Coöperatie CRV u.a. geconsolideerde balans

ACTIVA 2022-08-31 2021-08-31
(x € 1.000) (x € 1.000)
VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa 14086 15072
materiële vaste activa 43825 40893
financiële vaste activa 3886 3323
totaal vaste activa 61797 59288
VLOTTENDE ACTIVA
voorraden 20602 17247
vorderingen 32161 29090
liquide middelen 20063 23832
totaal vlottende activa 72826 70169
Totaal activa 134623 129457
PASSIVA
eigen vermogen 93004 90901
minderheidsbelang 711 683
Groepsvermogen 93715 91584
voorzieningen 3985 4831
langlopende schulden 361 541
kortlopende schulden 36562 32501
Totaal passiva 134623 129457

 

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2021-2022’