CRV Vlaanderen vzw resultatenrekening

2021-2022 2020-2021
(x € 1.000) (x € 1.000)
NETTO-OMZET
informatieverwerving 3978 4086
SDVR 61 57
totaal omzet derden 4039 4143
interne bijdragen 52 52
totaal netto-omzet 4091 4195
subsidies 907 914
totaal bedrijfsopbrengsten 4998 5109
BEDRIJFSLASTEN
inkopen -3 -5
productiekosten -845 -845
personeelskosten -1962 -1945
overige bedrijfskosten -71 -43
bijdragen aan CRV -2046 -2058
totaal bedrijfslasten -4927 -4896
bedrijfsresultaat 71 213
DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
diverse baten en lasten 0 0
resultaat voor belastingen 71 213
belastingen 0 0
resultaat na belastingen 71 213

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022’