CRV Holding BV geconsolideerde winst- en verliesrekening

2018-2019
(x € 1.000)

2017-2018
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
genetisch materiaal

77.953

79.040

informatieproducten

19.496

24.202

dienstverlening

50.669

53.601

beheer

18.755

16.730

netto-omzet vóór ledenvoordeel

166.873

173.573

ledenvoordeel

0

-4.148

netto-omzet na ledenvoordeel

166.873

169.425

voorraadmutaties

3.151

373

geactiveerde productie

421

547

overige bedrijfsopbrengsten

1.020

2.050

totaal bedrijfsopbrengsten

171.465

172.395

BEDRIJFSLASTEN
kosten van grond- en hulpstoffen

14.621

14.645

kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

26.465

27.881

personeelskosten

89.965

90.098

afschrijvingen op vaste activa

8.667

6.314

reis- en autokosten

10.502

10.633

huisvestingskosten

4.495

4.544

overige bedrijfskosten

12.371

12.366

totaal bedrijfslasten

167.086

166.481

bedrijfsresultaat

4.379

5.914

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten en lasten, per saldo

960

211

resultaat deelnemingen

46

35

resultaat voor belastingen

5.385

6.160

belastingen

-1.618

-2.152

resultaat na belastingen

3.766

4.008

aandeel derden in het resultaat

-9

140

geconsolideerd resultaat na belastingen

3.758

4.148


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2018-2019’