CRV Holding BV geconsolideerde winst- en verliesrekening

2019-2020
(x € 1.000)

2018-2019
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
genetisch materiaal

78.769

77.953

informatieproducten

20.874

19.496

dienstverlening

50.945

50.669

overig

18.155

18.755

netto-omzet vóór ledenvoordeel

168.743

166.873

ledenvoordeel

-346

0

netto-omzet na ledenvoordeel

168.397

166.873

voorraadmutaties

-392

3.151

geactiveerde productie

453

421

overige bedrijfsopbrengsten

1.792

1.020

totaal bedrijfsopbrengsten

170.250

171.465

BEDRIJFSLASTEN
kosten van grond- en hulpstoffen

10.718

14.621

kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

28.605

26.465

personeelskosten

93.909

89.965

afschrijvingen op vaste activa

8.096

8.667

reis- en autokosten

9.266

10.502

huisvestingskosten

4.268

4.495

overige bedrijfskosten

15.032

12.371

totaal bedrijfslasten

169.894

167.086

bedrijfsresultaat

356

4.379

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten en lasten, per saldo

46

46

resultaat deelnemingen

1.285

960

resultaat voor belastingen

1.687

5.385

belastingen

-1.271

-1.618

resultaat na belastingen

416

3.766

aandeel derden in het resultaat

-70

-9

geconsolideerd resultaat na belastingen

346

3.758


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2019-2020’