CRV Holding BV geconsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2021
(x € 1.000)

31-8-2020
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

15.072

15.199

materiële vaste activa

40.893

38.860

financiële vaste activa

3.323

3.215

totaal vaste activa

59.288

57.274

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

17.247

14.620

vorderingen

29.379

28.206

liquide middelen

23.830

20.778

totaal vlottende activa

70.456

63.604

totaal

129.744

120.878

PASSIVA
eigen vermogen

86.559

83.357

minderheidsbelang

683

602

groepsvermogen

87.242

84.305

voorzieningen

4.831

3.634

langlopende schulden

541

386

kortlopende schulden

37.130

32.899

totaal

129.744

120.878


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021’