CRV Holding BV geconsolideerde balans

ACTIVA 31-08-2022 31-08-2021
(x € 1.000) (x € 1.000)
VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa 14086 15072
materiële vaste activa 43825 40893
financiële vaste activa 3886 3323
totaal vaste activa 61797 59288
VLOTTENDE ACTIVA
voorraden 20602 17247
vorderingen 32144 29379
liquide middelen 19874 23830
totaal vlottende activa 72620 70456
Totaal activa 134417 129744
PASSIVA
eigen vermogen 88508 86559
minderheidsbelang 711 683
groepsvermogen 89219 87242
voorzieningen 3985 4831
langlopende schulden 361 541
kortlopende schulden 40852 37130
Totaal passiva 134417 129744

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022’