CRV Holding BV geconsolideerde winst- en verliesrekening

CRV Holding BV geconsolideerde winst- en verliesrekening

2017-2018
(x € 1.000)

2016-2017
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
genetisch materiaal

79.040

79.915

informatieproducten

24.202

23.875

dienstverlening

53.601

55.625

beheer

16.730

12.486

netto-omzet vóór ledenvoordeel

173.573

171.901

ledenvoordeel

-4.148

-4.098

netto-omzet na ledenvoordeel

169.425

167.803

voorraadmutaties

373

-1.222

geactiveerde productie

547

495

overige bedrijfsopbrengsten

2.050

1.761

totaal bedrijfsopbrengsten

172.395

168.837

BEDRIJFSLASTEN
kosten van grond- en hulpstoffen

14.645

13.529

kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

27.881

28.246

personeelskosten

90.098

87.293

reis- en autokosten

10.633

10.644

huisvestingskosten

4.544

4.199

afschrijvingen op vaste activa

6.314

5.293

overige bedrijfskosten

12.366

13.248

totaal bedrijfslasten

166.481

162.452

bedrijfsresultaat

5.914

6.385

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten en lasten, per saldo

211

358

resultaat deelnemingen

35

269

resultaat voor belastingen

6.160

7.012

belastingen

-2.152

-2.914

resultaat na belastingen

4.008

4.098

aandeel derden in het resultaat

140

0

geconsolideerd resultaat na belastingen

4.148

4.098

 


 Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2017-2018’