CRV Holding, algemene gang van zaken

Terugkijkend op het boekjaar speelt vanzelfsprekend ook de COVID-19-pandemie een belangrijke rol. Gedurende het boekjaar had de pandemie invloed op onze bedrijfsvoering. Als sector hebben we het voordeel dat, enkele uitzonderingen daargelaten, de business is blijven draaien. De omzet over het boekjaar tegen de werkelijke wisselkoersen is in het boekjaar 2020-2021 circa 1 procent lager dan in het boekjaar 2019-2020. Deze daling komt met name door beperkingen in de exportmarkten, een lichte daling van de veestapel in Nederland en valutakoersontwikkelingen. In de kosten zien we dat we als gevolg van de pandemie bepaalde kosten (o.a. reiskosten, conferenties, events) laag konden houden. Tot slot hebben we dit jaar, evenals voorgaand jaar, volop geïnvesteerd in onderzoeksprojecten. Het operationeel resultaat voor het boekjaar is uitgekomen op € 1,8 miljoen (vorig boekjaar € 2,1 miljoen).

Uitkering ledenvoordeel
Het operationeel resultaat is lager dan vorig jaar en het uiteindelijk nettoresultaat van CRV Holding is uitgekomen op € 52.000, door het nemen van eenmalige kosten. Dit nettoresultaat is dusdanig laag dat besloten is om dit jaar geen ledenvoordeel uit te keren aan de leden.

Nederland en Vlaanderen
Nederland zit nog steeds in een discussie over stikstof en dat is ondertussen ook in Vlaanderen actueel. Dit leidt blijvend tot veel onzekerheid bij de veehouders. De politiek in Nederland en Vlaanderen gaat beslissingen over het stikstofdossier nemen en de belangenvertegenwoordigers van de veehouders zijn daarover in gesprek met de politiek.

De ontwikkeling van het aantal melkkoeien was in het boekjaar 2020-2021 licht dalend. Het aantal stuks jongvee is in Nederland stabiel tot licht stijgend. In Vlaanderen ligt het aantal stuks jongvee beduidend hoger op de bedrijven.
Het totaal aantal uitgevoerde en geregistreerde inseminaties door CRV is in Nederland en Vlaanderen licht gestegen (0,6 procent) en het aantal bemonsterde koeien bij de MPR is met 0,9 procent gedaald. De monstername door monsternemers blijft dalen en die van monstername in eigen beheer (MEB) is verder gestegen.

Het hele boekjaar heeft corona een grote rol in het dagelijks leven gespeeld. Dat is uiteraard ook bij CRV het geval. Medewerkers die normaal op kantoor werken, hebben veel vanuit huis gewerkt. In de productie, de logistiek en onze dienstverlening bij de veehouder op het erf zijn aanpassingen gedaan om veilig te kunnen werken. Door de flexibele opstelling van de veehouders en onze mensen zijn we daar gelukkig zeer goed in geslaagd. Ook zijn veel nieuwe online initiatieven gestart om in contact te blijven met onze klanten en leden, zoals online boerenmelkkoeverkiezingen, online stierenkaartpresentaties, meer webinars over onze producten en ook online ledenbijeenkomsten.

Centraal-Europa (Duitsland en Tsjechië)
Met de nieuwe index Voerefficiëntie en onze ervaringen hiermee in Nederland kan CRV zich heel goed in de Centraal-Europese markt onderscheiden ten opzichte van de overige aanbieders. Grote bedrijven en ook de agrarische pers zijn zeer geïnteresseerd in Voerefficiëntie.  CRV gebruikt deze trips naar Nederland met de eigenaren van grote bedrijven zeer succesvol om nieuwe klanten te krijgen. Stijgende voerkosten worden namelijk door steeds meer bedrijven als een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsmanagement gezien. Naast voerefficiëntie zijn productie, gehaltes, vruchtbaarheid en hoornloosheid belangrijke kenmerken in deze markt.

Dit boekjaar lanceerde CRV ook HerdOptimizer voor fleckvieh, naast HerdOptimizer voor holstein. CRV is de grootste speler op het gebied van fleckvieh in de Centraal-Europese markt.

Emerging Markets
Het afgelopen jaar stond in het teken van COVID-19-maatregelen, waardoor er internationaal niet gereisd kon worden. Daarom zijn er verschillende webinars georganiseerd voor en met onze distributeurs. Daarnaast is er een online distributeursmeeting georganiseerd van twee dagen, waarbij zo’n 50 internationale partners aanwezig waren.
Een van de hoogtepunten van het jaar was de internationale uitrol van HerdOptimizer Go.  HerdOptimizer Go werd deze zomer geïntroduceerd in tien verschillende landen. Genoomselectie van vrouwelijke dieren is voor de genetische vooruitgang op internationale melkveebedrijven van doorslaggevend belang en dit zal de komende jaren alleen maar aan belang winnen.
De verkoop van doses fleckvieh aan distributeurs in China zijn zeer hard gestegen. De reden van het succes komt door de goede kwaliteit van de stieren. Vooral de kleinere gezinsbedrijven gaan voor dubbeldoel vanwege de lage melkprijs van de laatste jaren, maar tegelijk wel de hele goede vleesveeprijzen in China. Grote melkveebedrijven blijven bij holstein.

Noord-Amerika
Het CRV-team in Noord-Amerika heeft in het boekjaar 2020-2021 een sterke groei doorgemaakt. De verkopen van doses sperma lagen 15 procent hoger dan het jaar ervoor. Het US Holstein-stieraanbod zette een grote stap met nieuwe stieren die hoog op de zowel GTPI- als de LNM$-lijsten eindigden.

CRV ontwikkelde ook het CREATE-stierenprogramma, om toegang te garanderen tot de beste zonen van onze beste GTPI-stieren. Op die manier kunnen we naar de toekomst zowel het holstein- als het jersey-fokprogramma versterken en tegelijk de verkoop van sperma vergroten en nieuwe klanten aantrekken.

Brazilië
Afgelopen jaar stond helemaal in het teken van verandering in de bedrijven CRV Lagoa en CRV Bela Vista. Na een moeilijke tijd boekten beide bedrijven de beste resultaten sinds vele jaren.

De spermamarkt van vooral vleesvee gaf wederom een geweldige groei te zien van ruim 30 procent, met name veroorzaakt door de grote vraag naar vlees vanuit China.

Locatie Bela Vista is en wordt flink uitgebreid in stierencapaciteit. Momenteel worden er 800 stieren gehuisvest. Er wordt een tweede locatie voor spermacollectie gerealiseerd die in januari 2022 in gebruik gaat.

De verkoop van de oude Lagoa-locatie werd een feit. Het personeel werkt nu in een gehuurd nieuw en modern kantoor, waar iedereen in één grote ruimte zit.

Oceanië
De Nieuw-Zeelandse melkveehouderij wordt continu uitgedaagd om zijn invloed op het milieu te verminderen. Genetica wordt gezien als een onderdeel van de oplossing. CRV investeert met de overheid in het testen van methaanemissies van de stieren. We leggen in ons grazing-fokprogramma de focus op gezondheid en efficiëntie, om hoogproductieve en robuuste koeien met een hoge levensduur te fokken. Dit draagt bij aan een hogere productiviteit van de sector, waar het aantal koeien terug loopt en waar veehouders streven naar meer productie met minder input.

Ook in deze markt is de vraag naar gesekst sperma gestegen. Om het aanbod van gesekst sperma te complementeren is CRV ook een overeenkomst aangegaan om wagyu-vleesstiersperma aan te bieden, met de mogelijkheid om de kalveren te vermarkten via Wagyu Nieuw-Zeeland.

Verwachting gang van zaken 2021-2022
Ook in het boekjaar 2021-2022 zal COVID-19 nog invloed hebben op de bedrijfsvoering. CRV is hierop goed voorbereid en verwacht derhalve dat de negatieve effecten van COVID-19 op de omzet beperkt zullen zijn.

In de markt zijn een aantal trends zichtbaar waar CRV op in zal spelen. De export naar onder andere China, Oost-Europa en Rusland neemt verder toe. Ondanks de huidige reisbeperkingen als gevolg van COVID-19 zal CRV inspelen op de ontwikkelingen in de exportmarkt. De tweede trend die duidelijk zichtbaar is betreft de toegenomen focus op milieu en dierenwelzijn. De aandacht voor dierenwelzijn richt zich met name op het verminderen van het gebruik van medicijnen, het niet meer onthoornen van rundvee en het probleemloos langer leven van runderen. Samenvattend kunnen we stellen dat er een wereldwijde roep is om gezondere dieren die langer leven en produceren met een lagere ecologische voetafdruk. Enerzijds geeft dit heel veel kansen voor CRV, maar anderzijds neemt het niveau van investeringen door de aandacht voor en de roep om snelle oplossingen exponentieel toe.

Door deze ontwikkelingen in de maatschappij en in onze sector neemt het belang van genetica verder toe. Wereldwijd neemt het gebruik van gesekst sperma, tezamen met gebruikskruisingen, een vogelvlucht. Dit heeft een drukkend effect op de afzet van conventionele genetica. Daarbij nemen de investeringen in fokprogramma’s en ontwikkeling van technologie toe.

Door de investeringen die CRV de afgelopen jaren heeft gedaan is het bedrijf goed gepositioneerd in de markt om in te kunnen spelen op deze veranderende trends. De fokprogramma’s hebben een goede wereldwijde spreiding en de juiste focus op verbetering van gezondheid en efficiëntie. De gezonde financiële basis van het bedrijf geeft CRV de gelegenheid om de komende jaren te blijven investeren.

Intern staat het boekjaar 2021-2022 in het teken van de transformatie van de organisatie. Daarnaast staan een aantal grote IT-projecten en de verhuizing van ons kantoor in Arnhem naar een nieuwe locatie op het programma. Op deze manier blijven we in staat om het talent van onze medewerkers, in combinatie met de juiste innovatieve platforms, om te zetten in de juiste producten voor veehouders wereldwijd. Waar nodig zullen investeringen uit eigen middelen worden gefinancierd. De personele bezetting zal naar verwachting niet significant wijzigen. Voor CRV is de ontwikkeling van haar medewerkers cruciaal voor succes in de markt.

Personeel

Veilig werken met stieren, koeien en vloeibare stikstof is een blijvend punt van aandacht. Dit doet CRV door middel van trainingen en het blijvend onder de aandacht brengen van de strikte protocollen die hiervoor gelden. Het elkaar aanspreken op veilige werkomstandigheden en naleving van protocollen is en blijft een belangrijke voorwaarde om dit te borgen. CRV blijft werken aan verdere verbeteringen op het gebied van de veiligheid van onze medewerkers.

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2020-2021’