CRV Holding, algemene gang van zaken

De omzet van CRV steeg in het boekjaar 2019-2020 met 1 procent ten opzichte van het boekjaar 2018-2019, vóór uitkering ledenvoordeel en tegen de werkelijke wisselkoersen.


Behalve in de Verenigde Staten hebben we in het boekjaar de omzet zien toenemen. In de Nederlandse markt hebben we geprofiteerd van een bescheiden stijging van de veestapel ten opzichte van vorig boekjaar. Daarentegen heeft de corona-crisis de omzet in beperkte mate negatief beïnvloed. Met name in MPR en in de export vanuit Nederland is de omzet teruggelopen door onder andere reisbeperkingen.

Het operationeel resultaat is iets lager dan vorig jaar als gevolg van drie oorzaken. De marge is positief beïnvloed door hogere omzet van genetisch materiaal en door hogere omzet in informatieproducten. In de kosten zien we dat met name de reiskosten veel lager zijn dan vorig jaar als gevolg van COVID-19. Tot slot hebben we dit jaar, in vergelijking met voorgaand jaar, meer geïnvesteerd in onderzoeksprojecten, met name in Engender. Het operationeel resultaat voor het boekjaar is uitgekomen op € 2,2 miljoen (vorig boekjaar € 5,3 miljoen).

Uitkering ledenvoordeel
Het operationeel resultaat is lager dan vorig jaar en het uiteindelijk nettoresultaat van CRV Holding is uitgekomen op € 692.000. Dit resultaat is de basis voor het uitbetalen van het ledenvoordeel. Conform de afspraken met de ledenraad wordt, afhankelijk van de solvabiliteit van de CRV Holding BV, in dit jaar 50 procent van het nettoresultaat uitbetaald als ledenvoordeel, te weten € 346.000 over het afgesloten boekjaar. Dit wordt uitbetaald afhankelijk van de totale omzet die elk lid over het afgelopen boekjaar heeft gehad met CRV als geheel.

CRV HOLDING BV FINANCIËLE KERNCIJFERS

2019-2020
(x € 1.000)

2018-2019
(x € 1.000)

2017-2018
(x € 1.000)

2016-2017
(x € 1.000)

2015-2016
(x € 1.000)

netto-omzet vóór ledenvoordeel

168.743

166.873

173.573

171.901

170.244

ledenvoordeel

-346

0

-4.148

-4.098

-1.941

netto-omzet na ledenvoordeel

168.397

166.873

169.425

167.803

168.303

operationeel resultaat (incl. boekwinsten)

2.060

5.349

10.617

10.136

6.991

amortisatie goodwill, impairments en herstructurering

-1.358

-970

-623

347

-3.249

ledenvoordeel

-346

0

-4.148

-4.098

-1.941

bedrijfsresultaat

356

4.379

5.846

6.385

1.801

resultaat na belasting

346

3.758

4.148

4.098

1.940

eigen vermogen

83.703

87.233

83.759

82.804

79.481

balanstotaal

120.878

124.072

123.771

121.792

119.884

werkkapitaal (inclusief liquide middelen)

30.705

30.430

37.475

33.926

39.982

liquiditeit

1,93

1,93

2,05

1,98

2,16

solvabiliteit

69%

70%

68%

68%

66%

Bovenstaande tabel geeft de ontwikkeling van CRV weer over de afgelopen vijf boekjaren. Voor een goede vergelijking zijn de kerncijfers in- en exclusief ledenvoordeel en amortisatie van goodwill weergegeven. Goodwill is bij een overname de meerwaarde van een onderneming boven het nettovermogen. De afschrijving van goodwill heet amortisatie.

Nederland en Vlaanderen: actie Trots op de boer
Kort nadat de fosfaatregels in Nederland zijn geïntroduceerd, zijn we direct in een nieuwe discussie beland over stikstof. Dit heeft tot veel onzekerheid geleid bij de veehouders in Nederland. Er is door veehouders volop gedemonstreerd en niet alleen in Nederland. De onvrede over gebrek aan waardering leeft ook bij melkveehouders in andere Europese landen. Met de door CRV geïnitieerde actie ‘Trots op de boer’ hebben we geprobeerd hier op een positieve manier een bijdrage aan te leveren.

De ontwikkeling van het aantal melkkoeien was in het begin van boekjaar 2019-2020 licht stijgend ten opzichte van een jaar eerder en later stabiel. Het aantal stuks jongvee daalt nog steeds, maar minder snel dan eerder. Het totaalaantal uitgevoerde en geregistreerde inseminaties door CRV is in Nederland en Vlaanderen licht gestegen (2,4%) en het aantal bemonsterde koeien bij de MPR is met 1,75 procent gestegen. De monstername door monsternemers daalt en die van monstername in eigen beheer (MEB) is verder gestegen. Milieuregels en welzijnseisen spelen een steeds grotere rol in de bedrijfsvoering van de melkveehouders Dit zal in de toekomst naar verwachting doorzetten. CRV speelt hierop in door fors in te zetten op gezondheid en efficiëntie.

Vanaf half maart speelt corona een grote rol in het dagelijks leven. Dat is uiteraard ook bij CRV het geval. Medewerkers die normaal op kantoor werken, werken nu vanuit huis. In de productie, logistiek en onze dienstverlening bij de veehouder op het erf zijn aanpassingen gedaan om veilig te kunnen werken. Door de flexibele opstelling van de veehouders en onze mensen zijn we daar gelukkig zeer goed in geslaagd. Ook zijn veel nieuwe online initiatieven gestart om in contact te blijven met onze klanten, zoals een online veebeoordelingswedstrijd, online stierenkaartpresentatie en de serie Trots op onze medewerkers in coronatijd.

Businessunit Centraal-Europa (Duitsland en Tsjechië)
De businessunit Centraal-Europa heeft het afgelopen boekjaar veel aandacht besteed aan het versterken van de verbinding met de internationale afnemers van het sperma uit het fleckvieh programma. Ook zijn er excursies georganiseerd om Duitse veehouders het holstein programma van CRV in Nederland te laten zien en ook met hen bedrijven in Nederland te bezoeken. In het kader van zien is geloven wordt hiermee in Duitsland de omzet van het holstein programma en in het buitenland de omzet van de verkoop van sperma uit het fleckvieh programma versterkt.

Businessunit International Global Sales
Vanwege de corona-epidemie heeft het team van Global Sales de helft van het afgelopen boekjaar niet kunnen reizen en daardoor de gemaakte plannen voor verdere groei maar beperkt kunnen uitvoeren. Als gevolg hiervan is de gerealiseerde groei beperkt gebleven. Wel is het jaar opnieuw afgesloten met een positief resultaat, doordat ook de kosten strak in de hand zijn gehouden. In de tweede helft van het jaar is veel gebruikgemaakt van digitale mogelijkheden om in contact te blijven met distributeurs en eindklanten. Zo zijn er veel Webinars en online trainingen gegeven voor lokale verkoopteams. Door extra ondersteuning aan distributeurs zijn de onderlinge banden versterkt en is de basis gelegd voor verdere groei na de pandemie.

Businessunit Noord-Amerika
Door de focus die in 2019-2020 in de businessunit Noord-Amerika is aangebracht, zijn de operationele verliezen verder teruggedrongen. De totale omzet was hoger door meer verkopers in te zetten en een verbeterde export van de US-producten, van onder meer sperma van vleesstieren. De markt in de Verenigde Staten zelf blijft zeer competitief. Het komende boekjaar zal verder gezocht worden naar meer efficiency.

Businessunit Zuid-Amerika
De markt met name voor vleesveesperma heeft een sterke trend ingezet naar groei en komend jaar is de verwachting dat dit doorgaat. De markt voor sperma van melkveerassen blijft schommelen. Bela Vista heeft boven verwachting gedraaid en maakt elke maand nieuwe records in productie.

Businessunit Oceanië
De businessunit Oceanië wordt beïnvloed door een krimp in de Nieuw-Zeelandse melkveestapel. Ondanks dat er weinig invloed geweest is van COVID-19 op de activiteiten in Nieuw-Zeeland, heeft het wel invloed gehad op de exportvolumes vanwege logistieke problemen om het sperma naar de landen te kunnen versturen. Focus op kostencontrole heeft het financieel resultaat geholpen. De investeringen in veemanagement producten en de groei van gesekst sperma bieden kansen voor het komend boekjaar.

Verwachting gang van zaken 2020-2021
Ook in het boekjaar 2020-2021 zal de coronapandemie nog veel invloed hebben op de bedrijfsvoering. CRV is hierop goed voorbereid en verwacht daarom dat de negatieve effecten van de coronacrisis op de omzet beperkt zullen zijn.

In de markt zijn een aantal trends zichtbaar waar CRV op zal inspelen. De export naar onder andere China en Rusland neemt verder toe. Ondanks de huidige reisbeperkingen als gevolg van coronacrisis zal CRV inspelen op de ontwikkelingen in de exportmarkt. De tweede trend die duidelijk zichtbaar is, betreft de toegenomen focus op milieu en dierenwelzijn. De aandacht voor dierenwelzijn richt zich met name op het verminderen van het gebruik van medicijnen, het niet meer onthoornen en het probleemloos langer leven van runderen. Samenvattend kunnen we stellen dat er een wereldwijde roep is om gezondere dieren die langer leven en produceren met een lagere ecologische voetafdruk. Enerzijds geeft dit heel veel kansen voor CRV, maar anderzijds neemt het niveau van investeringen door de aandacht voor en de roep om snelle oplossingen exponentieel toe.

Door deze ontwikkelingen in de maatschappij en in onze industrie neemt het belang van genetica verder toe. Wereldwijd neemt het gebruik van gesekst sperma samen met ‘beef on dairy’-inseminaties een vogelvlucht. Dit heeft een negatief effect op de afzet van conventionele genetica. Daarbij nemen de investeringen in fokprogramma’s en ontwikkeling van technologie toe.

Door de investeringen die CRV de afgelopen jaren heeft gedaan, is het bedrijf goed gepositioneerd in de markt om in te kunnen spelen op deze veranderende trends. De fokprogramma’s hebben een goede wereldwijde spreiding en de juiste focus op verbetering van gezondheid en efficiëntie. De gezonde financiële basis van het bedrijf geeft CRV de gelegenheid om de komende jaren te blijven investeren.

Intern staat het boekjaar 2020-2021 in het teken van investeringen in de ontwikkeling van de eigen organisatie en het verder optimaliseren van de IT-infrastructuur. Op deze manier blijven we in staat om het talent van onze medewerkers in combinatie met de juiste innovatieve platforms te combineren en om te zetten in de juiste producten voor veehouders wereldwijd. Waar nodig zullen investeringen uit eigen middelen worden gefinancierd. De personele bezetting zal naar verwachting niet significant wijzigen. Voor CRV is de ontwikkeling van haar medewerkers cruciaal voor succes in de markt.

KENGETALLEN CRV HOLDING BV (NA LEDENVOORDEEL)

ALGEMEEN

2019-2020

2018-2019

medewerkers (fulltime; gemiddeld)

1.334

1.304

RESULTAAT
netto-omzet (x € 1 mln)

168,74

166,87

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

0,4

4,4

resultaat na belastingen (x € 1 mln)

0,3

3,8

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

83,4

87,2

balanstotaal (x € 1 mln)

120,9

124,1

solvabiliteit (%)

69%

70%

kasstroom (x € 1 mln)

1.1

-16,9

CRV HOLDING BV GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

31-8-2020
(x € 1.000)

31-8-2019
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

15.199

16.023

materiële vaste activa

38.860

41.401

financiële vaste activa

3.215

3.429

totaal vaste activa

57.274

60.852

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

14.620

15.012

vorderingen

28.206

28.556

liquide middelen

20.778

19.651

totaal vlottende activa

63.604

63.219

totaal

120.878

124.072

PASSIVA
eigen vermogen

83.703

87.233

minderheidsbelang

602

211

groepsvermogen

84.305

87.444

voorzieningen

3.634

3.780

langlopende schulden

386

59

kortlopende schulden

32.553

32.789

totaal

120.878

124.072

CRV HOLDING BV GECONCOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

2019-2020
(x € 1.000)

2018-2019
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
genetisch materiaal

78.769

77.953

informatieproducten

20.874

19.496

dienstverlening

50.945

50.669

overig

18.155

18.755

netto-omzet vóór ledenvoordeel

168.743

166.873

ledenvoordeel

-346

0

netto-omzet na ledenvoordeel

168.397

166.873

voorraadmutaties

-392

3.151

geactiveerde productie

453

421

overige bedrijfsopbrengsten

1.792

1.020

totaal bedrijfsopbrengsten

170.250

171.465

BEDRIJFSLASTEN
kosten van grond- en hulpstoffen

10.718

14.621

kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

28.605

26.465

personeelskosten

93.909

89.965

afschrijvingen op vaste activa

8.096

8.667

reis- en autokosten

9.266

10.502

huisvestingskosten

4.268

4.495

overige bedrijfskosten

15.032

12.371

totaal bedrijfslasten

169.894

167.086

bedrijfsresultaat

356

4.379

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten en lasten, per saldo

46

46

resultaat deelnemingen

1.285

960

resultaat voor belastingen

1.687

5.385

belastingen

-1.271

-1.618

resultaat na belastingen

416

3.766

aandeel derden in het resultaat

-70

-9

geconsolideerd resultaat na belastingen

346

3.758

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2019-2020’