CRV Vlaanderen vzw balans

31-8-2020
(x € 1.000)

31-8-2019
(x € 1.000)

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
vorderingen

1.920

616

liquide middelen

54

600

totaal vlottende activa

1.974

1.216

totaal activa

1.974

1.216

PASSIVA
eigen vermogen

743

743

kortlopende schulden

1.231

473

totaal passiva

1.974

1.216


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2019-2020’