Coöperatie Koninklijke CRV U.A.

Sinds 1 januari 2017 is de Coöperatie CRV u.a. een feit. Deze coöperatie is ontstaan uit een fusie tussen de Nederlandse coöperatie CR Delta u.a. en de Vlaamse vzw VRV.

De Coöperatie CRV u.a. telt zo’n 5.260 Vlaamse en 18.600 Nederlandse leden. De bestuurlijke organisatie bestaat uit tien districten en drie verkiezingsregio’s, verdeeld over Nederland en Vlaanderen.

Hoofdbestuur

Het CRV-hoofdbestuur behartigt de belangen van de leden en bestaat uit zeven leden: drie leden die ieder een regio vertegenwoordigen, drie onafhankelijke leden (kunnen uit het gehele gebied Nederland en Vlaanderen komen) en een voorzitter die eveneens afkomstig kan zijn uit Nederland of Vlaanderen. In het CRV-hoofdbestuur hebben minimaal twee Vlamingen zitting.

Samenstelling (per 31-8-2018)

(P. J. D.) Peter Broeckx l voorzitter
(W.) Wietse Duursma l vicevoorzitter
(K. J.) Kurt Faes
(A. P. H. J.) Fons Kersten
(S.) Sjoerd Schaap
(P.) Peter Schrijver
(G. J.) Gert-Jan Verploeg

Naast het hoofdbestuur kent Coöperatie CRV u.a. diverse raden en commissies, die hoofdbestuur en directie ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Ook kent Coöperatie CRV u.a. een ledenraad, diverse adviesraden en jongerencommissies.

Kengetallen Coöperatie CRV U.A.

ALGEMEEN

2017-2018

2016-2017

aantal leden in Nederland en Vlaanderen

23.805

24.528

RESULTAAT (geconsolideerd)
netto-omzet (x € 1 mln)

170,3

168,6

bedrijfsresultaat (x € 1 mln)

6,1

6,5

nettoresultaat (x € 1 mln)

4,3

4,2

BALANS (geconsolideerd)
eigen vermogen (x € 1 mln)

86,7

86,6

balanstotaal (x € 1 mln)

124,7

122,8

solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

70%

71%

kasstroom (x € 1 mln)

5,3

-1,8

 

Geschillencommissie

De geschillencommissie tracht, zonder inschakeling van de burgerlijke rechter, geschillen op te lossen tussen Coöperatie CRV u.a. of CRV Holding BV enerzijds en een lid of klant anderzijds. In het afgelopen boekjaar is de commissie één maal bijeengekomen voor het behandelen van een zaak.

Samenstelling (per 31-8-2018)

Mr. J. K. Verschoof, Wassenaar | voorzitter
H. J. A. van Schip, Beesd | lid
H. van de Water, Arkel | lid
Prof. mr. D. W. Bruil, Aalten | plaatsvervangend voorzitter
J. A. van Harten-Schooten, Hoge-Hexel | plaatsvervangend lid

Commissie Toezicht Gebruik Gegevens (CTGG)

In het verslagjaar 2017-2018 heeft de commissie tweemaal vergaderd. Daarbij heeft zij zich onder meer op de hoogte gesteld van:

  • de aan CRV gerichte verzoeken tot het verstrekken van gegevens
  • de omtrent die verzoeken genomen beslissingen
  • de daadwerkelijke verstrekking van de gegevens.

De commissie heeft op basis van de verkregen informatie de rechtmatigheid van de verstrekkingen getoetst aan het protocol en heeft daarbij geen onregelmatigheden vastgesteld. De commissie heeft inzage in het meldingsregister van (potentiële) datalekken. De meldingen hebben niet geleid tot nadere aanbevelingen.

Samenstelling (per 31-8-2018)

– Mevrouw mr. M. J. Bonthuis, Groningen | voorzitter
– De heer mr. ing. N. M. Keijser, ‘s-Gravezande | lid
Ambtelijk secretaris van de commissie is mevrouw M. Oudenhoven.

 

Commissie Toezicht Erkende Gegevensverzameling (CTEG)

De CTEG houdt toezicht op de naleving van de reglementen. Ook het opstellen, aanpassen en actualiseren van reglementen is een taak van deze commissie. Daarnaast is de CTEG een adviesorgaan van het hoofdbestuur, dat de kwaliteitscontrole binnen CRV en de contractorganisaties voor wat betreft de melkproductieregistratie, de stamboekregistratie en de registratie van exterieurgegevens coördineert.De commissie kwam het afgelopen boekjaar twee keer bijeen en behandelde rapportages over mpr-kwaliteit, hercontroles, steekproef stamboekregistratie, controle op melkmeetapparatuur en het gehalteonderzoek door laboratoria ten behoeve van de melkproductieregistratie. Daarnaast werden de reglementen herzien naar aanleiding van de wijziging in de stamboekstructuur. In het kader van mpr-kwaliteit werd afgelopen boekjaar van 316 monsternames de erkenning ingetrokken vanwege overschrijding van een norm van mpr-kwaliteit.
Daarnaast werd van één bedrijf de erkenning van alle lactaties ingetrokken naar aanleiding van een hercontrole. Bij 206 bedrijven werd de erkenning van de mpr ingetrokken, omdat de aanwezige melkmeetapparatuur niet aan de gestelde eisen voldeed.

Samenstelling (per 31-8-2018)

S. Schaap, Tirns
P. Schrijver, Epse
J. Koopmans, Zeewolde (namens contractorganisaties)

Financiën

In de geconsolideerde balans van Coöperatie CRV u.a. zijn de bezittingen en schulden van de coöperatie alsmede van CRV Holding BV en haar dochtermaatschappijen voor 100 procent meegenomen.
Alle producten en diensten aan de veehouders worden op de Nederlandse markt door CRV BV aangeboden. Het zwaartepunt van de omzet en bijbehorende resultaten komt daardoor tot uiting in de geconsolideerde winst- en verliesrekening van CRV Holding BV. In de enkelvoudige winst- en verliesrekening van Coöperatie CRV u.a. is naast het eigen resultaat ook het aandeel van de coöperatie in het resultaat van CRV Holding BVopgenomen. Dit is verantwoord onder ‘resultaat deelnemingen’.

Coöperatie CRV U.A. gesonsolideerde balans

ACTIVA

31-8-2018
(x € 1.000)

31-8-2017
(x € 1.000)

VASTE ACTIVA
immateriële vaste activa

2.816

2.585

materiële vaste activa

44.291

46.953

financiële vaste activa

3.339

3.608

totaal vaste activa

50.446

53.146

VLOTTENDE ACTIVA
voorraden

12.369

13.020

vorderingen

24.430

24.355

liquide middelen

37.501

32.245

totaal vlottende activa

74.300

69.620

totaal activa

124.746

122.766

PASSIVA
eigen vermogen

87.653

86.572

minderheidsbelang

199

0

groepsvermogen

87.852

86.572

voorzieningen

3.627

3.847

langlopende schulden

335

12

kortlopende schulden

32.932

32.335

totaal passiva

124.746

122.766

Enkelvoudige winst-en verliesrekening Coöperatie CRV U.A.

2017-2018
(x € 1.000)

2016-2017
(x € 1.000)

NETTO-OMZET
beheer

1.584

1.630

netto-omzet

1.584

1.630

BEDRIJFSLASTEN
personeelskosten

443

434

overige bedrijfskosten

983

1.094

totaal bedrijfslasten

1.426

1.528

bedrijfsresultaat

159

102

DIVERSE RESULTAATCOMPONENTEN
financiële baten, lasten, saldo

9

1

resultaat deelneming CRV Holding bv

4.148

4.098

totaal diverse resultaatcomponenten

4.157

4.099

resultaat voor belastingen

4.316

4.201

belastingen

-42

-32

resultaat na belastingen

4.274

4.169

 


 Terug naar de inhoudsopgave van ‘Jaarverslag 2017-2018’