart met een herstructurering van de organisatie. De mpr-activiteiten worden afgestoten en een aantal bestaande stallen staat in de verkoop. Alle ondersteunende diensten worden samengebracht op het hoofdkantoor in Vestec. Het samenvoegen van het fleckviehfokprogramma met CRV Duitsland zorgt voor een stijging van de productkwaliteit en moet leiden tot een groter marktaandeel fleckvieh in de Tsjechische markt.

Noord-Amerika: sterke omzetgroei

De businessunit Noord-Amerika liet gedurende het boekjaar 2015-2016 een sterke omzetgroei zien van ruim 35 procent. Het uitbreiden van de verkoopcapaciteit leidde op korte termijn tot een grotere omzet, maar nog niet tot een betere winstgevendheid. Naar verwachting verbetert dit in boekjaar 2016-2017, waardoor ook het bedrijfsresultaat zich herstelt.
CRV manifesteert zich nadrukkelijk op de Amerikaanse markt, niet alleen via het aanbieden van genetica, maar ook met managementondersteunende oplossingen voor veehouders. CRV onderscheidt zich hierin ten opzichte van haar concurrenten en dat blijft niet onopgemerkt in de markt.

IBD: exportbelemmeringen drukken omzet

Ondanks een zeer sterk presterend CRV XSeed in Zuid-Afrika en CRV Canada, kon de businessunit International Business Development (IBD) de stijgende lijn van het vorig boekjaar niet voortzetten. Het boekjaar is afgesloten met een klein operationeel verlies. Dit is met name veroorzaakt door exportbelemmeringen vanuit Canada (blauwtong), waar een deel van de Noord-Amerikaanse stieren is gehuisvest. Hierdoor kon de Chinese markt niet bediend worden. De sterke exporten van de grazing- en fleckviehproducten konden het verlies aan Chinese exporten niet compenseren.

Verwachting gang van zaken 2016-2017
 • We verwachten in het nieuwe boekjaar hooguit een licht herstel van de wereldwijde zuivelmarkten. De stijgende melkprijs gaat gepaard met stijgende voerkosten, wat de marge bij onze leden en klanten onder druk zet.
 • Door de krimpende veestapel vanwege de invoering van de fosfaatrechten verwachten we dat de omzet en het rendement van het Nederlandse deel van onze activiteiten onder druk komt te staan. Om deze ontwikkeling het hoofd te bieden herstructureren we de coöperatieve thuismarkt in het boekjaar 2016-2017 én fuseren onze coöperatieve aandeelhouders CR Delta en VRV. Dit sluit aan bij de wensen van onze leden en de strategische doelstellingen van ons beleidsplan. Hiermee realiseren we een snellere en betere klantbediening.
 • Daarnaast blijft CRV zich inspannen om haar leden en klanten te ondersteunen bij het zo efficiënt mogelijk voldoen aan de nieuwe richtlijnen rondom de fosfaatwetgeving en behoud van derogatie, onder meer met het vernieuwde CRV Mineraal en Fokken op Maat.
 • Voor de overige businessunits verwachten wij een beperkte groei van de omzet en verbetering van de operationele resultaten door een licht herstel van de marktsituatie en de effecten van de ingezette herstructurering in de diverse businessunits.
 • Dit zijn de belangrijkste investeringen die CRV gaat doen in boekjaar 2016-2017, gefinancierd uit eigen middelen:
  • impressie-crv-vestigingafronden van de bouw van het Dairy Breeding Centre in Leeuwarden;
  • afronden van de bouw van Campo Verde als vervanging van de huidige productielocaties van Bela Vista en CRV Lagoa in Brazilië;
  • aanpassingen aan de productiestallen in Nederland;
  • vernieuwen en toekomstbestendig maken van de digitale infrastructuur van CRV’s informatieproducten.

Kengetallen CRV Holding BV

ALGEMEEN

2015-2016

2014-2015

medewerkers (fulltime; gemiddeld)

1.329

1.343

monsternemers (fulltime; gemiddeld)

128

127

RESULTAAT
netto-omzet (x € 1 mln)

168,3

173,5

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

1,8

4,2

resultaat na belastingen (x € 1 mln)

1,9

3,1

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

79,4

75,5

balanstotaal (x € 1 mln)

119,8

111,0

solvabiliteit (%)

66%

68%

kasstroom (x € 1 mln)

1,5

6,8

Geconsolideerde balans CRV

ACTIVA

31-8-2016
(x €1.000)

31-8-2015
(x €1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

2.359

1.993

materiële vaste activa

41.347

35.712

financiële vaste activa

1.806

2.120

totaal vaste activa

45.512

39.825

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

14.742

13.769

vorderingen

26.994

26.283

liquide middelen

32.636

31.155

totaal vlottende activa

74.372

71.207

totaal

119.884

111.032

PASSIVA
eigen vermogen

79.481

75.454

groepsvermogen

79.481

75.454

voorzieningen

6.002

4.271

langlopende schulden

11

12

kortlopende schulden

34.390

31.295

totaal

119.884

111.032

Geconsolideerde winst en verliesrekening CRV

2015-2016
(x €1.000)

2014-2015
(x €1.000)

NETTO-OMZET
genetisch materiaal

78.495

83.826

informatieproducten

22.991

22.302

dienstverlening

58.094

61.750

beheer

10.664

8.755

netto-omzet vóór ledenvoordeel

170.244

176.663

ledenvoordeel

-1.941

-3.118

netto-omzet na ledenvoordeel

168.303

173.515

voorraadmutaties

215

171

geactiveerde productie

462

647

overige bedrijfsopbrengsten

2.563

662

totaal bedrijfsopbrengsten

171.543

174.995

BEDRIJFSLASTEN
kosten van grond- en hulpstoffen

13.604

14.774

kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

28.808

32.033

personeelskosten

90.100

87.463

reis- en autokosten

10.362

10.654

huisvestingskosten

3.396

3.396

afschrijvingen op vaste activa

9.259

9.787

overige bedrijfskosten

13.640

14.797

totaal bedrijfslasten

169.742

172.904

bedrijfsresultaat

1.801

4.245

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten en lasten, per saldo

269

249

resultaat deelnemingen

346

482

resultaat voor belastingen

2.416

4.976

belastingen

-476

-1.858

resultaat na belastingen

1.940

3.118

 


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2015-2016’