Coöperatie CRV u.a. geconsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2019
(x € 1.000)

31-8-2018
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

16.023

2.816

materiële vaste activa

41.401

44.291

financiële vaste activa

3.429

3.339

totaal vaste activa

60.853

50.446

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

15.012

12.369

vorderingen

28.605

24.430

liquide middelen

20.609

37.501

totaal vlottende activa

64.226

74.300

totaal activa

125.079

124.746

PASSIVA
eigen vermogen

91.112

87.653

minderheidsbelang

211

199

groepsvermogen

91.323

87.852

voorzieningen

3.780

3.627

langlopende schulden

59

335

kortlopende schulden

29.917

32.932

totaal passiva

125.079

124.746


Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2018-2019’