CRV Holding BV geconsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2019
(x € 1.000)

31-8-2018
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

16.023

2.816

materiële vaste activa

41.401

44.291

financiële vaste activa

3.429

3.339

totaal vaste activa

60.852

50.446

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

15.012

12.369

vorderingen

28.556

24.430

liquide middelen

19.651

36.526

totaal vlottende activa

63.219

73.325

totaal

124.072

123.771

PASSIVA
eigen vermogen

87.233

83.759

minderheidsbelang

211

199

groepsvermogen

87.444

83.958

voorzieningen

3.780

3.627

langlopende schulden

59

335

kortlopende schulden

32.789

35.851

totaal

124.072

123.771


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2018-2019’