Coöperatie Koninklijke CRV u.a.

De Coöperatie CRV u.a. telt zo’n 4.858 Vlaamse en 18.228 Nederlandse leden. De bestuurlijke organisatie bestaat uit tien districten en drie verkiezingsregio’s, verdeeld over Nederland en Vlaanderen.

Hoofdbestuur
Het CRV-hoofdbestuur behartigt de belangen van de leden en bestaat uit zeven leden: drie leden die ieder een regio vertegenwoordigen, drie onafhankelijke leden (kunnen uit het gehele gebied Nederland en Vlaanderen komen) en een voorzitter die eveneens afkomstig kan zijn uit Nederland of Vlaanderen. In het CRV-hoofdbestuur hebben minimaal twee Vlamingen zitting.

Samenstelling (per 31-8-2020)
(P. J. D.) Peter Broeckx l voorzitter
(W.) Wietse Duursma l vicevoorzitter
(K. J.) Kurt Faes
(A. P. H. J.) Fons Kersten
(S.) Sjoerd Schaap
(P.) Peter Schrijver
(G. J.) Gert-Jan Verploeg

Naast het hoofdbestuur kent Coöperatie CRV u.a. diverse raden en commissies, die hoofdbestuur en directie ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Ook kent Coöperatie CRV u.a. een ledenraad, diverse adviesraden en jongerencommissies.

KENGETALLEN COÖPERATIE CRV U.A.

ALGEMEEN

2019-2020

2018-2019

aantal leden in Nederland en Vlaanderen

22.698

23.616

RESULTAAT (geconsolideerd)
netto-omzet (x € 1 mln) vóór ledenvoordeel

172,0

171,0

ledenvoordeel

346

0

netto-omzet (x € 1 mln) na ledenvoordeel

171,0

171,0

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

0,5

4,3

nettoresultaat (x € 1 mln)

0,5

3,8

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

87,4

91,1

balanstotaal (x € 1 mln)

122,0

125,1

solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

72%

73%

kasstroom (x € 1 mln)

1,2

-16,9

Geschillencommissie
De geschillencommissie tracht, zonder inschakeling van de burgerlijke rechter, geschillen op te lossen tussen Coöperatie CRV u.a. of CRV Holding BV enerzijds en een lid of klant anderzijds. In het afgelopen boekjaar is de commissie niet bijeengekomen voor het behandelen van een zaak.

Samenstelling (per 31-8-2020)
Mr. J. K. Verschoof, Wassenaar | voorzitter
E. J. F. Alderkamp, Zevenaar | lid
H. van de Water, Arkel | lid
J. A. van Harten-Schooten, Hoge-Hexel | plaatsvervangend lid

Commissie Toezicht Gebruik Gegevens (CTGG)
De Commissie Toezicht Gebruik Gegevens (CTGG) bestond in het verslagjaar 2019-2020 uit mevrouw mr. M. J. Bonthuis, voorzitter, en mr. ing. N. M. Keijser. Mevrouw M. Oudenhoven is aangewezen als ambtelijk secretaris.
In het verslagjaar heeft de commissie tweemaal vergaderd. Daarbij heeft zij zich onder meer op de hoogte gesteld van de aan CRV gerichte verzoeken tot het verstrekken van gegevens, de omtrent die verzoeken genomen beslissingen en de daadwerkelijke verstrekking van de gegevens. De CTGG heeft op basis van de verkregen informatie de rechtmatigheid van de verstrekkingen getoetst aan het protocol en heeft aanbevelingen gedaan. De commissie heeft inzage in het meldingsregister van (potentiële) datalekken. De meldingen hebben niet geleid tot nadere aanbevelingen.

 

Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling (CTEG)
De Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling (CTEG) houdt toezicht op de naleving van de reglementen. Ook het opstellen, aanpassen en actualiseren van reglementen is een taak van deze commissie. Daarnaast is de CTEG een adviesorgaan van het hoofdbestuur, dat de kwaliteitscontrole binnen CRV en de contractorganisaties voor wat betreft de melkproductieregistratie, de stamboekregistratie en de registratie van exterieurgegevens coördineert.
De commissie kwam het afgelopen boekjaar één keer bijeen en behandelde rapportages over mpr-kwaliteit, hercontroles, steekproef stamboekregistratie, controle op melkmeetapparatuur en het gehalteonderzoek door laboratoria ten behoeve van de melkproductieregistratie. Daarnaast werden de reglementen herzien naar aanleiding van de wijziging in de stamboekstructuur. In het kader van mpr-kwaliteit werd afgelopen boekjaar van 240 monsternames de erkenning ingetrokken vanwege overschrijding van een norm van mpr-kwaliteit.
Daarnaast werd van één bedrijf de erkenning van alle lactaties ingetrokken n.a.v. een hercontrole.

Samenstelling (per 31-8-2020)
S. Schaap, Tirns
P. Schrijver, Epse
J. Koopmans, Zeewolde (namens contractorganisaties)

Financiën
In de geconsolideerde balans van Coöperatie CRV u.a. zijn de bezittingen en schulden van de coöperatie alsmede van CRV Holding BV en haar dochtermaatschappijen voor 100 procent meegenomen.
Alle producten en diensten aan de veehouders worden op de Nederlandse markt door CRV BV aangeboden. Het zwaartepunt van de omzet en bijbehorende resultaten komt daardoor tot uiting in de geconsolideerde winst- en verliesrekening van CRV Holding BV. In de enkelvoudige winst- en verliesrekening van Coöperatie CRV u.a. is naast het eigen resultaat ook het aandeel van de coöperatie in het resultaat van CRV Holding BV opgenomen. Dit is verantwoord onder ‘resultaat deelnemingen’.

COÖPERATIE CRV U.A. GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

31-8-2020
(x € 1.000)

31-8-2019
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

15.199

16.023

materiële vaste activa

38.860

41.401

financiële vaste activa

3.215

3.429

totaal vaste activa

57.274

60.853

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

14.620

15.012

vorderingen

28.374

28.605

liquide middelen

21.778

20.609

totaal vlottende activa

64.772

64.226

totaal activa

122.046

125.079

PASSIVA
eigen vermogen

87.734

91.112

minderheidsbelang

602

211

groepsvermogen

88.336

91.323

voorzieningen

3.634

3.780

langlopende schulden

386

59

kortlopende schulden

29.690

29.917

totaal passiva

122.046

125.079

Coöperatie CRV u.a. enkelvoudige winst- en verliesrekening

2019-2020
(x € 1.000)

2018-2019
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
beheer

7.923

7.970

netto-omzet

7.923

7.970

BEDRIJFSLASTEN
personeelskosten

3.202

3.345

overige bedrijfskosten

4.550

4.701

totaal bedrijfslasten

7.752

8.046

bedrijfsresultaat

171

-76

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten, lasten, saldo

19

56

resultaat deelneming CRV Holding bv

346

3.759

totaal diverse resultaatcomponenten

365

3.815

resultaat voor belastingen

536

3.739

belastingen

-38

5

resultaat na belastingen

498

3.744

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2019-2020’