CRV Vlaanderen vzw resultatenrekening

2020-2021
(x € 1.000)

2019-2020
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
informatieverwerving

4.086

4.122

SDVR

57

62

totaal omzet derden

4.143

4.184

interne bijdragen

52

48

totaal netto-omzet

4.195

4.232

subsidies

914

933

totaal bedrijfsopbrengsten

5.109

5.165

BEDRIJFSLASTEN
inkopen

-5

-11

productiekosten

-842

-843

personeelskosten

-1.945

-2.175

overige bedrijfskosten

-43

-141

bijdragen aan CRV

-2.058

-1.994

totaal bedrijfslasten

-4.896

-5.164

bedrijfsresultaat

213

1

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
diverse baten en lasten

0

0

resultaat voor belastingen

213

1

belastingen

0

0

resultaat na belastingen

213

1


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021’