CRV Holding, algemene gang van zaken

In het boekjaar 2021-2022 is een voortvarende start gemaakt met de executie van het Strategisch Plan 2021-2024. In dat plan staat duurzame groei in alle markten centraal. De woorden ‘Duurzame groei’ hebben een dubbele betekenis. In het strategisch plan voor de komende jaren wordt sterk ingezet op het vergroten van de omzet door uitbreiding in bestaande markten en toetreding in enkele specifieke nieuwe markten. Daarbij is het doel om langdurige relaties op te zetten met klanten en lokale distributeurs. Daarnaast zet CRV in het strategisch plan ook heel concreet in op enerzijds het verduurzamen van de eigen organisatie en anderzijds op het leveren van een bijdrage aan de verduurzaming van de sector door middel van onze fokprogramma’s en dataoplossingen.

De cultuurwaarden van CRV – collectief eigenaarschap, transparantie en verantwoordelijkheid –ondersteunen de uitvoering van het strategisch plan. Deze cultuurwaarden zijn begin 2021 geïntroduceerd binnen CRV en raken steeds verder ingebed in de organisatie. Het stimuleert lokaal ondernemerschap, het vergroot de betrokkenheid van onze medewerkers en verbetert de samenwerking tussen afdelingen. Daarbij staat altijd de vraag centraal hoe we de toegevoegde waarde voor de veehouder kunnen vergroten.

Uitkering ledenvoordeel

CRV kijkt met trots terug op het boekjaar, waarin we de omzet hebben zien groeien met 6 miljoen euro Ondanks de huidige inflatie zijn we ook in staat geweest om een solide bedrijfsresultaat te realiseren. Daarnaast heeft vanzelfsprekend de oorlog in Oekraïne een (beperkt) effect gehad op het resultaat in het boekjaar. Ook voor de komende jaren verwachten we dat de impact op het resultaat beperkt zal zijn.

Het operationeel resultaat voor het boekjaar is uitgekomen op 2,9 miljoen euro (vorig boekjaar  2,3 miljoen euro). CRV zal hiervan 578.000 euro uitkeren aan de leden. Daarmee komt het netto-resultaat op 579.000 euro.

Nederland en Vlaanderen

De oorlog in Oekraïne heeft de wereld het afgelopen jaar op zijn kop gezet. De gevolgen raakten ook de melk- en vleesveehouderij in Nederland en Vlaanderen en daarmee CRV, onder andere via sterk stijgende kosten voor voer, energie en een snel oplopende inflatie.

Ook de stikstofonrust sleepte in 2021-2022 voort en had grote impact op veel boerengezinnen. Aan alle onzekerheid is nog geen einde gekomen en een krachtig en eensgezind geluid vanuit de sector blijft dan ook essentieel. CRV zal veehouders blijven ondersteunen bij hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van mogelijkheden om via fokkerij de uitstoot van stikstof en methaan te verlagen. Hierin is in het afgelopen boekjaar opnieuw geïnvesteerd.

Goed nieuws in het boekjaar 2021-2022 was de positieve ontwikkeling van de melk- en vleesprijzen. Tegelijkertijd stegen ook de kosten, met name voor voer en energie, in een ongekend tempo. Sterk oplopende kosten voor transport en energie raakten ook CRV en maakten een aanpassing van de tarieven per 1 september noodzakelijk. Door nog meer in te zetten op efficiënter werken lukt het om de tariefstijging ruim onder het niveau van de inflatie te houden.

Het eerste deel van het boekjaar hadden de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus nog grote invloed op ons dagelijks leven en de bedrijfsvoering van CRV. We hebben er last van gehad, maar ook van geleerd. Zo ontwikkelden we in rap tempo nieuwe mogelijkheden om online te communiceren, bijvoorbeeld via webinars vanuit Studio CRV. Hierdoor kunnen we nu ook op afstand effectief en efficiënt met elkaar communiceren. Voor het kantoorpersoneel van CRV is hybride werken – een combinatie van werken vanuit huis en op kantoor – nu volledig ingeburgerd, waardoor de medewerkers zelf een goede balans kunnen realiseren tussen werk en privé. In tijden van personeelsschaarste een belangrijke voorwaarde om goede medewerkers voor de organisatie te behouden.

De levensproductie van de melkkoeien in Nederland en Vlaanderen steeg in het afgelopen boekjaar naar recordhoogte. Ook slaagden veehouders erin de vruchtbaarheid van hun veestapel te verbeteren, waardoor CRV minder inseminaties verrichte. De dalende trend in het aantal bedrijven zette in 2021-2022 door. Toch daalde het aantal mpr-monsternames slechts beperkt.

Met partner BBG introduceerde CRV nieuwe stieren van het Belgisch-witblauwras in de thuismarkt als proefstier. Nieuw is dat deze stieren alle het label Meat+ dragen. Ook voor andere vleesrassen kwam CRV met nieuwe genetica. In de markt voor gebruikskruisingen houdt Belgisch witblauw goed stand, daarbij wordt voortaan ook mengsperma aangeboden. Dit mengsperma haalt een nog beter drachtpercentage en werd goed ontvangen in de markt.

Dankzij een zeer sterk aanbod van stieren en de inzet van de fokkerijadviseurs veroverde CRV in het afgelopen boekjaar een groter aandeel op de spermamarkt. Een belangrijke mijlpaal was de introductie van de managementapplicaties CRV Dier en CRV Bedrijf. In korte tijd schakelden duizenden veehouders over naar de nieuwe applicaties. Vanwege de grote belangstelling moest zelfs even pas op de plaats worden gemaakt met overschakelen van nieuwe gebruikers.

Ook het gebruik van managementconcepten zoals Vruchtbaarheid op Maat nam toe. Meer en meer veehouders kiezen voor de expertise van de medewerkers van CRV die hen ontzorgt en helpt hun bedrijfsresultaten te verbeteren.

CRV internationaal

CRV is actief met eigen vestigingen in Nederland, Vlaanderen, Duitsland, Luxemburg, Tsjechië, de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Brazilië, Spanje en Zuid-Afrika. Daarnaast exporteert CRV met name genetisch materiaal naar meer dan vijftig landen in de wereld. CRV levert haar producten en diensten direct aan veehouders, maar in toenemende mate worden samenwerkingsverbanden aangegaan met lokale distributeurs, zuivelverwerkende organisaties, rundveeslachterijen en andere ketenpartijen.

Centraal-Europa (Duitsland en Tsjechië)

Droogte en stijgende kosten zorgden voor een toename van problemen rond de voervoorziening in Duitsland. CRV Duitsland heeft de innovatieve fokwaarde voor voerefficiëntie duidelijk in de markt gezet en heeft veel sperma van stieren met een hoge voerefficiëntie kunnen verkopen. Het managementprogramma HerdOptimizer, dat nu ook gebruikt kan worden om te selecteren op voerefficiëntie, heeft hier ook aan bij gedragen. De fleckviehstieren hebben indruk gemaakt met hun topranking en ook in het gebruik in het CrossFit-programma. Het gebruik van fleckieh in gebruikskruisingen is ook gegroeid, net als het gebruik van Belgisch witblauw. Over het algemeen waren de melkprijzen hoog, maar de toename van de kosten betekende dat de marges niet echt gegroeid zijn.

In Tsjechië heeft er een sterke groei plaatsgevonden van het CRV All Inclusive-pakket.  CRV All Inclusive is een pakket met praktisch alle CRV-producten. Naast sperma is dat ook de inseminatiedienst, HerdOptimizer, Stieradvies en vruchtbaarheidsondersteuning.

 

Emerging Markets

In het afgelopen jaar gingen de grenzen in veel markten weer open. Het team Emerging Markets heeft in de tweede helft van 2021-2022 veel gereisd en zwaar ingezet op het verstevigen van relaties met distributeurs en dochters. En op het aangaan van nieuwe relaties, waarbij de focus ligt op Azië en Afrika.

We zien wereldwijd dat de vraag naar gesekst sperma verder toeneemt. Ook is er een groeiende markt voor genoomtesten. De combinatie van Nederlands en Amerikaans holstein is wereldwijd een sterk punt van CRV, waarin HerdOptimizer Go een waardevolle tool is. Het Nieuw-Zeelandse Grass Fed-product is van grote waarde, het aanbod van NZ Grass Fed en Nederlandse holstein blijkt een goede combinatie voor veel veehouders te zijn in het grazingsysteem. CRV’s wereldwijde geneticaportfolio is onderscheidend en biedt kansen voor verdere groei, waarbij juiste logistiek en prijs cruciaal zijn.

 

Noord-Amerika

 

Het CRV-team in Noord-Amerika heeft in het boekjaar 2021-2022 een lichte groei doorgemaakt. De omzet is met 3 procent toegenomen en de verkopen van doses sperma zijn 5 procent toegenomen in vergelijking met vorig boekjaar. Het geïntroduceerde Create-stierprogramma heeft geresulteerd in een kwalitatief uitstekend aanbod stieren, zoals Tictoc en Parker, die hoog op de zowel GTPI- als de LNM$-lijsten eindigden. Om in te spelen op de wereldwijd groeiende vraag naar het product US Angus is het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in het US Angus-fokprogramma. Er heeft een wijziging in het management plaatsgevonden met als doel meer focus op verkoop van genetische producten in combinatie met HerdOptimizer en een kostenbeheersingsprogramma.

Brazilië

Afgelopen jaar viel de spermamarkt terug met name door droogte en onzekerheid over wie de volgende president zou gaan worden. Braziliaanse veehouders zijn van huis uit traditioneel en schrikken gauw terug voor te snelle veranderingen of politieke onzekerheden. Desondanks gingen we door met het halen van nieuwe productierecords op Bela Vista, waar CRV 6,8 miljoen rietjes produceerde, een derde van de in Brazilië geproduceerde rietjes. Hiermee liggen we een jaar voor op de driejarendoelen.

Bij de CRV-verkoop werd de e-commerce samen met agressieve leadverkoop opgezet en werd er stevig aan export gewerkt.

 

Oceanië

Net als in de rest van de wereld zijn de toenemende kosten een uitdaging voor de Nieuw-Zeelandse melkveehouderij. Maar met het systeem dat is gebaseerd op grasopname, heeft de Nieuw-Zeelandse melkveehouder een voorsprong in de internationale concurrentie ten opzichte van de Europese collega’s, terwijl ook in Nieuw-Zeeland de melkprijzen hoog zijn. De focus van CRV op gezondheid en efficiëntie past goed bij de interesse van de melkveehouderij om efficiënter met grondstoffen om te gaan en de methaanuitstoot te verlagen.
De melkveehouderij gebruikt in toenemende mate gesekst sperma. In onze Bellevue-productie-eenheid is een systeem voor de productie van gesekst sperma van Intelligen in gebruik genomen.  Dit heeft het mogelijk gemaakt om voldoende gesekst sperma te produceren voor de Grass Fed-productiesystemen voor zowel de lokale markt als de exportmarkt. CRV Oceanië is EU-gecertificeerd, waardoor we ook een groei hebben doorgemaakt in de afzet van onze producten binnen de EU.

Verwachting gang van zaken 2022-2023

 

In de markt zijn een aantal trends zichtbaar waar CRV op in zal spelen. De export naar onder andere China, Oost-Europa en Afrika neemt verder toe. In het budget voor het boekjaar 2022-2023 is rekening gehouden met de toegenomen inflatie. De ontwikkelingen op dit vlak zullen maandelijks gemonitord worden en waar nodig zal gedurende het jaar bijsturing plaatsvinden. Een andere trend die duidelijk zichtbaar is, betreft de toegenomen focus op milieu en dierenwelzijn. De aandacht voor dierenwelzijn richt zich met name op het verminderen van het gebruik van medicijnen, het niet meer onthoornen en het probleemloos langer leven van runderen. Samenvattend kunnen we stellen dat er een wereldwijde roep is om gezondere dieren die langer leven en produceren met een lagere ecologische voetafdruk. Enerzijds geeft dit heel veel kansen voor CRV, maar anderzijds neemt het niveau van investeringen door de aandacht voor en de roep om snelle oplossingen exponentieel toe.
Tot slot wordt het stikstofdebat in Nederland, maar ook in Vlaanderen, op de voet gevolgd. Intern worden scenario’s uitgewerkt om tijdig in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden in deze markten.

Door deze ontwikkelingen in de maatschappij en in onze sector neemt het belang van genetica verder toe. Wereldwijd neemt het gebruik van gesekst sperma samen met ‘beef on dairy’ een grote vlucht. Dit heeft een drukkend effect op de afzet van conventionele genetica. Daarbij nemen de investeringen in fokprogramma’s en in de ontwikkeling van technologie toe.

Door de investeringen die CRV de afgelopen jaren heeft gedaan, is het bedrijf goed gepositioneerd in de markt om in te kunnen spelen op deze veranderende trends. De fokprogramma’s hebben een goede wereldwijde spreiding en de juiste focus op verbetering van gezondheid en efficiëntie. De gezonde financiële basis van het bedrijf geeft CRV de gelegenheid om de komende jaren te blijven investeren.

Intern staat het boekjaar 2022-2023 in het teken van de verdere transformatie van de organisatie en de verhuizing van ons hoofdkantoor. Daarnaast staat een aantal grote IT-projecten op het programma. Op deze manier blijven we in staat om het talent van onze medewerkers in combinatie met de juiste innovatieve platforms te combineren en om te zetten in de juiste producten voor veehouders wereldwijd. Waar nodig zullen investeringen uit eigen middelen worden gefinancierd. De personele bezetting zal naar verwachting niet significant wijzigen. Voor CRV is de ontwikkeling van haar medewerkers cruciaal voor succes in de markt.

 

Medewerkers

Onze medewerkers zijn van groot belang voor het succes van CRV. Zij zijn bepalend voor ons succes in de markt, maar ook voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten. Het creëren en in stand houden van een veilige werkomgeving is voor CRV van groot belang. Veilig werken met stieren, koeien en vloeibare stikstof is een blijvend punt van aandacht. Dit doet CRV door middel van trainingen en het blijvend onder de aandacht brengen van de strikte protocollen die hiervoor gelden. Elkaar aanspreken op veilige werkomstandigheden en naleven van protocollen is en blijft een belangrijke voorwaarde om dit te borgen. In het afgelopen boekjaar is het aantal incidenten gelijk gebleven. CRV blijft werken aan verdere verbeteringen op het gebied van de veiligheid van haar medewerkers.

Een andere belangrijke wijziging in het boekjaar voor de medewerkers is het formaliseren van een beleid voor hybride werken. Tijdens de coronapandemie hebben we gemerkt dat werken vanaf een andere locatie dan kantoor voor een deel van de medewerkers goed mogelijk is. Het geeft hun meer flexibiliteit en het beperkt reistijd. Bijkomend effect is ook dat daardoor de milieubelasting van alle reisbewegingen wordt teruggebracht. Per afdeling is een plan gemaakt waarin is vastgelegd hoeveel dagen per week de medewerkers thuis kunnen werken. Daarbij is ook gekeken hoe de samenwerking binnen de afdeling geborgd is en alle noodzakelijke contacten ook goed plaats kunnen vinden. Dit hybride werken is zeer goed ontvangen binnen de organisatie.

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022’