CRV Vlaanderen VZW

CRV Vlaanderen vzw is een vereniging waar 4.858 Vlaamse melk- en vleesveehouders bij zijn aangesloten. Het werkgebied van CRV Vlaanderen is opgedeeld in twee districten (9 en 10). De districten zijn opgedeeld in elf melkvee-afdelingen en vijf vleesvee-afdelingen. De districtsbestuurders vormen de algemene vergadering van CRV Vlaanderen vzw. De leden zijn de Vlaamse leden van Coöperatie CRV u.a.

CRV Vlaanderen vzw is een vereniging zonder winstoogmerk, die veeverbetering bij haar leden nastreeft. Daartoe heeft zij in 2016 bij de Vlaamse overheid een stamboekerkenning aangevraagd voor de uitvoering van haar werkzaamheden; met name de dataverzameling, onderzoek en fokwaardeschatting. Deze erkenning is per 1 juli 2016 ontvangen.

Het hoogste orgaan van de organisatie is de algemene vergadering. Vanuit de algemene vergadering wordt de raad van bestuur gevormd.

Samenstelling raad van bestuur CRV Vlaanderen vzw (per 31-8-2020)
P. (Peter) Broeckx, Dessel | voorzitter | voorzitter RvC
K. (Kurt) Faes, Meer | ondervoorzitter | lid van de RvC
M. (Marc) Raemdonck, Sledinge | secretaris district 10
T. (Tom) Van Nespen, Vrasene | voorzitter district 10

Bijeenkomsten van de raad van bestuur worden bijgewoond door L. (Leen) Versmissen, beleidsadviseur Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij.

Financiën
Het doel van CRV Vlaanderen vzw is het beheren van de stamboeken zoals vastgelegd in het landbouwdecreet. CRV Vlaanderen vzw heeft de uitbating van de activiteiten binnen CRV cvba gelegd.
CRV Vlaanderen vzw sluit het boekjaar af met een resultaat in evenwicht van € 148. Het resultaat is lager dan vorig boekjaar. Dit komt onder andere door een daling van de monsternamebezoeken door monsternemers, doordat veehouders monsternames niet lieten doorgaan door COVID-19. Daartegenover werden de monsternemers wel vergoed voor de gemiste bezoeken. De trend van de daling van het aantal deelnemende bedrijven in de melkproductieregistratie zette zich door, net als de stijging van het aantal deelnemende dieren.

Subsidies
De Vlaamse overheid draagt met subsidies bij tot het verbeteren van de rundveehouderij. Van de Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij, werd in het kalenderjaar 2019 € 927.000 ontvangen. Voor het kalenderjaar 2020 is een subsidie van € 899.000 voorzien.
Deze subsidies zijn inclusief de actieplannen met betrekking tot SDVR-rassen en worden toegekend volgens het fokkerijbesluit. Tevens is een subsidie ontvangen van € 18.066 voor genotypering van het Witroodras.
CRV Vlaanderen vzw ontving afgelopen boekjaar toelagen van de provinciebesturen Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen voor respectievelijk € 1.400 en € 3.500.

CRV VLAANDEREN VZW RESULTATENREKENING

2019-2020
(x € 1.000)

2018-2019
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
informatieverwerving

4.122

4.183

SDVR

62

64

totaal omzet derden

4.184

4.247

interne bijdragen

48

48

totaal netto-omzet

4.232

4.295

subsidies

933

959

totaal bedrijfsopbrengsten

5.165

5.254

BEDRIJFSLASTEN
inkopen

-11

-6

productiekosten

-843

-805

personeelskosten

-2.175

-2.120

overige bedrijfskosten

-141

-282

bijdragen aan CRV

-1.994

-1.984

totaal bedrijfslasten

-5.164

-5.197

bedrijfsresultaat

1

57

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
diverse baten en lasten

0

0

resultaat voor belastingen

1

57

belastingen

0

0

resultaat na belastingen

1

57

BALANS CRV VLAANDEREN VZW

31-8-2020
(x € 1.000)

31-8-2019
(x € 1.000)

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
vorderingen

1.920

616

liquide middelen

54

600

totaal vlottende activa

1.974

1.216

totaal activa

1.974

1.216

PASSIVA
eigen vermogen

743

743

kortlopende schulden

1.231

473

totaal passiva

1.974

1.216

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2019-2020’