Jaar in beeld: 2021-2022

September 2021 

De raszuivere roodblaar Gerdina 35 van de familie Scherff uit Almkerk is door het bestuur van de Blaarkopstichting en de bestuurders van de regionale blaarkopverenigingen verkozen tot blaarkopkoe van 2021. Gerdina 35 is een voorbeeldkoe voor het blaarkopras vanwege de combinatie van prima productiekwaliteiten, best exterieur en goede gebruikseigenschappen. De verse vijfdekalfsdochter van de stier Sjoerd (v. Appie van Luxemburg) sloot vier mooie lijsten af met een gemiddelde lactatiewaarde van 126. In haar derde lactatie tekende ze voor 8473 kg melk met 5,75% vet en 4,17% eiwit in 371 dagen.

Agrifirm en CRV gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de methaanuitstoot van individuele koeien. Met het onderzoeksproject willen de twee coöperatieve bedrijven meer inzicht krijgen in de verschillen tussen dieren en rantsoenen. ‘De verschillen in methaanuitstoot tussen koeien zijn voor een belangrijk deel genetisch bepaald’, vertelt Maarten Moleman van CRV. ‘De data die we met dit project verzamelen, combineren we met data uit andere projecten. We gebruiken ze voor de ontwikkeling van merkerfokwaarden die veehouders kunnen gebruiken om te fokken op een veestapel met een lagere methaanuitstoot’, legt hij uit. CRV verwacht dat via genetische vooruitgang een verlaging mogelijk is van de methaanproductie tot een procent per jaar.

Coöperatie CRV introduceert in de indexdraai van april 2022 een nieuwe formule voor de berekening van de NVI. Hierin krijgen fokwaarden voor gezondheid meer gewicht ten koste van fokwaarden voor productie. Veehouders hadden in een uitgevoerde fokdoelenquête aangegeven dat ze verbetering van de gezondheid van hun koeien belangrijker vinden dan verhoging van de productie. Door het kenmerk ‘besparing voer voor onderhoud’ zwaarder in te wegen legt de nieuwe NVI-formule meer nadruk op verbetering van de benutting van ruw- en krachtvoer en verlaging van de emissies van stikstof en broeikasgassen. In de nieuwe NVI wordt ook de fokwaarde voor kalversterfte meegenomen.

 

Oktober 2021

Net als in 2018 heeft Herre Kuiper uit Elahuizen het NK veebeoordelen gewonnen, dat gehouden werd op de Heihoeve in Giessenburg. Met 302 punten en een 10 voor zijn mondelinge toelichting was de Fries met afstand de beste. Ook in 2018 scoorde Kuiper een 10 voor zijn mondelinge toelichting op het NK. Op de tweede plaats eindigde Ben Knoef uit het Overijsselse Geesteren, die in 2017 als winnaar uit de bus kwam

De gemiddelde lactatieproductie van de melkkoeien in Nederland is het afgelopen boekjaar nauwelijks gestegen.
In het afgelopen boekjaar waren de afgevoerde koeien gemiddeld 2180 dagen (bijna 6 jaar) oud. Dat is 48 dagen ouder dan in het vorige boekjaar. Met de gemiddelde leeftijd steeg de levensproductie van deze koeien met ruim 1600 kg melk. Deze is nu 35.624 kg melk met 4,37% vet en 3,57% eiwit (1555 kg vet en 1271 kg eiwit).

De gemiddelde melkproductie per lactatie steeg in Vlaanderen in het afgelopen jaar beperkt, maar nooit eerder behaalden de Vlaamse koeien een hogere levensproductie. De koeien die in het afgelopen boekjaar van de Vlaamse mpr-bedrijven werden afgevoerd, waren gemiddeld 5 jaar en 3 maanden oud en hadden in hun leven 29.397 kg melk geproduceerd met 4,20% vet en 3,48% eiwit (2258 kg vet en eiwit).

Coöperatie CRV heeft in samenspraak met GD een onderzoek opgestart naar de gebreken strekpoot en kramperigheid. ‘Deze gebreken komen al sinds jaar en dag sporadisch voor bij verschillende rassen en kruisingen. We hebben echter de indruk dat het aantal gevallen de laatste jaren toeneemt’, vertelt Jos Buiting, manager stamboek bij Coöperatie CRV.
‘De inspecteurs kijken daarbij niet alleen naar de gekeurde vaarzen, maar ook naar oudere koeien en jongvee op basis van aanwijzingen van de veehouder’, legt Buiting uit.

November 2021

De artikelenreeks Vegan versus vee van redacteur Tijmen van Zessen is beloond met de Gouden Greep 2020. De serie verscheen in zowel Veeteelt als VeeteeltVlees. De Gouden Greep is een prijs van de Nederlandse Vereniging voor Land- en Tuinbouwjournalistiek (NVLJ) voor de beste agrarische journalistieke productie. In de vijfdelige serie beschrijft Van Zessen, die als freelanceredacteur voor Veeteelt werkt, het oplopende spanningsveld tussen de consumptie en productie van dierlijk en plantaardig eiwit.

In totaal 537 koeien hebben in het boekjaar 2020-’21 het predicaat Sterkoe 1, 2 of 3 verdiend. Het gaat om 490 Nederlandse en 47 Vlaamse koeien. Het gros daarvan, 416 stuks, kreeg het predicaat Sterkoe 1. Aan in totaal 101 koeien kende Coöperatie CRV het predicaat Sterkoe 2 toe. Voor het predicaat Sterkoe 3 kwamen slechts 19 Nederlandse koeien en 1 Vlaamse koe in aanmerking. Koeien die in aanmerking komen voor het predicaat Sterkoe 1, 2 of 3, moeten op een leeftijd van respectievelijk negen, twaalf of vijftien jaar opnieuw worden ingeschreven met minimaal 85 punten voor algemeen voorkomen en uier. Ook moeten ze over hun afgesloten lijsten een gemiddelde lactatiewaarde van 105 scoren.

Tientonner Kol 1803 van de familie De Greef-Zevenmorgen uit Woudenberg heeft de oudste klasse gewonnen tijdens de tweede editie van de Boerenmelkkoeverkiezing Vallei en Kromme Rijnstreek. De veertienjarige Greatfuldochter, die al meer dan 142.000 kg melk en ruim 11.300 kg vet en eiwit produceerde, was in de klasse koeien met minimaal acht afkalvingen te sterk voor honderdtonner ’t Heiveld Dirkje 127 (v. Holman) van de familie Apeldoorn uit Woudenberg.

 

 

 

 

Het is goed mogelijk om met fokkerij de methaanemissie van melkkoeien te verlagen. Een fokwaarde kan in 2025 beschikbaar zijn voor de praktijk. Dit concludeert promotieonderzoeker Anouk van Breukelen van Wageningen Livestock Research op basis van een verkennend onderzoek op veertien praktijkbedrijven. Op deze bedrijven werd de methaanuitstoot van individuele koeien gemeten met speciale apparatuur die de uitgeademde lucht analyseert. ‘We vonden grote verschillen tussen koeien en deze blijken voor zo’n 30 procent erfelijk bepaald’, vertelt Van Breukelen. ‘Fokken op een lagere methaanemissie biedt dus zeker perspectief’, stelt ze.

December 2021

In de top drie van meestgebruikte stieren in Nederland duiken twee hoornloze stieren op.
Delta Nippon P (Hotspot x Bernell) bezet met bijna 27.000 eerste inseminaties de tweede plek, terwijl Delta Abundant P (Ranger x Fun P) met ruim 23.000 eerste inseminaties de bronzen positie inneemt. In Vlaanderen is de Rangerzoon zelfs koploper met bijna 6900 eerste inseminaties.
Ook bij roodbont zijn hoornloze stieren bezig aan een opmars. De top tien van meestgebruikte roodbontstieren in Nederland telt dit jaar vier hoornloze stieren. Twee daarvan, Delta Launch en Delta Jacko op de negende en tiende positie, hebben zelfs een dubbele P achter hun naam. Dat betekent dat al hun nakomelingen hoornloos geboren worden. De meestgebruikte hoornloze stier bij roodbont is Delta Potter P, die met bijna 8000 eerste inseminaties de tweede plek bezet.

 

 

 

Willem Booij en Wendie Ottens krijgen van de organisatie van de HHH-show de titel fokker van het jaar 2021. De melkveehouders uit Benneveld waren afgelopen jaar erg succesvol met dieren die hun stalnaam Double W droegen. Uit de Rickykoefamilie fokten ze de stieren Double W Rotary, Rodeo, Rush Hour, Radiator en Ranger. Vooral Double W Ranger (v. Reflector) geniet veel bekendheid. Afgelopen boekjaar was hij voor het vierde jaar op rij de meestgebruikte stier in Nederland.

 

 

 

 

 

 

Liefje 8171, Danno 1096 en Hanka zijn de winnaars geworden van de tweede Beste Boerenmelkkoeverkiezing van Vlaanderen. Honderdtonner Hanka wordt gekroond tot publiekskampioene. Voor deze verkiezingen schreven 39 fokkers in totaal 69 koeien in.
In de Beste Boerenmelkkoeverkiezing worden de koeien volgens een van tevoren vastgestelde puntentelling gerangschikt. Zo telt de productie mee, net als de uiergezondheid, vruchtbaarheid en het exterieur. In de categorie derde- en vierdekalfskoeien won Liefje 8171 (v. Anthony) van Pieter en Cindy Obin-Rommelaere uit Diksmuide. De categorie vijfde- en zesdekalfskoeien is gewonnen door een oude bekende. Danno 1096 (v. Danno) van Johan en Stef Hillen uit Helchteren was vorig jaar al kampioene bij de derde- en vierdekalfskoeien en schittert nu als vijfdekalfskoe. Als winnaar in de categorie zevende en hogere lactatie komt een koe met een levensproductie van 102.000 kg melk uit de bus: Hanka, een dochter van de stier Alta Iota uit de stal van Thierry Van Leeuwe uit Adegem.

CRV heeft in het boekjaar 2020-2021 een omzet van 173,4 miljoen euro gerealiseerd. Dat is een stijging van 1,4 miljoen euro ten opzichte van voorgaand boekjaar. De winst na belasting kwam uit op 0,4 miljoen euro.
Voor de veeverbeteringsorganisatie CRV stond het afgelopen boekjaar in het teken van veranderingen om toekomstbestendig te zijn. Zo investeerde het bedrijf in uitbreiding van het meetnetwerk voor voerefficiëntie, zette het met ketenpartners onderzoeksprojecten op rond het meten van methaanemissies van individuele koeien en introduceerde CRV de applicaties CRV Dier en CRV Bedrijf.

Januari 2022

Sinds de indexdraai in december 2021 heeft CRV van ruim 8700 koeien voeropnamedata. CRV heeft daarmee de grootste referentiepopulatie op het gebied van voeropname van individuele koeien. Van actuele fokstieren zijn al flinke aantallen melkgevende dochters waarvan de voeropname bekend is. Zo bevat de fokwaarde voerefficiëntie van stieren als Danno, Jupiler, Magister en Atlantic gegevens van ruim honderd dochters. Dat resulteert in een betrouwbaarheid van de fokwaarde van ruim 80 procent. Ook een stier als Bouw Final noteert met 64 dochters al een fokwaarde voerefficiëntie met een betrouwbaarheid van 82 procent. CRV startte al in 2017 met het verzamelen van voeropnamegegevens op praktijkbedrijven. Dagelijks komen er extra voeropnamedata binnen van vijf praktijkbedrijven, die gezamenlijk ruim 2000 koeien melken.

 

De hoornloze Caudumer Lol 306 PP (v. Magna P) heeft recent de grens van 100.000 kg melk bereikt. Daarmee is de Magna P-dochter waarschijnlijk de eerste homozygoot hoornloze koe in Nederland en Vlaanderen die deze mijlpaal haalt. Lol 306 PP is afkomstig uit de Caudumer Lol-koefamilie van de familie Haytema uit Koudum, maar loopt na een carrière als stiermoeder voor CRV alweer een aantal jaar bij de familie Hermanussen uit Beers.

 

 

 

 

Februari 2022

De geschillencommissie van CRV heeft de Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie (NVO) niet ontvankelijk verklaard in een zaak over het vaststellen van het fokdoel. Daar voegt de geschillencommissie aan toe dat de klacht zou zijn verworpen als de NVO ontvankelijk zou zijn geweest. De NVO had bij CRV een klacht ingediend over de procedure die de coöperatie had gevolgd bij het vaststellen van het nieuwe fokdoel en de invulling van de nieuwe NVI. Volgens de geschillencommissie gaan alleen leden van de Coöperatie CRV over de invulling van het fokdoel. De geschillencommissie stelt vast dat Coöperatie CRV bij het vaststellen van het fokdoel de juiste procedure heeft gevolgd en de leden op de juiste manier heeft betrokken

Maart 2022

In februari heeft de Animal Evaluation Unit (AEU) van CRV het miljoenste genotype ontvangen voor gebruik in de fokwaardeschatting. Sinds 2007 schat CRV genoomfokwaarden. Het aantal aangeleverde genotypes steeg daarna geleidelijk tot zo’n 60.000 per jaar in 2016. De start van Fokken op Maat het jaar erna zorgde voor een sterke stijging, tot ruim 120.000 genotypes in 2017. In 2021 werden er ongeveer 160.000 genotypes ontvangen.

Nederland telt intussen zeven melkveebedrijven die meer dan 50 koeien de grens van 100.000 kg melk zagen passeren. Dat blijkt uit statistieken van Coöperatie CRV. Drie bedrijven leverden begin dit jaar hun 51e honderdtonner. Het gaat om één Fries bedrijf en twee Groningse bedrijven: de bedrijven van maatschap Van der Zijp-van de Boer in Terkaple, maatschap Meijer-Stevelink uit Blijham en maatschap Mooijman uit Westerwijtwerd. In Vlaanderen neemt het bedrijf het Zomerbloemhof van Dries Lahousse en Veerle Lagache de meeste honderdtonners voor zijn rekening met in totaal 29 stuks.

April 2022

Young CRV, de club voor jongeren met enthousiasme voor de rundveehouderij, mag het 2000e lid verwelkomen. Het is de 30-jarige Ton Mentink, die in Fleringen in maatschap met zijn vader Cor 170 koeien melkt. Ton werd verrast door Ben Knoef, voorzitter van Young CRV, die hem een bon mocht uitreiken om te starten met Fokkerijadvies achter de koe. Hiermee wil de jonge veehouder de fokkerij op zijn bedrijf op een hoger plan brengen.

Mei 2022

Begin mei neemt Guy Nantier (64) vanwege zijn op handen zijnde pensionering afscheid als hoofdredacteur van VeeteeltVlees. De uit Tienen afkomstige Vlaming was 36 jaar actief in de rundveeverbetering, waarvan de laatste 20 jaar als hoofdredacteur van VeeteeltVlees. Van zijn hand is het boek Dubbel gespierd over management en fokkerij van het Belgisch-witblauwras in Vlaanderen en Nederland. Ook ontwikkelde hij een bloedlijnenposter voor Belgisch witblauw. In zijn journalistieke carrière won Nantier verschillende prijzen.

De familie Albring uit Drouwenermond is verkozen tot roodbontfokker van het jaar 2021.De Drentse melkveehouders danken de verkiezing volgens initiatiefnemer Platform Roodbont aan de successen die ze afgelopen jaren met hun roodbonte nazaten uit de Aikofamilie hebben gehaald, zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn. Zo fokten ze de roodbonte volle broers Drouner Rednex en Drouner Effektiv. Ook tal van jonge roodbontstieren dragen het Drounerprefix.

Juni 2022

Het Zwitserse holsteinstamboek heeft een managementtool ontwikkeld waarmee boeren worden uitgedaagd om koeien te fokken die duurzamer en klimaatvriendelijker zijn. In het programma met de naam efiQlim zijn van een aantal kengetallen streefwaarden aangegeven waarmee boeren hun eigen veestapel kunnen vergelijken. Het Zwitserse holsteinstamboek lanceert efiQlim naar eigen zeggen om ervoor te zorgen dat de holsteinkoe zich passend blijft ontwikkelen aan de wensen van de maatschappij, aan het klimaat en het wereldvoedselvraagstuk.

Van een stikstofreductie van 12 procent in gebieden met minder beperkingen tot 70 procent in gebieden rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en zelfs 95 procent in Natura 2000-gebieden en het Natuur Netwerk Nederland. De stikstofreductiedoelstellingen die de ministers Henk Staghouwer van LNV en Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof openbaar maken zijn fors. In vrijwel alle gebieden is een forse afname van stikstofemissies vereist. Zo krijgen veenweidegebieden een reductiedoelstelling van 47 procent mee. Met deze krimp willen de ministers ervoor zorgen dat in driekwart van het areaal van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden de stikstofbelasting niet hoger is dan het natuurgebied aankan.


Juli 2022

De ledenraad van Coöperatie CRV heeft unaniem ingestemd met het voorstel van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van drie nieuwe hoofdbestuurders. Vanaf vandaag treden Wanda Verdonck uit Lille en Tineke Vermeulen-Rehorst uit Berkenwoude toe tot het hoofdbestuur van de coöperatie. Zij vervangen Sjoerd Schaap uit Tirns en Fons Kersten uit Sevenum. Met deze benoeming treden de nieuwe bestuurders ook toe tot de raad van commissarissen van CRV Holding BV. In de ledenraadsvergadering is ook besloten dat Jochem van der Starre uit Slootdorp per maart 2023 benoemd zal worden tot hoofdbestuurslid en commissaris ter vervanging van de dan aftredende Kurt Faes uit Meer.

Bijna 19.000 bewaarschriften worden er via de Vlaamse gemeenten ingediend in het kader van het openbaar onderzoek van Vlaamse stikstofakkoord. Dat meldt het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Tot en met 17 juni kunnen betrokkenen een bezwaarschrift formuleren in het lopende openbaar onderzoek. In totaal worden er zo bijna 19.000 bezwaarschriften ingediend via de Vlaamse gemeenten. De betrokken overheden en instanties, in coördinatie van het departement Omgeving, hebben tot 1 augustus de tijd om hierop te reageren.

Augustus 2022

Honderdtonners scoren beduidend hogere fokwaarden voor kilo’s melk en levensduur dan hun leeftijdsgenoten. Zo ligt de fokwaarde voor kilo’s melk van honderdtonners gemiddeld 690 kg melk hoger, terwijl de fokwaarde voor levensduur van honderdtonners gemiddeld 230 dagen hoger uitkomt. Dat blijkt uit een analyse van het team Animal Evaluation Unit (AEU) van Coöperatie CRV.
Gemiddeld scoren de honderdtonners in vergelijking met hun jaargenoten 1,7 punten hoger voor uiergezondheid, 1,9 punten hoger voor laatrijpheid en 1,7 punten hoger voor persistentie. ‘Deze cijfers tonen aan dat fokwaarden een goede voorspelling zijn van de daadwerkelijke capaciteit van koeien’, concludeert onderzoeker Jikke Snelder van AEU. ‘Met andere woorden: hogere fokwaarden vergroten de kans dat een koe honderdtonner wordt.’

Het Franse holsteinstamboek Prim’Holstein meldt de vondst van een nieuw erfelijk gebrek: BLIRD. Dieren die van zowel hun vader als hun moeder het allel meekrijgen dat verantwoordelijk is voor BLIRD, hebben een afwijking in het afweersysteem van het maagdarmkanaal. Hierdoor hebben ze minder weerstand tegen parasieten en andere ziekteverwekkers.

In Frankrijk heeft naar schatting 0,3 procent van de holsteins BLIRD. Deze dieren hebben volgens de onderzoekers een groeiachterstand van gemiddeld 27 procent en een 10 procent hogere kans op sterfte of versnelde afvoer. Als bron van BLIRD hebben de Fransen de stier Bell Elton geïdentificeerd. Hij heeft in de internationale holsteinfokkerij vooral invloed gekregen via zijn kleinzoon O Man.

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022’