CRV Vlaanderen VZW

CRV Vlaanderen vzw is een vereniging waar 5.030 Vlaamse melk- en vleesveehouders bij zijn aangesloten. Het werkgebied van CRV Vlaanderen is opgedeeld in twee districten (9 en 10). De districten zijn opgedeeld in elf melkvee-afdelingen en vijf vleesvee-afdelingen. De districtsbestuurders vormen de algemene vergadering van CRV Vlaanderen vzw. De leden zijn de Vlaamse leden van Coöperatie CRV u.a.

CRV Vlaanderen vzw is een vereniging zonder winstoogmerk, die veeverbetering bij haar leden nastreeft. Daartoe heeft zij in 2016 bij de Vlaamse overheid een stamboekerkenning aangevraagd voor de uitvoering van haar werkzaamheden; met name de dataverzameling, onderzoek en fokwaardeschatting. Deze erkenning is per 1 juli 2016 ontvangen.

Het hoogste orgaan van de organisatie is de algemene vergadering. Vanuit de algemene vergadering wordt de raad van bestuur gevormd.

(tekst gaat verder onder de foto)

jaarverslag 2018-2019

Samenstelling raad van bestuur CRV Vlaanderen vzw (per 31-8-2019)
– P. (Peter) Broeckx, Dessel | voorzitter | voorzitter RvC
– K. Kurt Faes, Meer | ondervoorzitter | lid van de RvC
– M. (Marc) Raemdonck, Sledinge | secretaris district 10
– T. (Tom) Van Nespen, Vrasene | voorzitter district 10

Bijeenkomsten van de raad van bestuur worden bijgewoond door L. (Leen) Versmissen, beleidsadviseur Vlaamse overheid, departement Landbouw & Visserij.

Financiën
Het doel van CRV Vlaanderen vzw is het beheren van de stamboeken zoals vastgelegd in het landbouwdecreet. CRV Vlaanderen vzw heeft de uitbating van de activiteiten binnen CRV cvba gelegd.
CRV Vlaanderen vzw sluit het boekjaar af met een positief resultaat van € 57.000. Het resultaat is beduidend lager dan vorig boekjaar vanwege een extra kostenpost voor het EFRO-dataplatform en hogere kosten die niet in de tarieven doorberekend zijn. De trend van een daling van het aantal deelnemende bedrijven in de melkproductieregistratie ten opzichte van een stijging van het aantal dieren zet zich verder door.

Subsidies
De Vlaamse overheid draagt met subsidies bij tot het verbeteren van de rundveehouderij. Van de Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij, werd in het kalenderjaar 2018 € 927.000 ontvangen. Deze subsidies zijn inclusief de actieplannen met betrekking tot SDVR-rassen en worden toegekend volgens het fokkerijbesluit. Tevens is een subsidie ontvangen van € 20.000 voor genotypering van het West-Vlaamse rood ras. CRV Vlaanderen vzw ontving afgelopen boekjaar toelagen van de provinciebesturen Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen voor respectievelijk € 3.700 en € 7.500.


CRV Vlaanderen VZW Resultatenrekening

2018-2019
(x € 1.000)

2017-2018
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
informatieverwerving

4.183

4.192

SDVR

64

61

totaal omzet derden

4.247

4.253

interne bijdragen

48

48

totaal netto-omzet

4.295

4.301

subsidies

959

939

totaal bedrijfsopbrengsten

5.254

5.240

BEDRIJFSLASTEN
inkopen

-6

-18

productiekosten

-805

-798

personeelskosten

-2.120

-2.120

overige bedrijfskosten

-282

-62

bijdragen aan CRV

-1.984

-1.895

totaal bedrijfslasten

-5.197

-4.893

bedrijfsresultaat

57

347

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
diverse baten en lasten

0

0

resultaat voor belastingen

57

347

belastingen

0

0

resultaat na belastingen

57

347

 

Balans CRV Vlaanderen vzw

31-8-2019
(x € 1.000)

31-8-2018
(x € 1.000)

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
vorderingen

616

1.703

liquide middelen

600

169

totaal vlottende activa

1.216

1.872

totaal activa

1.216

1.872

PASSIVA
eigen vermogen

743

687

kortlopende schulden

473

1.185

totaal passiva

1.216

1.872

Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2018-2019’